Αποδοχή χρηματοδότησης 2.870.000,00€ για το έργο Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25/12-11-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 429/2012
 
Θέμα 1ο Η.Δ. : Αποδοχή χρηματοδότησης 2.870.000,00€ για το έργο «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το ν. 3852/10, άρθρο 67, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό,  ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος Πρόεδρος
2.Χασικίδης Χρήστος    Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος  Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης
8. Κεφάλας Σταύρος
9.Γκερζελής Ιωάννης
10. Κολοκούρης Νικόλαος 
11. Παππάς Αντώνιος
12. Περόγαμβρος Μιχάλης
13. Φόρτης Φώτιος
14. Οικονόμου Γεώργιος
15. Ζήμος Κων/νος
16. Λαμπρινός Παναγιώτης
17. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.  Γιώτης Κων/νος
19.  Μπάκουλης Δημήτριος
20.  Τόγιας Σωκράτης
21.  Καρπούζης Γρηγόριος
22.  Κορδώσης Χρήστος
23.  Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.  Ρούκης Βασίλειος
25.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής Αντιπρόεδρος
26.  Γιάννου Νικολέττα
27.  Χριστάκης Ηλίας
28.  Αθανασάκος Θωμάς
 
1.     Καμπάς Νικόλαος
2.     Τζαναβάρας Δημήτριος
3.     Λέκκας Πέτρος
4.      Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
5.      Πούρος Γεώργιος
6.     Τσαρμπού Ευφορσύνη
7.     Γουγάς Αλέξανδρος Γραμματέας
8.     Μελέτης Χρήστος       Αντιδήμαρχος
9.     Βατουσιάδης Νικόλαος
10. Λέκκα Σοφία      Αντιδήμαρχος
11. Σταματάκης Μάριος
12. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4. Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6. Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8. Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου    
11. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου 
13. Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14. Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5. Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Μάριος Σταματάκης, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι,με την αριθμ. 207/11-06-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, υποβάλαμε πρόταση, για χρηματοδότηση έργων στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 08 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.
Με την υπ’ αριθ. 3734/26-10-2012 απόφαση έγινε ένταξη της πράξης με τίτλο  «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου [Δημοτικό Σχολείο]» και κωδικό MIS381335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι».          
Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)», τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους  που έχει ως εξής.
«Σύμφωνα με την από 05/11/2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας μας έγινε γνωστή η αριθμ. Πρωτ. 3734/26-10-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ – ΔΕΠΙΝ η πράξη με τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου [Δημοτικό Σχολείο]»  και προϋπολογισμού 3.010.000 €. Από το ποσό αυτό ο Δήμος Κορινθίων θα λάβει 2.870.000,00€ για την χρηματοδότηση των υποέργων:
·         «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» προϋπολογισμού 2.850.000,00€ όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ –ΔΕΠΙΝ.
·         «Σύνδεση με ΟΚΩ» προϋπολογισμού 20.000,00€ όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ –ΔΕΠΙΝ.
Το τρίτο υποέργο με τίτλο «Δαπάνη για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ – ΔΕΠΙΝ, θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από την ΛΖ΄ ΕΠΚΑ. Επομένως, δεν θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα ούτε θα δημιουργηθεί νέα πίστωση στον Δημοτικό Προϋπολογισμό.
Αποδεχόμαστε το ποσό των 2.870.000,00€
Μετά την αποδοχή του ποσού 2.870.000,00€,
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εντάσσουμε  στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 του Δήμου Κορινθίων το νέο έργο στο Τμήμα: Β2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) Κ.Ε. 936  με Κ.Α. Εξόδου  30/7311.0064 και τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου [Δημοτικό Σχολείο» προϋπολογισμού 2.850.000,00 ευρώ όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ – ΔΕΠΙΝ.
Εντάσσουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα το νέο έργο στο Τμήμα:Β2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΈΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) Κ.Ε. 937 με Κ.Α. Εξόδου 30/7311.0065 με τίτλο «Σύνδεση με ΟΚΩ» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ – ΔΕΠΙΝ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Ενισχύουμε:
Τον Κ.Α. Εσόδου 1321.0015 και τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου [Δημοτικό Σχολείο]», (Κ.Α. Εξόδου 30/7323.0043) ΕΣΠΑ – ΔΕΠΙΝ  προϋπολογισμού 2.870.000,00€ .
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Στο αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των  2.870.000,00€. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 2.870.000,00ευρώ για την ενίσχυση των πιο κάτω  αριθμών εξόδων:
Δημιουργούμε:
·         Τον ΚΑ Εξόδου 30/7311.0064 και τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου [Δημοτικό Σχολείο]» προϋπολογισμού 2.850.000,00€, όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ- ΔΕΠΙΝ.
·         Τον ΚΑ Εξόδου 30/7311.0065 και τίτλο «Σύνδεση με ΟΚΩ» προϋπολογισμού 20.000,00 €, όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ- ΔΕΠΙΝ.
           
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Α)   Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 2.870.000,00 € για το έργο με τίτλο «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο» από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012, στη ΣΑΕ – 282/8, σύμφωνα με  την αριθμ. Πρωτ. 3734/26-10-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ – ΔΕΠΙΝ.
 
Β) Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012, ως εξής
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εντάσσουμε  στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 του Δήμου Κορινθίων το νέο έργο στο Τμήμα: Β2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) Κ.Ε. 936  με Κ.Α. Εξόδου  30/7311.0064 και τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου [Δημοτικό Σχολείο» προϋπολογισμού 2.850.000,00 ευρώ όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ – ΔΕΠΙΝ.
Εντάσσουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα το νέο έργο στο Τμήμα:Β2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΈΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) Κ.Ε. 937 με Κ.Α. Εξόδου 30/7311.0065 με τίτλο «Σύνδεση με ΟΚΩ» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ – ΔΕΠΙΝ.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Ενισχύουμε:
Τον Κ.Α. Εσόδου 1321.0015 και τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου [Δημοτικό Σχολείο», (Κ.Α. Εξόδου 30/7323.0043) ΕΣΠΑ – ΔΕΠΙΝ  προϋπολογισμού 2.870.000,00€ .
Μεταφέρουμε από τα έσοδα συνολικό ποσό 2.870.000,00€ στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 και μέσω αυτού δημιουργούμε τις παρακάτω πιστώσεις
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
·         Τον ΚΑ Εξόδου 30/7311.0064 και τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου [Δημοτικό Σχολείο]» προϋπολογισμού 2.850.000,00€, όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ- ΔΕΠΙΝ.
·         Τον ΚΑ Εξόδου 30/7311.0065 και τίτλο «Σύνδεση με ΟΚΩ» προϋπολογισμού 20.000,00€, όπου η χρηματοδότηση θα είναι από ΕΣΠΑ- ΔΕΠΙΝ.
 
Γ) Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών   πιστώσεων
                                  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 429/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 14/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης