Έγκριση της μελέτης ‘’Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 25./12.11.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 430/2012
 
Θέμα:  2o: «Έγκριση της μελέτης ‘’Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Γκερζελής Ιωάννης
10.    Κολοκούρης Νικόλαος
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Περόγαμβρος Μιχάλης
13.    Φόρτης Φώτιος
14.    Οικονόμου Γεώργιος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Λαμπρινός Παναγιώτης
17.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.     Γιώτης Κων/νος
19.    Μπάκουλης Δημήτριος
20.    Τόγιας Σωκράτης
21.    Καρπούζης Γρηγόριος
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.    Ρούκης Βασίλειος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής – Αντ/δρος (αποχώρησε 3ο θέμα)
26.    Γιάννου Νικολέττα
27.    Χριστάκης Ηλίας
28.    Αθανασάκος Θωμάς 
 
 
 
 
1.       Καμπάς Νικόλαος 
2.       Τζαναβάρας Δημήτριος 
3.        Λέκκας Πέτρος
4.       Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
5.       Πούρος Γεώργιος
6.       Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
7.       Τσαρμπού Ευφροσύνη
8.       Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
9.        Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
10.    Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
11.    Σταματάκης Μάριος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
12.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο 8ο θέμα ΗΔ)
13.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
 
 τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6.Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8.Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12.    Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
13.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.        Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4.        Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.       Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 08/11/2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
     <<Λαμβάνοντας Υπόψη :
Την αριθ. 1422/14-6-2011 Απόφαση με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας - ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» με κωδικό MIS 346861 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι»
Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο υποέργα:
  • Στατική μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου, προϋπολογισμού 57.441,00€
  • Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου, προϋπολογισμού 1.200.000,00€
Το 1ο υποέργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό του αντικείμενο (έγκριση και παραλαβή της στατικής μελέτης με την αριθ. 8/157/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, μετά την ολοκλήρωση του 1ου υποέργου, ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΔΑ Π. Πελοποννήσου επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του 2ου υποέργου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας υποβάλουμε την οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του 2ου υποέργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στη οδό Αδειμάντου» προϋπολογισμού 1.480.000,00€ που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και παρακαλούμε για την έγκρισή της, προκειμένου στη συνέχεια να διαβιβαστεί για γνωμοδότηση στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
Η δαπάνη του 2ου υποέργου διαφοροποιείται από την αρχική προεκτίμηση των 1.200.000,00€ και διαμορφώνεται σύμφωνα με την αναλυτική προμέτρηση και τον προϋπολογισμό οριστικής μελέτης σε 1.480.000,00€ >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Αποδέχεται και εγκρίνει, την υπ’ αριθμ. 76/2012 οριστική μελέτη του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας - ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» προϋπολογισμού 1.480.000,00€, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 430/2012
    
     Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ        Ο    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ                                    ΤΑ   Μ ΕΛ Η
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 14/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης
 

Leave a Comment