Γνωμοδότηση επί της μελέτης ‘’Ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας ποδηλατογέφυρας

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 25./12.11.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 431/2012
 
Θέμα: 3ο: «Γνωμοδότηση επί της μελέτης ‘’Ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας’’ στην παραρεμάτια περιοχή της εκβολής του χειμάρρου Ξηριά (έργο ΕΣΠΑ)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Γκερζελής Ιωάννης
10.    Κολοκούρης Νικόλαος
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Περόγαμβρος Μιχάλης
13.    Φόρτης Φώτιος
14.    Οικονόμου Γεώργιος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Λαμπρινός Παναγιώτης
17.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.     Γιώτης Κων/νος
19.    Μπάκουλης Δημήτριος
20.    Τόγιας Σωκράτης
21.    Καρπούζης Γρηγόριος
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.    Ρούκης Βασίλειος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής – Αντ/δρος (αποχώρησε 3ο θέμα)
26.    Γιάννου Νικολέττα
27.    Χριστάκης Ηλίας
28.    Αθανασάκος Θωμάς 
 
 
 
 
1.       Καμπάς Νικόλαος 
2.       Τζαναβάρας Δημήτριος 
3.        Λέκκας Πέτρος
4.       Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
5.       Πούρος Γεώργιος
6.       Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
7.       Τσαρμπού Ευφροσύνη
8.       Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
9.        Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
10.    Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
11.    Σταματάκης Μάριος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
12.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο 8ο θέμα ΗΔ)
13.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
 
 τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6.Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8.Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12.    Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
13.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.        Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4.        Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.       Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 08/11/2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
     <<Με το υπ’ αριθ. ΠΡΩΤ. 2120/29-10-2012 η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Κορινθίας διαβίβασε τον φάκελο του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ που περιλαμβάνει τεχνική έκθεση, διαγράμματα και λοιπά στοιχεία για την διατύπωση γνώμης περί εκτελέσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ. 2 εδ. β άρθρου 14 του Ν 2971/2001.
Την μελέτη του ανωτέρω έργου την έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και προβλέπει την επέμβαση στο παραλιακό τμήμα της πόλεως της Κορίνθου πέριξ της εκβολής του χειμάρρου Ξεριά, ήτοι το παραλιακό τμήμα κατάληξης των οδών Κύπρου και Κολιάτσου, Κολιάτσου και Αδειμάντου ανατολικά του χειμάρρου και ανωνύμου και Αράτου δυτικά του χειμάρρου με σκοπό:
Α)τη σύνδεση – πρόσβαση του παραλιακού μετώπου για πεζούς και ποδηλάτες που σήμερα διακόπτεται στο σημείο αυτό και
Β)τη λειτουργική και αισθητική ανάπλαση μιας υποβαθμισμένης περιοχής που απέχει μόλις 400μ. από το κέντρο της πόλης της Κορίνθου.
Τα προτεινόμενα έργα σε αυτό το τμήμα προβλέπουν :
-Πλακοστρώσεις, ποδηλατοδρόμους, δεντροφυτεύσεις, φωτισμούς κ.λ.π. σε οδούς που σήμερα είναι ασφάλτινοι ή χωμάτινοι
-Κατασκευή εναέριας μεταλλικής πεζογέφυρας, ποδηλατογέφυρας
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ και η δαπάνη του προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.480.000,00€
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη την μελέτη του έργου εισηγούμαστε:
Θετικά για την εκτέλεση του έργου ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ’’>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Γνωμοδοτεί θετικά για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 76/2012 οριστική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού 1.480.000,00€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
  
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 431/2012
    
     Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ         Ο    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ                             ΤΑ   Μ ΕΛ Η
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 14/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης
 
 

Leave a Comment