Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου αγροτικού ακινήτου Χαράλαμπου Πιπίνη στη θέση Λάκα Ουγκρίτα Σοφικού

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 25./12.11.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 432/2012
 
Θέμα: 4o: «Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου αγροτικού ακινήτου Χαράλαμπου Πιπίνη στη θέση ‘’Λάκα Ουγκρίτα’’ Σοφικού (πρώην ΧΑΔΑ Σολυγείας) για την αποκατάστασή του από την Περιφέρεια Πελοποννήσου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Γκερζελής Ιωάννης
10.    Κολοκούρης Νικόλαος
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Περόγαμβρος Μιχάλης
13.    Φόρτης Φώτιος
14.    Οικονόμου Γεώργιος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Λαμπρινός Παναγιώτης
17.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.     Γιώτης Κων/νος
19.    Μπάκουλης Δημήτριος
20.    Τόγιας Σωκράτης
21.    Καρπούζης Γρηγόριος
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.    Ρούκης Βασίλειος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής – Αντ/δρος (αποχώρησε 3ο θέμα)
26.    Γιάννου Νικολέττα
27.    Χριστάκης Ηλίας
28.    Αθανασάκος Θωμάς 
 
 
 
 
1.       Καμπάς Νικόλαος 
2.       Τζαναβάρας Δημήτριος 
3.        Λέκκας Πέτρος
4.       Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
5.       Πούρος Γεώργιος
6.       Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
7.       Τσαρμπού Ευφροσύνη
8.       Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
9.        Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
10.    Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
11.    Σταματάκης Μάριος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
12.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο 8ο θέμα ΗΔ)
13.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
 
 τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6.Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8.Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12.    Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
13.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.        Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4.        Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.       Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 
<< Με τα υπ’ αριθμ. 3209/11-7-2012,4097/12-9-2012 και 4680/17-10-2012 έγγραφα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου ζήτησε την προσκόμιση Τεκμηρίων για την απόκτηση δικαιωμάτων αποκατάστασης και μεταφροντίδας του ΧΑΔΑ στη θέση «Λάκκα Ουγκρίτα».
Ο Ιδιοκτήτης του ακινήτου Πιπίνης Χαράλαμπος του Σωκράτους έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα ,νομή και κατοχή του ένα αγροτικό ακίνητο που βρίσκεται στη θέση ΄΄Λάκα Ουγκρίτα΄΄ της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Σοφικού του Δήμου Κορινθίων. Το συγκεκριμένο αγροτικό ακίνητο είναι συνολικής επιφάνειας 42.024,22 τ.μ και συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησίες Δημ. Τούσουλη, Νικ. Μάρκελλου, Δημ. Μάρκελλου, Αγροτική Οδό και είχε μισθωθεί από τον Πρώην Δήμο Σολυγείας με το από 11/5/1989 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για χρήση ως χώρου συγκέντρωσης και εναπόθεσης των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Σολυγείας καθώς και αδρανών υλικών .Ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για τον ανωτέρω σκοπό έως την 1/12/2008 οπότε και αποφασίστηκε με την αρίθμ. 18/181/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σολυγείας η διακοπή λειτουργίας του.
Τμήμα του ως άνω ακίνητου επιφάνειας 6.000 τ.μ χρησιμοποιήθηκε ως Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και έχει παύσει οριστικά η λειτουργία του , ως τέτοιου. Ο συγκεκριμένος ΧΑΔΑ θα αποκατασταθεί.
Στην με αρίθμ. ΟΙΚ.116509/20-2/2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 373897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη¨ συμπεριλαμβάνεται και ο ΧΑΔΑ που βρίσκεται στο ως άνω γεωργικό ακίνητο . Προκειμένου να προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του εν λόγω ΧΑΔΑ , ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να παραχωρήσει στο Δήμο Κορινθίων τη χρήση του τμήματος επιφάνειας 6.000 τ.μ του ως άνω ακίνητου για την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ( ΧΑΔΑ ),χαριστικά χωρίς καταβολή μισθώματος ή άλλου ανταλλάγματος.
Ο ιδιοκτήτης με την υπ΄αρίθμ. 47228/19-10-2012 επιστολή του δήλωσε ότι προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης χρησιδανείου για τον ανωτέρω σκοπό >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το σχέδιο της Σύμβασης Χρησιδανείου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α)Την έγκριση των απαραίτητων ενεργειών σύναψης σύμβασης χρησιδανείου, προκειμένου να παραχωρηθεί στο Δήμο Κορινθίων η χρήση τμήματος επιφάνειας 6.000 τ.μ. ακίνητο που βρίσκεται στη θέση ΄΄Λάκα Ουγκρίτα΄΄ Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού από τον κ. Πιπίνη Χαράλαμπο του Σωκράτους, για την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ( ΧΑΔΑ ) και τη σύναψη ως παρουσιάζεται αναλυτικά:
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ
 
Στην ………… και στο Δημαρχιακό κατάστημα σήμερα , την …………. του 2012 , ημέρα … , μεταξύ : 1) αφ΄ενός του Δήμου Κορινθίων………………. με ΑΦΜ …………ΔΟΥ ………………….. , νομίμως εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας από το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Πνευματικό Αλέξανδρο, δυνάμει της υπ΄αρίθμ……………… απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων καλούμενος εφ εξής «ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ» και 2) αφ΄ ετέρου του κ Χαράλαμπου Πιπίνη του Σωκράτη δια του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Μαρίας Πιπίνη- Καρβούνη του Χαράλαμπου .καλούμενος εφ΄ εξής «ΧΡΗΣΤΗΣ» γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :
Άρθρο 1
 
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα ,νομή και κατοχή του ένα αγροτικό ακίνητο που βρίσκεται στη θέση ΄΄Λάκα Ουγκρίτα΄΄ της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Σοφικού του Δήμου Κορινθίων. Το συγκεκριμένο αγροτικό ακίνητο είναι συνολικής επιφάνειας 42.024,22 τ.μ και συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησίες Δημ. Τούσουλη, Νικ. Μάρκελλου, Δημ. Μάρκελλου, Αγροτική Οδό και είχε μισθωθεί από τον Πρώην Δήμο Σολυγείας με το από 11/5/1989 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για χρήση ως χώρου συγκέντρωσης και εναπόθεσης των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Σολυγείας καθώς και αδρανών υλικών .Ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για τον ανωτέρω σκοπό έως την 1/12/2008 οπότε και αποφασίστηκε με την αρίθμ. 18/181/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σολυγείας η διακοπή λειτουργίας του.
Τμήμα του ως άνω ακίνητου επιφάνειας 6.000 τ.μ χρησιμοποιήθηκε ως Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και έχει παύσει οριστικά η λειτουργία του , ως τέτοιου. Ο συγκεκριμένος ΧΑΔΑ θα αποκατασταθεί.
Στην με αρίθμ. ΟΙΚ.116509/20-2/2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 373897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη¨ συμπεριλαμβάνεται και ο ΧΑΔΑ που βρίσκεται στο ως άνω γεωργικό ακίνητο . Προκειμένου να προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του εν λόγω ΧΑΔΑ , ο Χρήστης παραχωρεί στον Χρησάμενο τη χρήση του τμήματος επιφάνειας 6.000 τ.μ του ως άνω ακίνητου για την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ ), χαριστικά χωρίς καταβολή μισθώματος ή άλλου ανταλλάγματος.
 
Άρθρο 2
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την …………………….. κατά την οποία ο Δήμος Κορινθίων υποχρεούται χωρίς καμία άλλη ενόχληση ή οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης να παραδώσει στον Χρήστη τη χρήση του ως άνω ακινήτου αμέσως και αυτοδικαίως.
 
Άρθρο 3
Ο Χρησάμενος και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την εποπτεία των εργασιών που θα γίνουν χωρίς ο χρήστης να έχει το δικαίωμα να επέμβει , να σταματήσει ή να αλλάξει τις προγραμματικές εργασίες.
 
Άρθρο 4
Ο Χρησάμενος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του ως άνω ακινήτου διαφορετική από τη συμφωνημένη. Ειδικά σε περίπτωση που για τις ανάγκες της δια του παρόντος συμφωνημένης χρήσης απαιτηθεί η παραχώρηση του ακινήτου σε αρμόδια υπηρεσία , ο Χρησάμενος δικαιούται να προβεί στην παραχώρηση αυτής.
 
Άρθρο 5
Ο Χρησάμενος δεν ευθύνεται για φθορά ή μεταβολές του παραχωρούμενου ακινήτου , που προέρχεται από τη συμφωνημένη χρήση.
 
Άρθρο 6
Ο Χρήστης παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση από το Δήμο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου.
 
Άρθρο 7
Για κάθε διαφορά που προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κορίνθου
 
Άρθρο 8
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περί χρησιδανείου διατάξεις των άρθρων 811-821 του Αστικού Κώδικα.
 
Αφού τα παραπάνω συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους , η παρούσα υπογράφεται νόμιμα και σε κάθε φύλλο.
Β)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Πνευματικό Αλέξανδρο για την υπογραφή της σύμβασης
 Αφού τα παραπάνω , συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους , η παρούσα υπογράφεται νόμιμα και σε κάθε φύλλο.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 432/2012
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 16/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης

Leave a Comment