Γνωμοδότηση επί της πρότασης της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας για συγχώνευση του ΕΠΑΛ Ζευγ. με τ

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25./12.11.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 437/2012
 
Θέμα: 9ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση επί της πρότασης της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας για συγχώνευση του  Επαγγελματικού Λυκείου Ζευγολατιού με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
 
                                ΠΑΡΟΝΤΑ
 
                   ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης  
8. Κεφάλας Σταύρος
9.Γκερζελής Ιωάννης
10.    Κολοκούρης Νικόλαος
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Περόγαμβρος Μιχάλης
13.    Φόρτης Φώτιος
14.    Οικονόμου Γεώργιος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Λαμπρινός Παναγιώτης
17.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.     Γιώτης Κων/νος
19.    Μπάκουλης Δημήτριος
20.    Τόγιας Σωκράτης
21.    Καρπούζης Γρηγόριος
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.    Ρούκης Βασίλειος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής- Αντ/δρος (αποχώρησε 3ο θέμα)
26.    Γιάννου Νικολέττα
27.    Χριστάκης Ηλίας
28.    Αθανασάκος Θωμάς 
 
 
 
 
1.       Καμπάς Νικόλαος 
2.       Τζαναβάρας Δημήτριος 
3.        Λέκκας Πέτρος
4.       Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
5.       Πούρος Γεώργιος
6.       Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
7.       Τσαρμπού Ευφροσύνη
8.       Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
9.        Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
10.    Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
11.    Σταματάκης Μάριος  (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
12.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο 8ο θέμα ΗΔ)
13.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
 
 τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.   
 
 
 
       
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4. Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6. Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8. Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12.    Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
13.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.        Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4.        Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.       Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξηςέθεσε υπόψη των μελώντου Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 9825/22-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το οποίο εισηγείται τη συγχώνευση του Επαγγελματικού Λυκείου Ζευγολατιού με το 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο Κορίνθου, με την ονομασία ΕΠΑΛ Κορίνθου-Ζευγολατιού. Ο αριθμός των μαθητών τα προς συγχώνευση Σχολικής Μονάδας (ΕΠΑΛ Ζευγολατιού) ανέρχεται στους 24, εκ των οποίων οι οκτώ (8) φοιτούν στην Α΄ Τάξη, αριθμός που μειώνεται συν τω χρόνω. Η μοναδική ειδικότητα που υφίσταται στο Σχολείο είναι η Πληροφορική. Ειδικότητα που επίσης υφίσταται στο 1ο Ημερήσια ΕΠΑΛ Κορίνθου. Ο αριθμός των μαθητών του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Κορίνθου ανέρχεται στους 101 και με την συγχώνευση θα φθάσει στους 125, αριθμός που κρίνεται λειτουργικός χωρίς να προξενεί προβλήματα.
Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στο Σώμα  ότι με προηγούμενες αποφάσεις μας έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας στην οποιαδήποτε κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων ή σχολικών μονάδων του Δήμου μας, γιατί πιστεύουμε ότι η μεταβολή αυτή επιφέρει προβλήματα τόσο στους ίδιους τους μαθητές (μείωση χρόνου μελέτης των μαθημάτων τους κ.λ.π) , όσο και στους γονείς τους.
Επιπλέον, τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση στην Τεχνική –Τεχνολογική Εκπαίδευση και συνεπώς είναι άγνωστο ποιο θα είναι το δυναμικό των Τεχνολογικών Λυκείων στο άμεσο μέλλον, θεωρώ άκαιρη τη συγχώνευση του Επαγγελματικού Λυκείου Ζευγολατιού με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κορίνθου.
Τέλος ο Δήμος Κορινθίων τάσσεται αλληλέγγυος στον αγώνα της τοπικής κοινωνίας του Ζευγολατιού και του Δήμου Βέλου-Βόχας για παραμονή και λειτουργία του ΕΠΑΛ Ζευγολατιού
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, τις διατάξεις του άρθρου 59 § 15 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄)  και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Γνωμοδοτεί για τη μη συγχώνευση  του Επαγγελματικού Λυκείου Ζευγολατιού με το 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο Κορίνθου, με την ονομασία ΕΠΑΛ Κορίνθου-Ζευγολατιού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
                  Η απόφαση αυτή πήρε α/α 437/2012
    
     Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ           Ο    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ                                    ΤΑ  Μ ΕΛ Η
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 16/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης
 

Leave a Comment