Ψήφισμα για την μη εγκατάσταση πυρηνικών εργοστασίων από την Τουρκία στο Ακουγιού

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25./12.11.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 438/2012
 
Θέμα: 10ο Η.Δ.: «Ψήφισμα για την μη εγκατάσταση πυρηνικών εργοστασίων από την Τουρκία στο Ακουγιού απέναντι της Κύπρου και στην Ανατολική Θράκη»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
 
                                ΠΑΡΟΝΤΑ
 
                  ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης  
8. Κεφάλας Σταύρος
9.Γκερζελής Ιωάννης
10.    Κολοκούρης Νικόλαος
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Περόγαμβρος Μιχάλης
13.    Φόρτης Φώτιος
14.    Οικονόμου Γεώργιος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Λαμπρινός Παναγιώτης
17.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.     Γιώτης Κων/νος
19.    Μπάκουλης Δημήτριος
20.    Τόγιας Σωκράτης
21.    Καρπούζης Γρηγόριος
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.    Ρούκης Βασίλειος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής- Αντ/δρος (αποχώρησε 3ο θέμα)
26.    Γιάννου Νικολέττα
27.    Χριστάκης Ηλίας
28.    Αθανασάκος Θωμάς 
 
 
 
 
1.       Καμπάς Νικόλαος 
2.       Τζαναβάρας Δημήτριος 
3.        Λέκκας Πέτρος
4.       Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
5.       Πούρος Γεώργιος
6.       Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
7.       Τσαρμπού Ευφροσύνη
8.       Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
9.        Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
10.    Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
11.    Σταματάκης Μάριος  (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
12.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο 8ο θέμα ΗΔ)
13.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
 
 τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.   
 
 
 
       
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4. Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6. Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8. Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12.    Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
13.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.        Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4.        Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.       Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξηςέθεσε υπόψη των μελώντου Δημοτικού Συμβουλίου το από 13-10-2012 έγγραφο του Οικολογικού Συλλόγου Προστασίας Κορινθιακού Κόλπου «ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ» με το οποίο μας διαβιβάζουν σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων στο κόλπο Ακουγιού –Τουρκίας, βόρεια της Κύπρου και στην Ανατολική Θράκη για λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει στο παρελθόν τους Δήμους μετά από επιστολή του κ. Καρύγιαννη Δημήτρη, Ομοσπονδιακού βουλευτή του Καναδά, που αναφερόταν στην εγκατάσταση πυρηνικού αντιδραστήρα στο ΑkkuyuΤουρκίας. Κάποιοι Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Δήμος Άσσου-Λεχαίου, είχαν πάρει απόφαση τότε εκφράζοντας την αντίρρησή τους στην εγκατάσταση του ανωτέρω αντιδραστήρα.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι η απόφασή μας πρέπει να αναφέρεται γενικά για τη μην ίδρυση και λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων πουθενά στο κόσμο και όχι για την μη λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων στα συγκεκριμένα σημεία, για τους παρακάτω λόγους:
– θα διαταραχθούν πλήρως τα δεδομένα περιβαλλοντικής προστασίας της θαλάσσιας περιοχής
– θα επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τη ραδιενέργεια που θα εκπέμπεται από τους αντιδραστήρες
– Θα δημιουργηθούν γεωλογικά προβλήματα
– Θα προκληθούν προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων , ακόμα και ο θάνατος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το  έγγραφο και σχέδιο ψηφίσματος του Συλλόγου «ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ» και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Να εκφράσει την αντίθεσή του σε κάθε πρόταση ή απόφαση εγκατάστασης πυρηνικού εργοστασίου για οποιαδήποτε χρήση, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται το ιστορικό της παρούσας απόφασης.  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
                 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 438/2012
    
     Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ             Ο    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ                                    ΤΑ  Μ ΕΛ Η
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 19/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης