Καταβολή εισφοράς Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών ‘ΔΙΟΛΚΟΣ’

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 25/12.11.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης 440/2012
 
Θέμα 12ο Η.Δ.:  «Καταβολή εισφοράς Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών “ΔΙΟΛΚΟΣ”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος, Πρόεδρος
2.Χασικίδης Χρήστος, Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης, Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης
8. Κεφάλας Σταύρος
9.Γκερζελής Ιωάννης
10. Κολοκούρης Νικόλαος 
11. Παππάς Αντώνιος
12. Περόγαμβρος Μιχάλης
13. Φόρτης Φώτιος
14. Οικονόμου Γεώργιος
15. Ζήμος Κων/νος
16. Λαμπρινός Παναγιώτης
17. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.  Γιώτης Κων/νος
19.  Μπάκουλης Δημήτριος
20.  Τόγιας Σωκράτης
21.  Καρπούζης Γρηγόριος
22.  Κορδώσης Χρήστος
23.  Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.  Ρούκης Βασίλειος
25.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, Αντιπρόεδρος
26.  Γιάννου Νικολέττα
27.  Χριστάκης Ηλίας
28.  Αθανασάκος Θωμάς
 
1.     Καμπάς Νικόλαος
2.     Τζαναβάρας Δημήτριος
3.     Λέκκας Πέτρος
4.      Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
5.      Πούρος Γεώργιος
6.     Τσαρμπού Ευφορσύνη
7.     Γουγάς Αλέξανδρος, Γραμματέας
8.     Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος
9.     Βατουσιάδης Νικόλαος
10. Λέκκα Σοφία, Αντιδήμαρχος
11. Σταματάκης Μάριος
12. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4. Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6. Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8. Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12.    Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
13.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.        Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4.        Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.       Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Μάριος Σταματάκης, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι οι πρώην Δήμοι Κορινθίων, Τενέας, Σαρωνικού, Άσσου – Λεχαίου και Σολυγείας συμμετείχαν στην Αστική, μη κερδοσκοπική, Εταιρεία με τίτλο «Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών – ΔΙΟΛΚΟΣ» και κάθε χρόνο κατέθεταν την ετήσια εισφορά τους. Μετά τη συνένωση των Δήμων με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» θα πρέπει να εγκριθεί η καταβολή της ετήσιας εισφοράς από το νέο Δήμο Κορινθίων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.564,93 € και αναλύεται ως εξής:
·         Πρώην Δήμος Κορινθίων:              4.989,00 €
·         Πρώην Δήμος Τενέας:                    1.760,82 €
·         Πρώην Δήμος Άσσου – Λεχαίου:   1.467,35 €
·         Πρώην Δήμος Σολυγείας:               1.173,88 €
·         Πρώην Δήμος Σαρωνικού:             1.173,88 €.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας εισφοράς από τον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων στην Αστική, μη κερδοσκοπική, Εταιρεία με τίτλο «Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών – ΔΙΟΛΚΟΣ», η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.564,93 € και αναλύεται ως εξής:
·         Πρώην Δήμος Κορινθίων:              4.989,00 €
·         Πρώην Δήμος Τενέας:                    1.760,82 €
·         Πρώην Δήμος Άσσου – Λεχαίου:   1.467,35 €
·         Πρώην Δήμος Σολυγείας:               1.173,88 €
·         Πρώην Δήμος Σαρωνικού:             1.173,88 €.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 00/6739.0005 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ”» ποσού 15.000,00 €.  
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 10.564,93 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 440/2012
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 14/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ