Αίτηση Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών για χρηματοδότηση από το Δήμο

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25/12-11-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 442/2012
 
Θέμα 14ο Η.Δ. : Αίτηση Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών για χρηματοδότηση από το Δήμο της έκδοσης των πρακτικών του Συνεδρίου με θέμα ΄΄Ιστορικά Κορινθιακά Μοναστήρια΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το ν. 3852/10, άρθρο 67, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό,  ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος Πρόεδρος
2.Χασικίδης Χρήστος    Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος  Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης
8. Κεφάλας Σταύρος
9.Γκερζελής Ιωάννης
10. Κολοκούρης Νικόλαος 
11. Παππάς Αντώνιος
12. Περόγαμβρος Μιχάλης
13. Φόρτης Φώτιος
14. Οικονόμου Γεώργιος
15. Ζήμος Κων/νος
16. Λαμπρινός Παναγιώτης
17. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.  Γιώτης Κων/νος
19.  Μπάκουλης Δημήτριος
20.  Τόγιας Σωκράτης
21.  Καρπούζης Γρηγόριος
22.  Κορδώσης Χρήστος
23.  Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.  Ρούκης Βασίλειος
25.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής Αντ/δρος  (αποχώρησε στο 3ο)
26.  Γιάννου Νικολέττα
27.  Χριστάκης Ηλίας
28.  Αθανασάκος Θωμάς
 
1.     Καμπάς Νικόλαος
2.     Τζαναβάρας Δημήτριος
3.     Λέκκας Πέτρος
4.      Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
5.      Πούρος Γεώργιος
6.     Τσαρμπού Ευφορσύνη
7.     Γουγάς Αλέξανδρος Γραμματέας
8.     Μελέτης Χρήστος       Αντιδήμαρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
9.     Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
10. Λέκκα Σοφία      Αντιδήμαρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
11. Σταματάκης Μάριος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
12. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο 8ο θέμα ΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4. Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6. Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8. Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου    
11. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου   
13. Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14. Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5. Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξηςπαρέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την από 02/11/2012 αίτηση του Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών, με την οποία ζητούν την οικονομική συμπαράσταση του Δήμου για την έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου του Κέντρου που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2011, στο οποίο ο Δήμος ήταν συνδιοργανωτής. 
Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τη συμμετοχή του Δήμου στην έκδοση των πρακτικών του ανωτέρω Συνεδρίου με το ποσό των 1500 €
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 2-11-2012 αίτηση του Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών, τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006 και  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στην έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών Κορινθίας με θέμα «Ιστορικά Κορινθιακά Μοναστήρια»  στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου από 7/10 έως και 9/11/2011, με το ποσό των 1500 €.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» ποσού 70.000 €.
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 442/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 21/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης