Συμμετοχή στο Δίκτυο καθιέρωσης εκδηλώσεων με θέμα «Μερίδα στα μέτρα μου»

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25./12.11.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 443/2012
 
Θέμα: 15ο: Συμμετοχή στο Δίκτυο καθιέρωσης εκδηλώσεων με θέμα «Μερίδα στα μέτρα μου» στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος Πρόεδρος
2.Χασικίδης Χρήστος    Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης
8. Κεφάλας Σταύρος
9.Γκερζελής Ιωάννης
10. Κολοκούρης Νικόλαος 
11. Παππάς Αντώνιος
12. Περόγαμβρος Μιχάλης
13. Φόρτης Φώτιος
14. Οικονόμου Γεώργιος
15. Ζήμος Κων/νος
16. Λαμπρινός Παναγιώτης
17. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.  Γιώτης Κων/νος
19.  Μπάκουλης Δημήτριος
20.  Τόγιας Σωκράτης
21.  Καρπούζης Γρηγόριος
22.  Κορδώσης Χρήστος
23.  Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.  Ρούκης Βασίλειος
25.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής Αντ/δρος (αποχώρησε στο 3ο)
26.  Γιάννου Νικολέττα
27.  Χριστάκης Ηλίας
28.  Αθανασάκος Θωμάς
 
1.     Καμπάς Νικόλαος
2.     Τζαναβάρας Δημήτριος
3.     Λέκκας Πέτρος
4.      Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
5.      Πούρος Γεώργιος
6.     Τσαρμπού Ευφορσύνη
7.     Γουγάς Αλέξανδρος Γραμματέας
8.     Μελέτης Χρήστος       Αντιδήμαρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
9.     Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
10. Λέκκα Σοφία      Αντιδήμαρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
11. Σταματάκης Μάριος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
12. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο 8ο θέμα ΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4. Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6. Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8. Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
13. Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14. Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5. Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξηςέθεσε υπόψη των μελώντου Δημοτικού Συμβουλίου την από 12-11-2012 εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κας Λέκκα Σοφίας, η οποία έχει ως εξής:
«O Δήμος Κορινθίων με την υπ’ αριθμ. 15/327/15.09.2009 απόφαση Δ.Σ. είχε εγκρίνει την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας. Στα πλαίσια του μακροχρόνιου αυτού προγράμματος ανά έξι μήνες οριοθετείται μια νέα θεματική ενότητα μια «βήμα προς βήμα» μαθητεία της διατροφικής ισορροπίας με συνεχείς και επικεντρωμένες ενέργειες με πολύ μικρά παιδιά ώστε να ευνοηθεί μια εποικοδομητική συνέχεια.
Το εξάμηνο που διανύουμε έχει ως θεματική ενότητα «μερίδα στα μέτρα μου» και μέσα από εκδηλώσεις και δράσεις που συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά θα προσπαθήσουμε να τα μυήσουμε σε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής που να περιέχει τις κατάλληλες μερίδες.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ήδη δουλεύουν στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης με τα παιδιά, το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό. Στο σύνολο θα συμμετέχουν περίπου 400 παιδιά.
Παράλληλα, στις 28 Νοεμβρίου 2012, θα διεξαχθεί κεντρική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει σύντομη ομιλία από τον εθελοντή διατροφολόγο της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής της Παιδειατροφής του Δήμου μας, την συμμετοχή των παιδιών με την προετοιμασία και το μαγείρεμα ενός φαγητού, την συμμετοχή σε ζωγραφική και κολάζ για την κατασκευή μιας μεγάλης διατροφικής πυραμίδας, την διανομή του φαγητού σε κατάλληλες μερίδες που θα διανεμηθούν και θα προσφερθούν από τα παιδιά σε άπορες οικογένειες του Δήμου.
Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί όσον αφορά την προετοιμασία του φαγητού και το κολάζ στον χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Κορίνθου και όσον αφορά το μοίρασμα του φαγητού στην Πλατεία πίσω από το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και σε περίπτωση βροχής στο υπόστεγο της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου απέναντι από την Λέσχη Αξιωματικών Κορίνθου. Για την ανωτέρω εκδήλωση θα χρειαστούν δαπάνες έως του ποσού των 2.000,00€ που θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012.
Πιο συγκεκριμένα θα χρειαστούν:
Α) Εκτυπώσεις ενημερωτικών Φυλλαδίων και σουπλά που θα αφορούν το θέμα «μερίδα στα μέτρα μου» έως του πόσου των 600,00€.
Β) Πλαστικά μπολ για τη διανομή του φαγητού, πλαστικά πιρούνια και χαρτοπετσέτεςέως του πόσου των 100,00€.
 
Γ) Υλικά για το εργαστήρι ζωγραφικής των παιδιών έως του πόσου των300,00€
 
Δ) Φαγητό για 100 άτομα που θα διανεμηθεί στους άπορους έως του ποσού των 1.000,00€
 
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση της εκδηλώσης με θέμα «μερίδα στα μέτρα μου», στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ byEPODE».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου κας Λέκκα Σοφίας, τις διατάξεις των άρθρων  158 § 3 περ. β.  και 219 του Ν. 3463/2006, άρθρο 4 § 2β του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 135Α)    και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Μερίδα στα μέτρα μου» στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας που θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου 2012 στον χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Κορίνθου, με την συμμετοχή 400 παιδιών  στην προετοιμασία και το μαγείρεμα ενός φαγητού, στην συμμετοχή σε ζωγραφική και κολάζ για την κατασκευή μιας μεγάλης διατροφικής πυραμίδας, την διανομή του φαγητού σε κατάλληλες μερίδες που θα διανεμηθούν και θα προσφερθούν από τα παιδιά σε άπορες οικογένειες του Δήμου.
Η δαπάνη της ανωτέρω εκδήλωσης θα ανέλθει στο ποσό των 2.000 €, με το οποίο θα καλυφθούν τα εξής:
– Εκτυπώσεις ενημερωτικών Φυλλαδίων και σουπλά που θα αφορούν το θέμα «μερίδα στα μέτρα μου» έως του ποσού των
   600,00€.
– Πλαστικά μπολ για τη διανομή του φαγητού, πλαστικά πιρούνια και χαρτοπετσέτεςέως του πόσου των 100,00€.
– Υλικά για το εργαστήρι ζωγραφικής των παιδιών έως του πόσου των300,00€
 
– Φαγητό για 100 άτομα που θα διανεμηθεί στους άπορους έως του ποσού των 1.000,00€
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 2.000€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό 2012 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» αρχικού προϋπολογισμού 200.000 €
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (2.000 €)
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 443/2012
    
     Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ         Ο    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ                                    ΤΑ  Μ ΕΛ Η
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 26/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης