Συμμετοχή στο Δίκτυο καθιέρωσης και προώθησης της 23ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Μέρας Πράξης Σεβασμού

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25./12.11.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 444/2012
 
Θέμα: 16ο Η.Δ.: «Συμμετοχή στο Δίκτυο καθιέρωσης και προώθησης της 23ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Μέρας Πράξης
                             Σεβασμού στη Ζωή και Προσφοράς στον Συνάνθρωπο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
 
                                ΠΑΡΟΝΤΑ
 
                   ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης  
8. Κεφάλας Σταύρος
9.Γκερζελής Ιωάννης
10.    Κολοκούρης Νικόλαος
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Περόγαμβρος Μιχάλης
13.    Φόρτης Φώτιος
14.    Οικονόμου Γεώργιος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Λαμπρινός Παναγιώτης
17.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.     Γιώτης Κων/νος
19.    Μπάκουλης Δημήτριος
20.    Τόγιας Σωκράτης
21.    Καρπούζης Γρηγόριος
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.    Ρούκης Βασίλειος
25.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής- Αντ/δρος (αποχώρησε στο 3ο θέμα)
26.    Γιάννου Νικολέττα
27.    Χριστάκης Ηλίας
28.    Αθανασάκος Θωμάς 
 
 
 
 
1.       Καμπάς Νικόλαος 
2.       Τζαναβάρας Δημήτριος 
3.        Λέκκας Πέτρος
4.       Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
5.       Πούρος Γεώργιος
6.       Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
7.       Τσαρμπού Ευφροσύνη
8.       Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
9.        Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
10.    Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
11.    Σταματάκης Μάριος  (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
12.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο 8ο θέμα ΗΔ)
13.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο θέμα ΕΗΔ)
 
 τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.   
 
 
 
       
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4. Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6. Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8. Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12.    Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
13.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.        Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4.        Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.       Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξηςενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Σικυωνίων, η Θεατρική Ομάδα «Μεταμόρφωση» Μουλκίου Κορινθίας, η Σικυώνια Σκηνή, η Παιδική Σκηνή Μουλκίου, το Προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα και η Ελληνική Δράση Αφρικής (Μ.Κ.Ο) έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία για να καθιερωθεί η 23η Οκτωβρίου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Μέρα Πράξης Σεβασμού στη Ζωή και Προσφοράς στον Συνάνθρωπο. Ο Δήμος Σικυωνίων, με την υπ’ αριθ. 441/2011 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, ενέκρινε την ανωτέρω πρωτοβουλία. Η Θεατρική Ομάδα «Μεταμόρφωση», με την από 3-10-2012 επιστολή της, καλεί το Δήμο Κορινθίων να υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή, πιστεύοντας ότι ο σεβασμός στη φύση και στον άνθρωπο, η προσφορά και η αλληλεγγύη πρέπει να γίνονται πράξη στην καθημερινότητά μας, ότι όλοι είμαστε ένα μέσα στο σώμα της ανθρωπότητας, της χώρας μας, της πόλης μας, της μικρής τοπικής κοινωνίας μας και πιστεύοντας στη μεγάλη δυναμική που έχει το θέατρο και η τέχνη για τη μεταμόρφωση των λαών του κόσμου. Αν ο άνθρωπος πάψει να πιστεύει στη δυνατότητα της μεταμόρφωσης, της δικής του και του κόσμου, η κοινωνία θα έχει οριστικά αποτύχει.
 
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος πρότεινε την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Θεατρικής Ομάδας «Μεταμόρφωση» Μουλκίου Κορινθίας, του Δήμου Σικυωνίων, της Σικυώνιας Σκηνής, της Παιδικής Σκηνής Μουλκίου, του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα και της Ελληνικής Δράσης Αφρικής (Μ.Κ.Ο) σχετικά με την προώθηση καθιέρωσης της 23ης Οκτωβρίου κάθε χρόνου ως Παγκόσμιας Ημέρας Πράξης Σεβασμού στη Ζωή και Προσφοράς στον Συνάνθρωπο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στην πρωτοβουλία της Θεατρικής Ομάδας «Μεταμόρφωση» Μουλκίου Κορινθίας, του Δήμου Σικυωνίων, της Σικυώνιας Σκηνής, της Παιδικής Σκηνής Μουλκίου, του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα και της Ελληνικής Δράσης Αφρικής (Μ.Κ.Ο) για την καθιέρωση της 23ης Οκτωβρίου κάθε χρόνου ως Παγκόσμιας Ημέρας Πράξης Σεβασμού στη Ζωή και Προσφοράς στον Συνάνθρωπο και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 444/2012.
      
 
     Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ         Ο    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ                        ΤΑ  Μ ΕΛ Η
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος, 16/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης

Leave a Comment