Αίτημα Συλλόγου Αλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας για συνδιοργάνωση εκδήλωσης

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25./12.11.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 445/2012
 
Θέμα: 17ο: «ΑίτημαΣυλλόγου Αλβανών μεταναστών Ν. Κορινθίας για συνδιοργάνωση εκδήλωσης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 50498/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη, δηλαδή:
 
                                ΠΑΡΟΝΤΑ
 
                   ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Δράκος Παναγιώτης
8. Κεφάλας Σταύρος
9. Γκερζελής Ιωάννης
10.    Κολοκούρης Νικόλαος
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Περόγαμβρος Μιχάλης
13.    Φόρτης Φώτιος
14.    Οικονόμου Γεώργιος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Λαμπρινός Παναγιώτης
17.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
18.     Γιώτης Κων/νος
19.    Μπάκουλης Δημήτριος
20.    Τόγιας Σωκράτης
21.    Καρπούζης Γρηγόριος
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
24.    Ρούκης Βασίλειος
25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής – Αντιπρόεδρος
26.    Γιάννου Νικολέττα
27.    Χριστάκης Ηλίας
28.    Αθανασάκος Θωμάς 
 
 
 
 
1.       Καμπάς Νικόλαος 
2.       Τζαναβάρας Δημήτριος 
3.        Λέκκας Πέτρος
4.       Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
5.       Πούρος Γεώργιος
6.       Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
7.       Τσαρμπού Ευφροσύνη
8.       Μελέτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
9.        Βατουσιάδης Νικόλαος
10.    Λέκκα Σοφία – Αντιδήμαρχος
11.    Σταματάκης Μάριος
12.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
13.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 
 τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.   
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα τέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4. Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6. Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8. Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12.    Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
13.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.        Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
4.        Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
7.       Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης, 2) Νικόλαος Βατουσιάδης, 3) Μάριος Σταματάκης, 4) Σοφία Λέκκα και 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξηςέθεσε υπόψη των μελώντου Δημοτικού Συμβουλίου την από 25-10-2012 (αριθμ. πρωτ. 50305/7.11.12) αίτηση του Συλλόγου Αλβανών Μεταναστών Ν. Κορινθίας, με την οποία ζητούν τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ανεξαρτησίας από τον Τούρκικο ζυγό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 24 & 25/11/2012.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κας Λέκκα Σοφίας, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Κορινθίων και ο Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Κορινθίας με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ανεξαρτησίας από τον Τούρκικο ζυγό συνδιοργανώνουν εκδήλωση στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με χορευτικά συγκροτήματα από την Κορυτσά. Στην εκδήλωση θα παρίσταται και ο Δήμαρχος Κορυτσάς καθώς και άλλα επίλεκτα μέλη του Δ.Σ. Κορυτσάς. Για τη πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνεται ο Δήμος Κορινθίων να καλύψει τα κάτωθι έξοδα:
·Διαμονή των μελών του χορευτικού συλλόγου Κορυτσάς σε ξενοδοχείο του Δήμου Κορινθίων στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2012.
·Αφεψήματα, νερά, γλυκά, χυμούς, φρούτα, αναψυκτικά για την εκδήλωση στις 24 & 25 Νοεμβρίου
·Τιμητικές πλακέτες
Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 2.350 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου κας Λέκκα Σοφίας, τις διατάξεις των άρθρων  158 § 3 περ.β.  και 219 του Ν. 3463/2006, άρθρο 4 § 2β του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 135Α)    και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συνδιοργάνωση του Δήμου Κορινθίων με τον εδρεύοντα στη Κόρινθο Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών Ν. Κορινθίας εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ανεξαρτησίας από τον Τουρκικό ζυγό.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 24 και 25 Νοεμβρίου 2012 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με χορευτικά συγκροτήματα από την Κορυτσά. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Κορυτσάς με επίλεκτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, ήτοι συνολικά 20 άτομα με τα χορευτικά συγκροτήματα.
Η δαπάνη για την ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των 2.350 € με το οποίο θα καλυφθούν τα παρακάτω έξοδα:
·Διαμονή σε ξενοδοχείο του Δήμου Κορινθίων στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2012
·Αφεψήματα, νερά, γλυκά, χυμούς, φρούτα, αναψυκτικά για την εκδήλωση
·Τιμητικές πλακέτες
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο  «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» αρχικού προϋ/σμού 200.000,00€.
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (2.350 €)
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 445/2012
    
     Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ           Ο    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ                                    ΤΑ  Μ ΕΛ Η
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 14/11/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης