Περίληψη διακήρυξης εκτέλεσης εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 20-11- 2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 52549
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός
Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ Α.Ο.Σ.Α.Κ.» προϋπολογισμού μελέτης 73.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) την 3η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ., ύψους 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι 2.000,00 €.
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Έρμου 39, 1ος όροφος, Βασ. Τζώρτζης, τηλ. 27413 61026) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment