ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
 
    
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος, 30-11-2012
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 54226
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                .   
                ΠΛΗΡ.:                                                                                       
               ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                             
                                                               
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 4η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.      Ψήφιση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού για το 2013.
2.  Αίτημα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για χρήση του κτιρίου τα Στρατιωτικής Λέσχης Αξιωματικών Κορίνθου για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
3.     Παραχώρηση δικτύων ύδρευσης, αντλητικών συγκροτημάτων υδατοδεξαμενών κ.λ.π. στη ΔΕΥΑ
4.     Τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2012 (έσοδα –έξοδα)
5.      Αγορά ακινήτου στο Κόρφο για χώρο στάθμευσης στο νεκροταφείο
6.      Προγραμματική σύμβαση με την «Πελοπόννησος Α.Ε.» και την δικαιούχο του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου «ΔΙΑΣΤΑΣΗ»
7.     Προγραμματική σύμβαση με το ΚΤΕΛ Κορινθίας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Park-n-Ride -Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού κοινού»
8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Park-n-Ride -Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού κοινού» και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου
9.      Παράταση προθεσμίας παράδοσης προμήθειας πινακίδων σήμανσης κυκλοφορίας κλπ
10.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου»
11.Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»
12.Επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων
13.Έγκριση πίστωσης για τη διοργάνωση της 11ης αιμοδοσίας της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος
14.Ονομασία οδών στην περιοχή Πάτημα Εξαμιλίων
15.Ονομασία πλατείας Αντιδημάρχου Γιάννη Ανδρέου
16.Αίτημα Δ.Κ. Γαλατακίου για καθορισμό χώρου περιπτέρου στην Αλμυρή
17.Κατανομή  ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές ανάγκες
18.Αίτημα Κ. Παπαϊωάννου για μείωση του μισθώματος αναψυκτηρίου δημοτικού θεάτρου
19.Ανάκληση της 365/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της 130/9-11-12 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ.
20.Επιχορήγηση Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Κορινθίων, για εκδηλώσεις την περίοδο των εορτών.
21.Έγκριση της 133/2012 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, περί  αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου και αναμόρφωσης του προϋ/σμού
22..Διαγραφή οφειλών Δήμου Κορινθίων προς τρίτους λόγω παραγραφής ( οφειλές έτους 2006)
23.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού.
24.Έγκριση της 66/6-11-2012 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
25. Αίτημα Βασιλείου Σούκουλη για διαγραφή προσαυξήσεων.
 
 
 
                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ