Δημόσια Διαβούλευση του κειμένου του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Κορινθίων

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Κορινθίων που  περιέχει τα παρακάτω:

Άξονες και μέτρα εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδιασμού

Ερωτηματολόγιο Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης



Ο Δήμος Κορινθίων καλεί τον κάθε πολίτη χωριστά και κάθε τοπικό και κοινωνικό ή οικονομικό φορέα της πόλης να υποβάλλει τις προτάσεις του εγγράφως ή ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Ηλεκτρονικά στο e-mail: programmatismos@korinthos.gr

Ταχυδρομικά:

Δήμος Κορινθίων , Κολιάτσου 32 με την ένδειξη για το
<<Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Κορινθίων 2012 – 2014>>

Έως 19/12/2012