ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Κόρινθος : 13-12-2012

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                        

Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
     Δήμου Κορινθίων.
Τηλέφωνο: 27413 61067
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ


Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», λαμβάνοντας υπόψη:
•    την Κ.Υ.Α. αριθμ.64321/Δ4/16-05-2008 (Φ.Ε.Κ. 1003/30-05-2008 τεύχος Β΄) Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων .
•    την με αριθμό 11/146/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 
 

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση Κυλικείου  του : 6ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου .

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 15-01-2013 και από ώρα 12:00 έως 12:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ) στο Δημοτικό Κατάστημα- κολιάτσου 32 – και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 2ο όροφο .  

Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν καθημερινά στα γραφεία του σχολείου και στο τηλέφωνο : 2741-0-23263 καθώς και στα τηλέφωνα της Σχολική Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων 2741-3-61067 και 2741-3-61066 και στο τηλέφωνο 2741-3-61000 στο Δημαρχείο του Δήμου Κορινθίων .

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

1.  Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου .
2.  Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. (οι μαθητές που φοιτούν φέτος στο ανωτέρω σχολείο ανέρχονται στα 171 άτομα)
3.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
4.  Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
5.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
7. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
9. Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη εργασιακή σχέση.
10. Εγγύηση συμμετοχής τριακοσίων (300,00) ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται στους συμμετέχοντες ατόκως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος.

Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
2. Συνταξιούχοι .
3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ. 1,2,3 και  4), 5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α’/9-2-07.
4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού
      Σχολείου.


 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
 

                                                                                ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ