ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                Κόρινθος 24/12/2012

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                          Αρ.Πρωτ.: 58295

Ταχ.Δ/νση: Ερμού 39, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται εντός της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ – ΔΕΛΤΑ» Δήμου Κορινθίων που ορίζεται Νότια της Εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών και περικλείεται από τις οδούς Αγίας Άννας – Ιάσονος – Θράκης – Μυκηνών – Σικυώνος – Ανδριανουπόλεως – νοτιοανατολικό όριο Π.Μ – Καλλιθέας και η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2154/5-8-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1251/26-11-2003), να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος (Ερμού 39, Κόρινθος 1ος όροφος) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στις εφημερίδες ή από την κοινοποίησή της σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 79881/3445/6-12-1984 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να λάβουν γνώση της αριθμ. πρωτ. οικ. 66264/6-12-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, καθώς και των αναρτημένων πινάκων επικειμένων.
Όσοι διαφωνούν με την παραπάνω απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, μπορούν να υποβάλουν ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά αυτής για λόγους νομιμότητας. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στις εφημερίδες ή από την κοινοποίησή της στους ενιστάμενους ή αφότου έλαβαν γνώση, στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου δια του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/α/7-6-2010).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ