ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                      
 
 
                                                                       
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κόρινθος, 28-12-2012
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ                                         Αριθμ. Πρωτ.: 58570
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                 
          
                             
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 6 Ιανουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος -Κόρινθος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.- Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2014.
 
2.- Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2014.
 
3.-  Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2014. 
 
4.- Εκλογή τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013-2014
 
5.- Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία
      2013 – 2014.
 
6.- Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη διετία 2013-2014
 
7.- Εκλογή αναπληρωματικών μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη διετία
      2013-2014.
 
 
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
 
 
Χρήστος Χασικίδης