Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 10-01-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Δ.Β.Μ.


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών στα Κ.Δ.Β.Μ. (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) με προγράμματα Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους για θέσεις εκπαιδευτών στους Δήμους.
Το αντικείμενο εργασίας των θέσεων ενδεικτικά είναι:
-Η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης, σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων, αφορά τις εξής ειδικότητες: πληροφορικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ,Ιταλικής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Περιβάλλοντος, Ιατρικής, Ελληνικής Γλώσσας, Θεάτρου –Κινηματογράφου, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών Επιστημών, Τουρισμού, Βίντεο. κλπ,
-Η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις
-Η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της πράξης
-Η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων.
Οι εκπαιδευτές θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα / τομέα και ανά ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στην Περιφερειακή Ενότητα.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..www.inedivim.gr, στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde,ideke.edu.gr.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 07-01-2013 έως και 18-01-2013 και ώρα 15.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4.
Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως έως Παρασκευή 25-01-2013 στη διεύθυνση :

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα
(Κεντρική Γραμματεία, 3ος Οροφος)

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:
ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Των Πράξεων με τίτλο :
«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7και ΑΠ8
 

από το γραφείο τύπου