ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 
 
                                                                                         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κόρινθος, 10-1-2013 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 927
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                   
                                                                                                                                       
 
    ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                
   Τ.Κ. : 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                     
  ΠΛΗΡ.:                                                                           
   ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                               
 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 2 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 14-01-2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.- Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για προέλεγχο απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Κορινθίων έτους 2011
2.- Έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2011 του Δήμου Κορινθίων
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ