ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
                                                                                         
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κόρινθος, 11-1-2013 
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 1143
     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                       
    ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
    Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                                       
    ΠΛΗΡ.:                                                                           
    ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                 
                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 16η Ιανουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.- Διαμαρτυρία κατοίκων Εξαμιλίων για τη διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Αγ. Θεόδωροι –ΔΕΗ Μεγαλόπολης
2.- Λήψη νέας απόφασης για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Λιμένος Κορίνθου (MasterPlan) και τον καθορισμό νέων ορίων της Χερσαίας Ζώνης
3.-Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη διετία 2013-2014.
4.- Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013
5.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού
6.-Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
7.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
8.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών –δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείου
9.- Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής για τις δημοτικές ενότητες Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας
10.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης στην δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου
11.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης
12.- Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας
13.-Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Κορινθίων (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για τη διετία 2013-2014.
14.- Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Δημοτική Ανώνυμη εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΕΚ) για τη διετία 2013-2014.
15.- Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014.
16.- Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014.
17.- Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014.
18.- Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014.
19.- Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Δημοτικού Λιμενικού Κορινθίων για τη διετία 2013-2014
20.- Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
21. Αίτημα Αφων Δόσχορη κ.λ.π. για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα Κορίνθου στα Ο.Τ. 787-786-785.
22. Επέκταση χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων
23.- Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη εγκριθέντος προσωπικού προς υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» 
24.- Σύμπραξη του Δήμου με την Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , κωδ. πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
25.- Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 164/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου περί οριστικού προσδιορισμού τιμής μονάδας απαλλοτριούμενης έκτασης Ιωάννη Μπίζτα στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρας Κορίνθου
26.-Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για επιτροπή παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € (Π.Δ. 229/99)
27.- Ορισμός τριών (3) δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ.
28.- Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,42€ (Π.Δ. 229/99)
29.-Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών αξίας μικρότερης των 2.934,70 €
30.-Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ( άρθρ. 186 Ν. 3463/2006)
31.-Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων , ενός (1) δημότη με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
32.- Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου της επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών.
33.- Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών και Ιερέων
34.- Καθορισμός εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα.
35.- Καθορισμός εργασίας προσωπικού μέχρι και το Σάββατο.
36.- Παράταση ή μη δήλωσης παλαιών οικογενειακών τάφων σε όλα τα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου
37.- Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
38.- Αίτημα Κων/νου Παπαϊωάννου για διαγραφή οφειλών παρελθόντων ετών στη Δ.Ε. Άσσου- Λεχαίου
39.- Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους Νεκροταφείων.
40.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουαλετών και τσιμεντόστρωση στο νεκροταφειακό χώρο του Τ.Δ. Σολωμού»
41.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατεδαφίσεις επικειμένων σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας»
42.- Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων (σύμφωνα με την αρ. 2/96117/0026/20-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.)
43.- Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λπ. και έκδοση επιταγών του Δήμου
 
 
 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

                                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 
 

 

 

Leave a Comment