Πρόσληψη Εποχικών Υπαλλήλων στο Δήμο Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 14-01-2013

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών, Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης του Δήμου μας. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την παραπάνω πρόληψη των ατόμων ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αναλύονται στους πίνακες που θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, ΤΚ 20100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν Υπηρεσίας Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 27413-61030,31,50,62,81). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου

από το γραφείο τύπου