Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Κόρινθος, 14-01-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 1401
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι
 

Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να προβεί στη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στην Κόρινθο.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με μονομερές δικαίωμα του Δήμου παράτασής της για (1) ένα ακόμα χρόνο, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο.
Το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο να βρίσκεται έως πεντακόσια (500) μέτρα σε απόσταση από το Δημοτικό Κατάστημα, να έχει εμβαδόν τουλάχιστον (80) τ.μ. έως 170 τ.μ. και να να πληροί τους εξής όρους:
Το νέο ακίνητο για την λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης θα πρέπει να διαθέτει ενδεικτικά χώρο συνεδριάσεων, χώρο διοίκησης αρχείου (γραφεία), χώρο υποδοχής, χώρο ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, και χώρο για τουαλέτες προσωπικού – επισκεπτών. Επίσης πρέπει να διαθέτει πρόσβαση για ΑμεΑ, έξοδο κινδύνου, θύρες ασφάλειας, σύστημα πυρόσβεσης / πυρασφάλειας κλπ.
Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν διαθέτει τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αφού ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την υλοποίησή τους.

Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι τις 04-02-2013, προσκομίσουν τις αιτήσεις – προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32, πληροφ. κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη και Καρσιώτη Ελένη, τηλ. 27413 61021).

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ