Πρόσκληση 11ης Ιανουαρίου 2013

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                                        Κόρινθος, 07-01-2013
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 562
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 74891
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Κων. Ζήμο
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Ηλ. Χριστάκη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2. Προέλεγχος απολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011.
3. Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011.
4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού εκτέλεσης έργων του άρθρ. 21 του Π.Δ. 609/85 για το έτος 2013.
5. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ