Απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινοφελούς Χαρακτήρα στη ΛΖ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασ. Αρχαιοτήτων

 Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης των συμπολιτών μας για απασχόληση ιδίως των ανέργων, ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός ατόμων, είκοσι δύο (22) Ημερήσιοι Φύλακες, Δύο (2) Νυκτοφύλακες, Οκτώ (8) Εργατοτεχνίτες/ Εργάτες, στην ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής :
– να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
– να είναι άνεργοι ηλικίας έως 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/ 1978 και μετά ) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα άνεργων του ΟΑΕΔ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση : για τον φορέα ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, για Π.Ε. Κορίνθου) Βρασίδου 90. Τ.Κ. 23100 Σπάρτη, απευθύνοντας την υπόψιν κ. Καλογεροπούλου Κων/νου ( τηλ. Επικοινωνίας : 2621036350). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10 ) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 23/01/2013 και τελειώνει στις 01/02/2013 (καταληκτική ημερομηνία).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)» αποκλειστικά και μόνο στις εξής διευθύνσεις:
α)Στα γραφεία του δικαιούχου
β) Στην ιστοσελίδα του δικαιούχου www.arogiamke.gr 
γ)Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού http://ep.culture.gr
δ) Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή : έντυπα αιτήσεων > διαγωνισμός φορέων> κοινωφελής εργασία (ΚΟΧ).

Η ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.1003/1/2013 θα υπάρχει αναρτημένη :
Στην ιστοσελίδα www.arogiamke.gr και στα γραφεία του δικαιούχου
-Σε όλα τα κέντρα προώθησης της απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα
-Στα γραφεία της εφορείας Αρχαιοτήτων
στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr