ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 
 
                                                                                         
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κόρινθος, 25-1-2013 
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 4962
     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                       
 
    ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                               
    Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                                    Τ… …………………….   
    ΠΛΗΡ.:                                                                                                      
    ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                               
 
                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29η Ιανουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Γραμμή Μεταφοράς 400 kw ΚΥΤ Κουμουνδούρου –ΚΥΤ Κορίνθου»
2.      Αγορά αστεροσκοπείου Στεφανίου
3.      Υποβολή πρότασης ένταξης του Δήμου στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , κωδ. πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας
4.      Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης οδοφωτισμού με χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού JESSICA
5.      Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Κορινθίων (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για τη διετία 2013-2014
6.      Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Δημοτική Ανώνυμη εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΕΚ) για τη διετία 2013-2014
7.      Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014
8.      Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014
9.      Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014
10.Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων για τη διετία 2013-2014
11.Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Δημοτικού Λιμενικού Κορινθίων για τη διετία 2013-2014
12.Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
13.Έγκριση εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών καθώς και για θέματα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
14.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δ.Δ. Κόρφου»
15.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Ξυλοκέριζας 2010»
16.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Αρχαίας Κορίνθου 2010»
17.Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
18. Διαγραφές οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης της Δ.Ε. Άσσου- Λεχαίου  
 
 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ