Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέας μονάδας παραγωγής Βιοαερίου (Κορινθιακή Ενεργειακή Α.Ε.)

 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 

 
Από το Πρακτικό 26./04.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 452/2012
 

 
 

Θέμα: 2oΕΗΔ: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέας μονάδας παραγωγής Βιοαερίου (Κορινθιακή Ενεργειακή Α.Ε.) στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» της Δ.Ε. Σαρωνικού»
 

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 54226/30-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
 
ΑΠΟΝΤΑ
 
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Τζαναβάρας Δημήτριος  (αποχώρησε στο τέλος του 2 ΕΗΔ)
9.       Λέκκας Πέτρος
10.    Γκερζελής Ιωάννης
11.    Καμπάς Νικόλαος (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Παππάς Αντώνης
14.    Περόγαμβρος Μιχάλης (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
15.    Φόρτης Φώτιος
16.    Οικονόμου Γεώργιος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.     Γιώτης Κων/νος
21.    Μπάκουλης Δημήτριος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.    Ζαχαριάς Σπυρίδων (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
25.    Ρούκης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος(αποχώρησε στο 2ο ΕΗΔ)
27.    Γιάννου Νικολέττα
28.    Πούρος Γεώργιος
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
 
 
 
 
 
1.   Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
4. Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
5. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7. Καρπούζης Γρηγόριος
8. Κολοκούρης Νικόλαος
9. Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
10. Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6.Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
12.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
13.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
15.    Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.        Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
4.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
6.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
7.       Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση ως κατεπείγον του θέματος «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέας μονάδας παραγωγής Βιοαερίου (Κορινθιακή Ενεργειακή Α.Ε.) στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» της Δ.Ε. Σαρωνικού» λόγω εγκατάστασης και  λειτουργίας της. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ενημέρωσε τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση μονάδας βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» ισχύος <0,5 ΜW, στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» της Δ.Κ. Αθικίων της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού και έδωσε το λόγο στον κ. Λέκκα Πέτρο δημοτικό σύμβουλο προκειμένου να αναπτύξει το θέμα.
Ο κ. Πέτρος Λέκκας εισηγούμενοςτο θέμα είπε τα εξής:
Θέλω να μεταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο την αγανάκτηση, τον θυμό, την αντίδραση των τοπικών φορέων και των κατοίκων των χωριών (οικισμών), Αθικίων, Αλαμάνου, Σολομού,Χιλιομοδίου, Μαψού, κ.λ.π., για την εκ νέου εγκληματική «επένδυση» στην περιοχή «ΓΚΑ» (θέση Ποταμιά) των Αθικίων, κατασκευής εργοστασίου παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα και μετά καύση αυτού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κάτοικοι των πιο πάνω χωριών, οι τοπικοί φορείς των και εμείς θεωρούμε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δημιουργεί περιβαλλοντικό έγκλημα, εις βάρος της υγείας των ανθρώπων που ζουν  σ΄ αυτά τα χωριά, εις βάρος των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του «ΓΚΑ» των Αθικίων, και επίσης εις βάρος των καλλιεργειών που αναπτύσσονται στη γεωργική γη της περιοχής αυτής καθώς και της ευρύτερης, όταν μάλιστα είναι γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Επίσης, θα δημιουργηθεί ατμοσφαιρική ρύπανση, μόλυνση στο έδαφος (επιφάνεια και υπόγεια), γενικά στο περιβάλλον, ανθρωπογενές, ατμοσφαιρικό, γεωργικό, εδαφικό.
Όλοι γνωρίζουν το γνωστό αεράκι, ο άνεμος με την ονομασία ΚΑΤΑΙ, που δημιουργεί ένα ρεύμα που διαπερνά τον Σολομό και φτάνει μέχρι Κόρινθο, Αρχ. Κόρινθο, Λέχαιο κ.λ.π. Ο άνεμος αυτός θα μεταφέρει τις οσμές, τα επικίνδυνα αέρια που θα προέρχονται από το εν λόγω εργοστάσιο και θα έχουμε ένα επικίνδυνο περιβάλλον για όλα τα γύρω χωριά, καθώς και για την πόλη της Κορίνθου.
Οι τοπικοί φορείς και Σύλλογοι των χωριών Αθικίων, Σολομού, Χιλιομοδίου, Αλαμάνου με ομόφωνες αποφάσεις τους, είπαν ΟΧΙ στην κατασκευή μονάδας Βιοαερίου και καύσης αυτού, στην προτεινόμενη θέση «Ποταμιά» της περιοχής του «ΓΚΑ» Αθικίων, διότι είναι κοντά στα χωριά τους, θα δημιουργείται πρόβλημα με την μεταφορά των αποβλήτων (κοπριές ζώων, τυρόγαλα, αστικά στερεά απόβλητα, λίπη, απόβλητα σφαγείων , κατάλοιπα ιχθύων κλπ). Το παραγόμενο μεθάνιο, θα δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις ελιές των κατοίκων των γύρω χωριών στον αέρα που θα αναπνέουν, στον υδροφόρο ορίζοντα, στις αγροτικές καλλιέργειες, στο έδαφος, στο υπέδαφος.
Οι τοπικοί φορείς δηλώνουν την αντίθεσή τους, για την νέα εγκληματική εξέλιξη στην περιοχή τους, από την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω περιβαλλοκτόνου εργοστασίου που θα γίνει ένας πραγματικός εφιάλτης.
Προχωρούν σε λαϊκές κινητοποιήσεις. Απεφάσισαν ότι θα αγωνιστούν μαζί με τους κατοίκους των θιγομένων χωριών ενάντια στην αυθαιρεσία και στην χωρίς διάλογο και διαβούλευση κατασκευή του εν λόγω εργοστασίου.
Είμαστε υπέρ των επενδύσεων. Όμως είμαστε αντίθετοι με τη χωροθέτηση αυτή , με τη θέση που προτείνεται να κατασκευαστεί μια τέτοια επικίνδυνη μονάδα, παραγωγής βιοαερίου. Από πού θα έρχεται η πρώτη ύλη, η βιομάζα; Από όλη τη Κορινθία και από άλλους Νομούς.
Τι όφελος θα έχει η τοπική κοινωνία; Κανένα! Ένας ξένος επενδυτής, έρχεται στον τόπο μας, να τον καταστρέψει και ο ίδιος να πάρει τα όποια οικονομικά οφέλη και χωρίς να προσφέρεται έστω το όποιο κομποστ παραχθεί στις τοπικές καλλιέργειες των περιοχών Αθικίων , Σολομού, Χιλιομοδίου, Αλαμάνου.
Εκατοντάδες αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν την πρώτη ύλη (βιομάζα) στη περιοχή του «Γκα» Αθικίων, καθώς και το οργανικό υπόλειμμα, θα δημιουργεί μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στον οδικό άξονα Κορίνθου-Νεμέας-Άργους.
Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα τι θα γίνουν; Θα χύνονται μαζί με τα στερεά απόβλητα που δεν θα χρησιμοποιούνται για το λίπασμα, στο παρακείμενο χείμαρρο που εκβάλει στο Ξεριά, που περνάει μέσα από την Κόρινθο, με κίνδυνο τη ρύπανση και τυχόν πλημμύρες στην πόλη της Κορίνθου.
Ο τουριστικός άξονας Κορίνθου-Νεμέας-Μυκηνών –Άργους θα υποβαθμιστεί με αρνητικά τουριστικά αποτελέσματα.
Πως διασφαλίζεται η μη διαρροή βιοαερίου, η οποία θα είναι καταστροφική για τους ανθρώπους, για τις καλλιέργειες;
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας στη θέση «Γκα» των Αθικίων, θα προκαλέσει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αύξηση της όχλησης στη γύρω περιοχή λόγω της κινήσεως βαρέων οχημάτων από την λειτουργία της μονάδας και από την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πρώτων υλών, μέσα από δρόμους και άξονες των δημοτικών ενοτήτων Κορίνθου, Σολομού, Χιλιομοδίου κ.λ.π. Επίσης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης της ατμόσφαιρας από το βιοαέριο, από το μεθάνιο, από τα υγρά απόβλητα, από τις οσμές. Η καύση του βιοαερίου θα δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Η καταστροφή της παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου-Άργους με τουριστική σημασία, θα είναι μεγάλη. Επιπλέον υ υποβαθμιστούν τα γύρω χωριά Αθίκια , Σολομός, Χιλιομόδι, Αλαμάνο και θα δημιουργηθούν καταστροφικά αποτελέσματα στην υγεία των κατοίκων τους, στην γεωργική γη της ευρύτερης περιοχής του «Γκα», στα υπόγεια ρέματα, στην ατμόσφαιρα , γενικά στο περιβάλλον.
Γι΄ αυτούς τους παραπάνω λόγους, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει αρνητική απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία της εν λόγω μονάδας στην περιοχή «ΓΚΑ» (θέση Ποταμιά) των Αθικίων και να κάνει όλες τις ενέργειες για να αποτραπεί ένα τέτοιο καταστροφικό ενδεχόμενο και να προχωρήσει με προσφυγές και ένδικα μέσα , με ενστάσεις κ.λ.π. στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές επιτρέψουν τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας με στόχο την ακύρωση οποιασδήποτε απόφασης.
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι καλούμαστε να ψηφίσουμε για ένα θέμα που δεν γνωρίζουμε δεν έχουμε λάβει γνώση της μελέτης. Ο κ. Λέκκας δεν με έπεισε με τα επιχειρήματά του.  Θα ψηφίσω ΟΧΙ διότι είχα δεσμευτεί προεκλογικά στην μη εγκατάσταση στη θέση «ΓΚΑ» εργοστασίου. Λόγω της σημερινής δύσκολης κατάστασης που έχει περιέλθει η Χώρα δεν ξέρω αν θα έλεγα όχι για την ανωτέρω επένδυση. Διότι όλοι θέλουμε να μειωθεί η ανεργία και από την άλλη λέμε όχι σε επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
 Ο κ. Χριστάκης Ηλίας  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι κατά την γνώμη μου ο κ. Λέκκας σωστά επιχειρηματολόγησε. Η περιοχή που αναφέρεται για την επένδυση είναι η θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» και όχι «ΓΚΑ» που έχει επιλεγεί για επενδύσεις χαμηλής όχλησης. Δεν αναρωτιέστε γιατί όλες οι επιχειρήσεις με απόβλητα επιλέγουν να είναι κοντά σε ρέματα; και η συγκεκριμένη επένδυση είναι κοντά στον «Ξηριά» που διέρχεται από την πρωτεύουσα του Νομού και έδρα του Δήμου μας που καταλήγει στην πανέμορφη παραλία «Καλάμια» και το 1997 πλημμύρισε προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην πόλη της Κορίνθου. Τώρα όσο αφορά την ΜΠΕ.
Δεν αναφέρονται ούτε καθορίζονται οι όροι ασφαλούς και μη οχληρής μεταφοράς των αποβλήτων προς τη μονάδα. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε τις ποσότητες που ενδεχομένως θα συγκεντρώσει η μονάδα (50.000t/έτος ή 150t/μέτρα κατά μέσο όρο), τόσο για την όχληση από τις οσμές και τα στραγγίσματα στο οδικό δίκτυο, όσο και για την επιβάρυνση του οδικού δικτύου από την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση λόγω των φορτηγών του λατομείου και των απορριμματοφόρων της παρακείμενης χωματερής.
Η βασική όχληση θα προκαλείται από τις οσμές των πρώτων υλών (αποβλήτων) που θα αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγασμένο χώρο (υπόστεγο), ανοιχτό ωστόσο με ελαστικές κουρτίνες στις δύο πλευρές, και κατά την εκφόρτωσή τους και τη διοχέτευσή τους   στον βιοαντιδραστήρα. Ποιες ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν για την περίπτωση που δεν είναι επαρκής η προστασία από τη διαρροή των  οσμών; Ας αναλογιστούμε ότι η περιοχή Γκά είναι ιδιαίτερη περιβαλλοντικά λόγω του Κατάι, των ψυχρών ρευμάτων αέρα δηλαδή που παρατηρούνται κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες της ημέρας, και θα μεταφέρουν τις οσμές στα γύρω χωριά.
Πώς προστατεύεται η στεγανότητα και η ασφαλής λειτουργία του βιοαντιδραστήρα, της γεννήτριας, και όλης της εγκατάστασης από τις δονήσεις – εκρήξεις του γειτονικού λατομείου;
Πώς διασφαλίζεται η στεγάνωση των χωμάτινων δεξαμενών (lagoons) και η αποφυγή διαρροών υγρών καταλοίπων στο υπέδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα, σε περίπτωση πλημμύρας; Η περιοχή «Ποταμιά» είναι ρέμα, που έχει πλημμυρίσει το έτος 1997 με οδυνηρές συνέπειες σε όλο το μήκος του χείμαρρου Ξεριά.
Πώς διασφαλίζεται η μη πρόκληση οσμών από τις διάσπαρτες ανοιχτές χωμάτινες δεξαμενές (lagoons) οι οποίες θα έχουν συνολική χωρητικότητα 25.000m3  και αριθμούνται σε 8 (3000m3  έκαστη) ;
Ποιες εγγυήσεις υπάρχουν για την ποιότητα του παραγόμενου κομπόστ ότι θα είναι ιδανική και μη ζημιογόνος για τις καλλιέργειες που θα εναποθετηθεί. Τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η ιδανική και επιθυμητή ποιότητα και οι καλλιεργητές αρνηθούν την παραλαβή του, ή αν κορεστούν τα αγροτεμάχια τους και δεν χρειάζονται επιπλέον ποσότητες;
Πώς και πού θα διατεθούν για άρδευση τα υγρά απόβλητα της διαδικασίας, όταν υπολογίζονται σε 31.800t/έτος, από τη στιγμή που συμφωνητικά αποδοχής του οργανικού λιπάσματος αφορούν μόνο τα στερεά απόβλητα αυτής (κομποστ);
Γιατί δεν μελετώνται στην ΜΠΕ οι ρύποι από τη διαδικασία της καύσης του βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; Το ότι απαλλάσσεται η διαδικασία αυτή από περιβαλλοντική έγκριση (<500kw) σημαίνει ότι δεν θα παράγονται ρύποι;
Δεν αναφέρονται πουθενά στη ΜΠΕ πόσες και ποιες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στην υποψήφια μονάδα. Ποιες εγγυήσεις θα υπάρξουν για την επάνδρωση της μονάδας από εργατικό δυναμικό της περιοχής, ως αντισταθμιστικό όφελος;
Ποια θα είναι γενικότερα τα πιθανά αντισταθμιστικά οφέλη της επιβαρυνόμενης περιοχής; Η συγκεκριμένη περιοχή δεν διαθέτει μεγάλες κτηνοτροφικές- πτηνοτροφικές μονάδες, και δεν αντιμετωπίζει κανένα σημαντικό πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων αυτών προς το παρόν. Ποιο θα είναι το όφελός της από την απαλλαγή των άλλων περιοχών του νομού και της Πελοποννήσου, και την δική της επιβάρυνση;
Πώς εξασφαλίζεται η διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής ως γης υψηλής παραγωγικότητας, και ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι γειτονικές καλλιεργούμενες εκτάσεις; Ποια θα είναι η αποζημίωση των ιδιοκτητών στην περίπτωση που θα καταστεί αδύνατη η συνέχιση της καλλιέργειας των εκτάσεων αυτών;
Πώς διασφαλίζεται η μη υποβάθμιση της περιοχής; Θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες μονάδες στο μέλλον; Έχει σχέση η υποψήφια μονάδα με την εγκατάσταση ΚΥΤ της ΔΕΗ στην ίδια περιοχή; Λαμβάνεται υπόψη το προτεινόμενο χωροταξικό σχέδιο του πρώην Δήμου Σαρωνικού;
Ο κ. Σωκράτης Τόγιας  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι εδώ βρισκόμαστε για να εκφέρουμε τη γνώμη μας στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από πολιτιστικούς συλλόγους που σκοπός τους είναι να παράγουν πολιτισμό και όχι πολιτική. Δεν θα επιτρέψω κριτική στο εαυτό μου που προέρχεται από λαϊκιστές. Όσο αφορά για τα σκουπίδια πιστεύω ότι η καλλίτερη μέθοδος είναι η καύση από το να υπάρχουν ανοιχτές χωματερές που επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον. Να σημειώσω ότι στην Ελλάδα επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλα εργοστάσια συλλογής τοξικών αποβλήτων , μερικές εταιρείες υποχρεούνται να μεταφέρουν αυτά σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Από το να λέμε γενικά όχι στην εγκατάσταση παρόμοιων επενδύσεων, θα πρέπει να μπορούμε να προτείνουμε άλλες θέσεις εγκατάστασης τέτοιων μονάδων.
Ο κ. Γεώργιος Πούρος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι συμφωνώ με τις απόψεις του κ. Χριστάκη και εφόσον από το Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Σαρωνικού έχει προταθεί ως περιοχή γεωργικών καλλιεργειών, πρέπει να παραμείνει έτσι και να μην εγκατασταθούν άλλους είδους επενδύσεις.
Ο κ. Θωμάς Αθανασάκος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι η ανωτέρω περιοχή είναι επιβαρυμένη από άλλες εγκαταστάσεις λατομείο, σκουπίδια κλπ.
Στην μελέτη αναφέρεται ότι η μονάδα βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα επεξεργάζεται πτηνοτροφικά και κτηνοτροφικά απόβλητα από την γύρω περιοχή. Όμως στην περιοχή μας λειτουργούν ήδη δύο μονάδες που επεξεργάζονται τέτοιου είδους απόβλητα που έχουν λύση το πρόβλημα, συνεπώς δεν καταλαβαίνω τη εγκατάσταση μιας τέτοια μονάδας στην ανωτέρω περιοχή. 
Ο κ. Μάριος Σταματάκης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν τα ομόφωνα ψηφίσματα των Τοπικών Συμβουλίων και περιβαλλοντικών Συλλόγων Σολομού, Αθικίων και Τενέας καθώς και το αρνητικό πόρισμα της Επιτροπής Χωροταξίας-Περιβάλλοντος Π.Ε. Κορινθίας στην προσπάθεια κατασκευής μονάδας Βιοαερίου στην περιοχή ΓΚΑ, που απέχει μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις πρώτες κατοικίες του Σολομού, μετά τη κατάθεση μελέτης στην Περιφερειακή Δ/νση Περιβάλλοντος Ν. Κορινθίας.
Η υπό ίδρυση μονάδα θα λειτουργήσει στη θέση Ποταμιά του Δ.Δ. Αθικίων του Δήμου Κορινθίων. Η εγκατάσταση αυτή απέχει περίπου 3,20 km από τον οικισμό ΜΑΨΟΣ, 2,ΟΟ km από τον οικισμό Αλαμάνας, 2,50km από το Δ.Δ. Χιλιομοδίου και 2,80km από τα όρια του Δ.Δ. Σαρωνικού.
 

Η εξεταζόμενη μονάδα θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας έως 100.000 Τόνων ανά έτος ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ περίπου, με συνολική ποσότητα παραγωγής βιοαερίου 2.667.500,οο m3έτος. Μόνο από την καθημερινή μεταφορά των αποβλήτων, η περιοχή σε τεράστια έκταση θα καταντήσει ΧΑΒΟΥΖΑ! Το αναφερόμενο είδος βιομάζας αποτελείται κυρίως από Κοπριά βοοειδών- Κοπριά χοίρων- Κοπριά πτηνών- Τυρόγαλα- Λίπη από λιποσυλλέκτες- Απόβλητα σφαγείων- Κατάλοιπα ιχθύων, λιόζουμα κ.λ.π. 

Τα Αστικά στερεά απόβλητα (δηλαδή σκουπίδια) είναι και αυτά πρώτη ύλη, επειδή η γύρω περιοχή έχει ήδη πλησίον της εργοστάσιο επεξεργασίας ζωικών περιττωμάτων και θα είναι υποχρεωτική η μεταφορά πρώτης ύλης από μακρινές περιοχές. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, από τον βιοαντιδραστήρα θα εξέρχονται σε ετήσια βάση περίπου 15.000 τόνοι πάστας αποβλήτων 50-55% Υγρασίας, που περιέχει περίπου 6.800 τόνους ξηρού προϊόντος. Στερεά απόβλητα θα οδηγούνται προς ξήρανση χρησιμοποιώντας θερμική ενέργεια της ηλεκτρογεννήτριας ή θα κομποστοποιούνται σε μονάδα κομποστοποίησης. Η χωροθέτηση της προτεινόμενης επιχείρησης προβλέπει ανοιχτές δεξαμενές δίπλα στο ρέμα του Αγιονορίου το οποίο καταλήγει στον χείμαρρο Ξηριά, που διέρχεται δια της πόλεως της Κορίνθου και εκβάλλει στην πλαζ Καλάμια. Το 1997 πλημμύρισε ο Ξηριάς και η εμπειρία αυτή μας διδάσκει ότι η προτεινόμενη κατασκευή είναι λίαν επισφαλής για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της πόλεως της Κορίνθου.
Το Κατάι του Σολομού που αποτελεί φυσικό αεραγωγό της Κορίνθου και μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες από το Χιλιομόδι προς την πόλη, πρέπει βασιζόμενο στην αρχή της πρόληψης , να προστατευτεί από οποιονδήποτε αέριο ρύπο (μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακος κλπ). Να σημειωθεί επιπλέον ότι καταστρέφεται ο τουριστικός οδικός άξονας Αρχαίας Κορίνθου – Νεμέας-Μυκηνών και επηρεάζεται αρνητικά ο αρχαιολογικός προορισμός των περιοχών αυτών.
 

Συμπερασματικά, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να  είναι αντίθετο:
 

-ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
-ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ.
-ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ.
-ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
ΣΤΑ ΑΘΙΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ.
 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
 

 

-Είμαστε αντίθετοι με την πρόταση για εγκληματική τοποθέτηση των συγκεκριμένων ρυπογόνων εγκαταστάσεων στην περιοχή μας που θα εξελιχθούν σε πραγματικό εφιάλτη στη θέση ΓΚΑ και στην ευρύτερη περιοχή του Σολομού.

Θα αγωνιστούμε για τα παραπάνω με όλες μας τις δυνάμεις με κάθε ένδικο μέσο συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών στο ΣτΕ σε κάθε στάδιο και για κάθε απόφαση με αυτά.
Ο κ. Αντώνιος Παππάς μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα για την συγκεκριμένη επένδυση. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε με γνώμονα τη θέληση του λαού διότι μπορεί να μην έχει ενημερωθεί σωστά. Άποψη μου είναι ότι μέσα από επιστημονική εξειδίκευση πρέπει να κατανοήσουμε τόσο εμείς, όσο και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τις θετικές ή αρνητικές συνέπειες από την λειτουργία της ανωτέρω μονάδας και κατόπιν να αποφασίσουμε, διαφορετικά θα αποχωρήσω από την ψηφοφορία.
Ο κ. Χρήστος Χασικίδης  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πριν από τρία χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής είχαν έντονα διαφωνήσει σ΄ αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις στην συγκεκριμένη περιοχή. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους επενδύσεις.
Για τη «ΜΠΕ μονάδας βιοαερίου ισχύος 0,5 MW» έχουμε τα ακόλουθα σχόλια:
Α) Μη τήρηση περί «ελάχιστης απόστασης από το λατομείο που χρης/νται εκρηκτικά» ήτοι απόσταση 500μ. (Μεταλλευτικός Κώδικας)
Β) 1) Το ΣΧΟΑΠ του Δήμου Τενέας που έχει ολοκληρωθεί η Β2 φάση και έχει σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έγκριση και δημοσίευση στο ΦΕΚ για την όμορη περιοχή της εγκατάστασης περιλαμβάνεται στην ζώνη Ζ2 ως Περιοχή Προστασίας Πολιτιστικών πόρων. Στην ζώνη αυτή επιτρέπεται:
α. Κατασκηνώσεις με έγκριση των αρμόδιων αρχών.
β. Ελαφρές κατασκευές για κέντρα αναψυχής μέχρι 80τ.μ. μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.
γ. Κατοικίες έως 120τ.μ. με υποχρεωτική στέγη.
δ. Πρατήρια βενζίνης.
ε.Υπαίθριες κοινωφελείς εγκαταστάσεις (αθλητικά – καθιστικά διαμορφώσεις) και
στ. Γεωργία – κτηνοτροφία περιορισμένης κλίμακας, όπου και το σχετικό απόσπασμα σας το καταθέτω.
2) Ως προς το ΣΧΟΑΠ του Δήμου Σαρωνικού που έχει ολοκληρωθεί η Β1 φάση έχει κατατεθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Σαρωνικού και έχει αποφασίσει την έγκριση και παραλαβή της Β1 φάσης του ΣΧΟΑΠ του Δήμου, όχι όπως υποβάλλεται από την ομάδα των μελετητών, αλλά με τις παρακάτω παρατηρήσεις – απαλοιφές – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις που αφορούν και την ανωτέρω περιοχή ως εξης:
Στη σελίδα 84 της μελέτης και εξής του κεφ. ΠΠ 2, περιοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων, ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 60 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ «γεωργικές μεταποιητικές μονάδες με έμφαση στην ποιοτική βιοτεχνική μονάδα και στην καθετοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής». ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1/ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΝΤΑΙ.   2/ «Νόμιμα ιδρυθείσες μονάδες παραμένουν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 Ν3325/05   3/ «Αρτιότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για εκτός σχεδίου δόμηση»,   Στη σελ 85 ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 «Προτείνεται να πολεοδομηθεί …. διάσπαρτης σημειακής χωροθέτησης,    Στη σελ. 85 παράγραφος «Επιτρεπόμενες χρήσεις γης» στο τέλος της παραγράφου ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ «Επιτρέπεται να εγκατασταθούν και λειτουργήσουν οι αναφερόμενες παραπάνω δραστηριότητες με την προϋπόθεση ότι κατατάσσονται στη χαμηλή κατηγορία όχλησης της σχετικής νομοθεσίας,   Στη σελ. 86 ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΛΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 «Επίσης προτείνεται …. οργανωμένου υποδοχέα», όπου σας καταθέτω το απόσπασμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο φάκελος της ΜΠΕ υπολείπεται των ελάχιστων περιεχομένων του παραρτήματος IIτου Ν. 4014/2011:
1. Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου.
2. Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου κατά τα στάδια της κατασκευής και λειτουργίας. Επίσης, την περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής, τη φύση και τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και των προβλεπόμενων τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκπομπών, ιδίως στα νερά, ατμόσφαιρα, έδαφος, θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, που αναμένονται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου.
3. Περιγραφή και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος ή και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινομένης λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και της θέσης.
4.Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων ως προς το μέγεθος ή και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου και παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
5. Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, των οικοτόπων, του έδάφους, του νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική, πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά, το τοπίο, καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των στοιχείων αυτών.
6. Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση αποβλήτων, το σύνολο των δεδομένων και την περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με αναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων, καθώς και επισήμανση των ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.
7. Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, μειωθούν, αποκατασταθούν και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.
8. Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής  προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης στην εφαρμογή του οποίου δεσμεύεται ο φορέας του έργου περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που παρακολουθούνται,
β) τις μεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής,
γ) τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των καταγραφών,
δ) το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ (Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου),
9. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ.
Ως προς τις προτεινόμενες χρήσεις γης φαίνεται ότι δεν έχουν ληφθεί τα ΣΧΟΑΠ των περιοχών (πρώην Δήμων Σαρωνικού και Τενέας) που δεν επιτρέπουν εγκαταστάσεις βιομηχανικών μονάδων μέσης όχλησης στην ζώνη που βρίσκεται το προτεινόμενο γήπεδο.
Επίσης η ΜΠΕ δεν συνοδεύεται από χάρτη χρήσεων γης της περιοχής.
-Δεν τεκμηριώνεται η προβλεπόμενη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ότι όντως είναι μικρότερη των 0,5 ΜW, για την οποία περίπτωση εξαιρείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με το Ν. 3851/2010.
– Δεν τεκμηριώνεται η απαιτούμενης έκτασης των έργων (μονάδα παραγωγής βιοαερίου + μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας+ 8 lagoons +άλλες παρελκόμενες υποδομές) και επάρκειας έκτασης προτεινόμενου γηπέδου.
-Δεν θίγονται ζητήματα για τις εκλυόμενες οσμές και την όχληση διερχομένων και οικισμών.
-Δεν αναφέρεται η τύχη όλων των ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. υγρά απόβλητα που προκύπτουν από το ξέπλυμα των δεξαμενών).
-Δεν θίγονται θέματα υγιεινής και ασφάλειας για τη διαχείριση των πρώτων υλών (κτηνοτροφικά απόβλητα) και το παραγόμενο βιοαέριο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της κείμενης νομοθεσίας.
-Δεν λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις της εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ 1604.81/3.4.2012 (π.χ. ισοζύγιο θρεπτικού αζώτου, κ.λ.π.) καθώς και τα προβλεπόμενα στην απόφαση  Ε (2006) 5369.
-Δεν θίγονται τα οριζόμενα στις διατάξεις της οδηγίας 91/676/ΕΚ για τη νιτρορύπανση (ΚΥΑ οικ. 16190/1335, ΦΕΚ Β 519), καθώς και οι διατάξεις περί Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως ισχύει.
-Ο φάκελος της ΜΠΕ υπολείπεται πράξεις χαρακτηρισμού του προτεινόμενου γηπέδου (Υ.Α.15277/2012, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4014/2011).
Σας παραθέτω επίσης στο Προεδρείο το πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξίας – Περιβάλλοντος Π.Ε. Κορινθίας, που έχει αποφασίσει ομόφωνα ότι δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει θετικά  (αρ. απ. 102) στην εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας, το περιεχόμενο του οποίου (πρακτικού) έχει ως εξής:
Από τη διερεύνηση της ΜΠΕ, τις πληροφορίες που ζητήθηκαν και προσκομίσθηκαν αλλά και τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον μελετητή της ΜΠΕ και τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία
Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία μονάδας βιοαερίου είναι η ύπαρξη και η διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης σε σχέση με το διαθέσιμο δυναμικό βιομάζας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας δεδομένου ότι:
  • Σε ακτίνα μικρότερη των 11 χιλιομέτρων έχει εγκριθεί η υπ΄ αριθμ. 1926/24-9-2012 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας Βιοαερίου, ισχύος 1MW» της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ», στην θέση «Άγιος Δημήτριος» της Τ.Κ. Κουταλά της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) Β4ΣΚΟΡ1Φ-ΜΤΦ 1926/20-11-12.
  • Επιπλέον σε ακτίνα μικρότερη των 11χιλιομέτρων έχει εγκριθεί η υπ΄ αριθμ. 16682/99/24-10-12 γνωμοδότηση Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) Της: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου (ύστερα από επεξεργασία φυτικών, ζωικών και βιομηχανικών αποβλήτων)» για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , ιδιοκτησίας της εταιρείας «MFGENERGYΕ.Π.Ε.» ΣΤΗ ΘΕΣΗ «Πάτημα» σε περιοχή εκτός του οικισμού «Καλέντζι» της Τ.Κ. Ζευγολατιού, Δήμου Βέλου – Βόχας, Π.Ε. Κορινθίας με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) Β43ΦΟΡ1Φ-ΙΙ3 24-10-12.
  • Η πρώτη εταιρεία είναι μονάδα παραγωγής ζωικών αποβλήτων ενώ η δεύτερη αποτελείται από μία μονάδα παραγωγής ζωικών αποβλήτων και μία μονάδα παραγωγής βιοντήζελ με παράγωγο προϊόν γλυκερίνη.
  • Ο αριθμός των ζώων με βάση τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός της πρώτης ύλης στις προσκομισθείσες στη μελέτη συμβάσεις με πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες, είναι κατά πολύ μεγαλύτερος των ζώων που είναι δηλωμένα στα κτηνιατρικά μητρώα της Διεύθυνσης μας.
  • Στην υποβληθείσα μελέτη δεν γίνεται αναφορά στην πιθανή χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων τους, τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 142/2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 1069/2009.
 
2) Ότι η χωροθέτηση της προτεινόμενης επιχείρησης η οποία εκτός του βιοαντιδραστήρα προβλέπει οχτώ ανοικτές δεξαμενές εξάτμισης του προϊόντος του βιοαντιδραστήρα δίπλα στο ρέμα της «Καμαρέτας» χείμαρρος «Κοκαλόρεμα Αγιονορίου» που αποτελείται το ένα εκ των δύο συμβαλλόντων ρεμάτων του χειμάρρου «Ξηριά» που διέρχεται δια της πρωτεύουσας του Νομού πόλης της Κορίνθου και εκβάλλει στον Κορινθιακό κόλπο κοντά στην κατεξοχή παραλία «πλαζ» «Καλάμια» που πλημμύρισε το 1997 μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες λάσπης από τις ομορες της κοίτης εκτάσεις είναι λίαν επισφαλής για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Κορίνθου.
3)   Ότι ο χείμαρρος «Ξηριάς» που διέρχεται δια της πρωτεύουσας του Νομού πόλης της Κορίνθου αποτελεί και το κατεξοχή ρέμα και φυσικό αεραγωγό της πόλης γνωστό και ως το «Κατάι του Σολομού» (καθοδικός άνεμος) που μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες από την περιοχή του Αγιονορίου και Χιλιομοδίου τις απογευματινές και βραδινές ώρες δροσίζοντας και κάνοντας την ζωή των κατοίκων της πρωτεύουσας το θέρος ποιο υποφερτή ιδιαίτερα κατά τους καύσωνες που αποτελούν συχνό και διαρκές καιρικό φαινόμενο των τελευταίων ετών και πρέπει βασιζόμενο στην «Αρχή της Πρόληψης» να προστατευτεί από οποιονδήποτε αέριο ρύπο που θα επιβάρυνε έστω και στο ελάχιστο την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Κορίνθου.
4) Ότι δεν έχει γίνει διερεύνηση των εδαφολογικών στοιχείων της θέσης εγκατάστασης (αποφυγή πιθανής μόλυνσης τους εδάφους).
5) Ότι όσον αφορά την διάθεση του υγρού λιπάσματος όπως περιγράφεται στην μελέτη δεν θεωρείται εφικτή σε τόσο μεγάλες αποστάσεις από την θέση της μονάδας και μάλιστα ούτε επιτρεπτή στις επιβαρυμένες από νιτρικά υποδεικνυόμενες περιοχές. Η διάθεση πρέπει να γίνεται σε γειτονικές περιοχές, στα πλαίσια μια γεωργοτεχνικής – εδαφολογικής μελέτης, ενταγμένες σε σχέδιο λίπανσης διαμορφωμένο ειδικά για κάθε αγροτεμάχιο βάσει του τύπου της καλλιέργειας, του προσδοκώμενου ποσοστού χρήσης των θρεπτικών ουσιών στο χωνεμένο υπόλειμμα, του τύπου του εδάφους (σύσταση, δομή, ποιότητα, pH), του υπάρχοντος αποθέματος μακρο- και μικρο- θρεπτικών ουσιών, και των συνθηκών άρδευσης.
6) Ότι δεν πληρούνται τα σημεία 1,2 & 3 της συμπληρωματικής εγκυκλίου υπ΄ αριθμ. 199437/14-6-2012 της Ε.Υ.Π.Ε. με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) Β4160-Ξ97 6-7-12, δηλαδή όσον αφορά τα αναλυτικά ισοζύγια αζώτου και φωσφόρου, εξασφάλιση και υπόδειξη χώρων διάθεσης του υγρού λιπάσματος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και χάρτη εντοπισμού των τεμαχίων.
Ο κ. Χρήστος Δράκος  (Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου) ανέφερε ότι το Τοπικό Συμβούλιο για την εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» στη Δ.Κ. Αθικίων εξέφρασε την αντίθεσή του για τους παρακάτω λόγους:
1) Κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων  της Τ.Κ. Χιλιομοδίου και ιδιαίτερα των οικογενειών που κατοικούν μόνιμα στον οικισμό «Γεμενή» πεντακόσια μέτρα από τον χώρο κατασκευής της μονάδας βιοαερίου.
2) Στην περιοχή υπάρχουν γεωτρήσεις και πηγάδια και θα μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας από την λειτουργία της μονάδας.
3) θα υποβαθμιστεί το περιβάλλον της περιοχής και όχι μόνο. Θα υπάρξει ζημιά στις καλλιέργειες της περιοχής και στην κτηνοτροφία (οι αγρότες θα εγκαταλείψουν τις καλλιέργειες).
4) Η δυσοσμία θα είναι μεγάλη λόγω της λειτουργίας της μονάδος, αλλά και από τη μεταφορά της πρώτης ύλης με τα φορτηγά αυτοκίνητα.
5) Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα γεγονότα για την μετατροπή της περιοχής σε χαβούζα της Πελοποννήσου και οι αντιδράσεις μας θα είναι δυναμικές.
Ο κ. Αναστάσιος Καραβοκύρης  (Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σολομού) ανέφερε ότι συμφωνώ με όσα αναφέρθηκαν από τους ομιλούντες και δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν άλλες επενδύσεις που να επιβαρύνουν το περιβάλλον και τις καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή μας.  
 Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι σημαντική η σημερινή συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί δεν υπάρχουν εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια που να καθορίζουν της χρήσεις γης. Παρόλα αυτά εμείς πρέπει να τοποθετηθούμε για την επένδυση αυτή στη συγκεκριμένη ΄θέση.  Το πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξίας – Περιβάλλοντος Π.Ε. Κορινθίας που αναφέρθηκε από τον κ .Χασικίδη και που έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά   στην εγκατάσταση της ανωτέρω μονάδας, δίνει λύσεις στις απορίες που έχουν δημιουργηθεί. Μετά και από τις τοποθετήσεις των Συμβούλων και τις αποφάσεις των τοπικών φορέων (Τοπικές Κοινότητες, Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι κ.λ.π.) που εκφράζουν την αντίθεσή τους καθώς και την αντίθεση των τοπικών κοινωνιών, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει αρνητική απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδος βιοαρείου της εταιρείας «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» ισχύος <0,5 ΜW, στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» της Δ.Κ. Αθικίων της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού. Του Δήμου Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα βάσει των οποίων υπάρχουν αρνητικές εισηγήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους, του τοπικούς φορείς που εκφράζουν και τις τοπικές κοινωνίες , την αριθμ. 102/2012 απόφαση  της Επιτροπής Χωροταξίας – Περιβάλλοντος Π.Ε. Κορινθίας, την εισήγηση του Δημάρχου όπως εκφράστηκε παραπάνω με την τοποθέτησή του  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

(Μειοψηφούντος του κ. Τόγια Σωκράτη)
 
Εκφράζει την αντίθεσή του στην προσπάθεια κατασκευής και λειτουργίας μονάδας Βιοαερίουγια την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» ισχύος <0,5 ΜW, στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» της Δ.Κ. Αθικίων της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, στη περίπτωση δε, που οι αρμόδιοι φορείς εγκρίνουν την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραπάνω μονάδος, τότε ο Δήμος θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα, ενστάσεις, προσφυγές κ.λ.π για την ακύρωσή της.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 452/2012
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 13/12/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης