Αίτημα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για χρήση του κτιρίου της Στρατιωτικής Λέσχης Αξιωματικών Κορίνθου

 


                                                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/04.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 454/2012

 
Θέμα: 2o: «Αίτημα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για χρήση του κτιρίου της Στρατιωτικής Λέσχης Αξιωματικών Κορίνθου για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54226/30-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Μελέτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Τζαναβάρας Δημήτριος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ) 
9.       Λέκκας Πέτρος
10.    Γκερζελής Ιωάννης
11.    Καμπάς Νικόλαος (αποχώρησε στο 1ο θέμα)  
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Παππάς Αντώνης
14.    Περόγαμβρος Μιχάλης (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
15.    Φόρτης Φώτιος
16.    Οικονόμου Γεώργιος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.     Γιώτης Κων/νος
21.    Μπάκουλης Δημήτριος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.    Ζαχαριάς Σπυρίδων (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
25.    Ρούκης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής–Αντ/δρος(αποχώρησε στο 2ο ΕΗΔ)
27.    Γιάννου Νικολέττα
28.    Πούρος Γεώργιος
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
 
 
1.   Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
4. Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
5. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7. Καρπούζης Γρηγόριος
8. Κολοκούρης Νικόλαος
9. Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
10. Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6.Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
12.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
13.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
15.    Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
4.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
6.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
7.       Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 48/7.11.2012 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, το οποίο καθ΄ όλον το περιεχόμενο του έχει ως εξής:
Όπως γνωρίζετε, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Κόρινθο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποδομών. Φέτος ξεκίνησε η λειτουργία τριών επιπλέον Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, των οποίων οι στεγαστικές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές. Επίσης, η Σχολή δεν διαθέτει χώρο για τη πραγματοποίηση επίσημων εκδηλώσεων, αναγορεύσεων και ορκωμοσίας πτυχιούχων.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των εξαγγελθεισών περικοπών στη χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης και του σχεδίου «Αθηνά» περί καταργήσεων, συγχωνεύσεων και αναδιαρθρώσεων Πανεπιστημίων, Σχολών και Τμημάτων, η Σχολή μας καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αυτοδυνάμως στην πόλη της Κορίνθου.
Ενόψει όλων των προηγούμενων, εκ μέρους της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών σας καλώ να συνδράμετε στην προσπάθεια να περιέλθει στη Σχολή μας η χρήση του κτιρίου όπου μέχρι σήμερα στεγάζεται η Λέσχη Αξιωματικών, μέχρις ότου ευοδωθεί ο κοινός μας στόχος να στεγαστεί η Σχολή σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
Σας ευχαριστώ και πάλι για τη μέχρι τώρα συμβολή σας στη λειτουργία του Πανεπιστημίου στην πόλη της Κορίνθου και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε να παραμείνει η Κόρινθος έδρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
Με εκτίμηση
Καθηγητής Ξενοφών Ι. Κοντιάδης
Κοσμήτωρ
Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του υπενθύμισε στο Σώμα την αριθμ. 410/29-10-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αιτούμεθα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την επιστροφή του οικοπέδου μετά του κτιρίου , όπου στεγάζεται σήμερα η Στρατιωτική Λέσχη Αξιωματικών Κορίνθου. Εφόσον μας επιστραφεί ο ανωτέρω χώρος,  προτείνεται να παραχωρηθεί η χρήση του πιο πάνω κτιρίου στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , για τη λειτουργία προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 

 

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το αρ. . 48/7.11.2012 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Τη παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερμού και Δαμασκηνού και στεγάζεται σήμερα η Στρατιωτική Λέσχη Αξιωματικών Κορίνθου, στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τη λειτουργία προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών,  αφού προηγουμένως επιστραφεί στο Δήμο μας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας , στο οποίο έχουμε υποβάλλει αίτημα με την αριθμ. 410/29-10-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 454/2012.
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος, 12/12/2012
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης