Παραχώρηση δικτύων ύδρευσης αντλητικών συγκροτημάτων υδατοδεξαμενών κ.λ.π. στη ΔΕΥΑ

            
                                                                                                                                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/04.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 455/2012
 
Θέμα: 3o: «Παραχώρηση δικτύων ύδρευσης αντλητικών συγκροτημάτων υδατοδεξαμενών κ.λ.π. στη ΔΕΥΑ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54226/30-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Μελέτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Τζαναβάρας Δημήτριος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)  
9.       Λέκκας Πέτρος
10.    Γκερζελής Ιωάννης
11.    Καμπάς Νικόλαος (αποχώρησε στο 1ο θέμα)  
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Παππάς Αντώνης
14.    Περόγαμβρος Μιχάλης (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
15.    Φόρτης Φώτιος
16.    Οικονόμου Γεώργιος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.     Γιώτης Κων/νος
21.    Μπάκουλης Δημήτριος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.    Ζαχαριάς Σπυρίδων (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
25.    Ρούκης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής–Αντ/δρος (αποχώρησε στο 2ο ΕΗΔ)
27.    Γιάννου Νικολέττα
28.    Πούρος Γεώργιος
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
 
 
1.   Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
4. Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
5. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7. Καρπούζης Γρηγόριος
8. Κολοκούρης Νικόλαος
9. Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
10. Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6.Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
12.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
13.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
15.    Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
4.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
6.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
7.       Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 10-11-2012 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας όπου αναλυτικά καταγράφονται οι παραχωρούμενες εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, αντλητικών συγκροτημάτων, υδατοδεξαμενών κ.λ.π. και ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή της.
 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την παραχώρηση στη ΔΕΥΑ των εγκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης, αντλητικών συγκροτημάτων, υδατοδεξαμενών και οποιοδήποτε άλλο σχετικό εξοπλισμό των Δημοτικών Ενοτήτων Σαρωνικού, Τενέας, Σολυγείας και Άσσου – Λεχαίου όπως αναλυτικά καταγράφονται στην από 10-11-2012 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και η οποία έχει ως εξής :
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
(ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
 
 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
 
Δημοτική Κοινότητα Άσσου
Υπάρχουν τρία αντλητικά συγκροτήματα.
Πρώτο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην οδό Πολυτεχνείου (κάτω από γραμμές ΟΣΕ) και αποτελείται από μία γεώτρηση που ανοίχθηκε το 1990, με ηλεκτροκινητήρα 54ΗΡ, πομόνα 4άρα, αντλεί από βάθος 30 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή στην Αγία Μαρίνα, με δυνατότητα άντλησης 30μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Δεύτερο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην οδό Αγίας Μαρίνας (Οικονόμου) και αποτελείται από μία γεώτρηση που ανοίχθηκε το 1977, με ηλεκτροκινητήρα 30ΗΡ (αρ.134797), πομόνα 4άρα, αντλεί από βάθος 30 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή στην Αγία Μαρίνα, με δυνατότητα άντλησης 25μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Τρίτο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην οδό Αγίας Μαρίνας (Δασκαλόπουλου) και αποτελείται από μία γεώτρηση που ανοίχθηκε το 1978, με ηλεκτροκινητήρα 40ΗΡ (αρ.257015) πομόνα 4άρα, αντλεί από βάθος 30 μέτρων, χλωριώνεται, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή στην Αγία Μαρίνα, με δυνατότητα άντλησης 25μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Υπάρχει μια δεξαμενή στην Αγία Μαρίνα σε λειτουργία χωρητικότητας 100 m3, έχει σύνδεση με ΔΕΗ και δεν υπάρχει σύστημα χλωρίωσης.
Εντός του ακινήτου που βρίσκεται η δεξαμενή υπάρχει πηγάδι παλιό (δεν λειτουργεί) με δύο ηλεκτροκινητήρες 60 και 15 ΗΡ με αριθμ. 4894167 και 157193 αντίστοιχα.
Το μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται σε 22 χιλιόμετρα περίπου.
 
Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου
Υπάρχουν δύο αντλητικά συγκροτήματα.
Πρώτο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου (παλιό Δημ.Σχολείο), η ανόρυξη της γεώτρησης έγινε το 1993 και αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα 20ΗΡ (αρ.3210308), πομόνα 4άρα, αντλεί από βάθος 36 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας με ξεχωριστό δίκτυο την δεξαμενή στο Νεκροταφείο, με δυνατότητα άντλησης 25μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Δεύτερο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην οδό Ιερέως Θεοφ.Χριστοδούλου (ποτάμι) και αποτελείται από δύο γεωτρήσεις, ήτοι:
Παλιά γεώτρηση που έγινε το 1988 και αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα 30ΗΡ (με αρ.119434), πομόνα 4άρα, αντλεί από βάθος 32 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας με ξεχωριστό δίκτυο (μαζί με την παρακάτω γεώτρηση) την δεξαμενή στο Νεκροταφείο, με δυνατότητα άντλησης 25μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Νέα γεώτρηση που έγινε το 1992 και αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα 20ΗΡ (με αρ.111715), πομόνα 5άρα, αντλεί από βάθος 36 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή στο Νεκροταφείο, με δυνατότητα άντλησης 25μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Το παραπάνω δεύτερο αντλητικό συγκρότημα συνδέεται μέσω δικτύου με το πρώτο αντλητικό συγκρότημα αλλά και με το δίκτυο άρδευσης.
Υπάρχουν επίσης δύο γεωτρήσεις στο ποτάμι (πάνω από γήπεδο ποδοσφαίρου) που ανοίχθηκαν το 2008 τροφοδοτώντας απευθείας το δίκτυο ύδρευσης, που σήμερα δεν λειτουργούν (έχουν κλαπεί πίνακες,καλώδια, η μία υποβρύχια αντλία έχει μεταφερθεί και υπάρχει μία υποβρύχια αντλία 7 ΗΡ).
Υπάρχουν επίσης δύο γεωτρήσεις που ανοίχθηκαν το 1989 και 1996 και ένα πηγάδι στο ποτάμι (πρώην Παφίλη) τροφοδοτούσαν την δεξαμενή στο Νεκροταφείο, που σήμερα δεν λειτουργούν (δεν υπάρχουν ηλεκτροκινητήρες,αντλίες και επάρκεια νερού).
Υπάρχει επίσης μία γεώτρηση που δεν βρίσκεται σε λειτουργία λόγω μη επάρκειας νερού στην εκκλησία με ένα ηλεκτροκινητήρα 20 ΗΡ με αριθ.115566-83 και μία πομόνα 4άρα.
Υπάρχει μια δεξαμενή στο Νεκροταφείο (κάτω από γραμμές ΟΣΕ) σε λειτουργία χωρητικότητας 90 m3, έχει σύνδεση με ΔΕΗ και δεν υπάρχει σύστημα χλωρίωσης.
Υπάρχει επίσης μία παλιά δεξαμενή στο Νεκροταφείο (κάτω από γραμμές ΟΣΕ) χωρητικότητας 80 m3, έχει σύνδεση με ΔΕΗ, δεν υπάρχει σύστημα χλωρίωσης και δεν λειτουργεί λόγω μικρού υψομέτρου, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί σαν αποθηκευτικός χώρος για την ενίσχυση είτε της παρακείμενης δεξαμενής, είτε και της Δ.Κ. Άσσου, δεδομένου ότι υπάρχει σύνδεση μέσα από το δίκτυο άρδευσης που φτάνει μέχρι την οδό Πολυτεχνείου που βρίσκεται γεώτρηση της Δ.Κ.Άσσου.
Το μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται σε 15 χιλιόμετρα περίπου.
 
Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου
Υπάρχουν τρία αντλητικά συγκροτήματα.
Πρώτο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην Αγία Αικατερίνη, η ανόρυξη της γεώτρησης έγινε το 1991 και αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα 20ΗΡ (με αρ.1198564), πομόνα 3άρα, αντλεί από βάθος 33 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή, με δυνατότητα άντλησης 20μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Δεύτερο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, η ανόρυξη της γεώτρησης έγινε το 1992 και αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα 25 ΗΡ (με αρ.61621), πομόνα 4άρα, αντλεί από βάθος 30 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή, με δυνατότητα άντλησης 30μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Τρίτο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται παραπλεύρως του χειμμάρρου Ράχιανι (Πλατή), η ανόρυξη της γεώτρησης έγινε το 1978 αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα 20ΗΡ (με αρ.0476596), πομόνα 4άρα, αντλεί από βάθος 33 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή, χλωριώνεται, με δυνατότητα άντλησης 25μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Υπάρχει στην αποθήκη (Αγ.Αικατερίνη) ένας ηλεκτροκινητήρας 13,5 ΗΡ με αρ.17301.
Υπάρχει μια δεξαμενή στη θέση “ΡΩΜΕΙΚΟ” σε λειτουργία χωρητικότητας 90 m3, έχει σύνδεση με ΔΕΗ και δεν υπάρχει σύστημα χλωρίωσης.
Το μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται σε 16 χιλιόμετρα περίπου.
 
Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου
Υπάρχουν πέντε αντλητικά συγκροτήματα.
Πρώτο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην θέση ”Βάλτος” (Εξαρχόπουλου) και αποτελείται από μία γεώτρηση που ανοίχθηκε το 1990, με ηλεκτροκινητήρα 20ΗΡ (με αρ.1415), πομόνα 4άρα, αντλεί από βάθος 28 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή στην Ράχη, με δυνατότητα άντλησης 25μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Δεύτερο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην οδό Χρυσανθέμων (Μάνα) και αποτελείται από μία γεώτρηση που ανοίχθηκε το 1977, με υποβρύχια αντλία 7 ΗΡ, αντλεί από βάθος 28 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή στο αντλητικό συγκρότημα Αποθήκης, με δυνατότητα άντλησης 12μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Τρίτο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην οδό Χρυσανθέμων (Πούλου) και αποτελείται από μία γεώτρηση που ανοίχθηκε το 1978, με με υποβρύχια αντλία 4 ΗΡ, αντλεί από βάθος 20 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή στο αντλητικό συγκρότημα Αποθήκης, με δυνατότητα άντλησης 8μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Τέταρτο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην οδό Χρυσανθέμων (Αποθήκη) και αποτελείται από μία γεώτρηση που ανοίχθηκε το 1978, με ηλεκτροκινητήρα 30ΗΡ, αντλεί από βάθος 20 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό συγκεντρώνει σε δεξαμενή και το 2ο και 3ο αντλητικό συγκρότημα τροφοδοτώντας την δεξαμενή στην Ράχη, με δυνατότητα άντλησης 8μ3/ανά ώρα.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Στην αποθήκη του παραπάνω συγκροτήματος υπάρχουν δύο ηλεκτροκινητήρες των 15 ΗΡ με αρ.6494761 και ΑΒΒ αντίστοιχα.
Πέμπτο αντλητικό συγκρότημα: Βρίσκεται στην οδό Ηραίου (ΜΑΝΙΩΤΗ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ) και αποτελείται από μία γεώτρηση που ανοίχθηκε το 1993, με με υποβρύχια αντλία 8 ΗΡ, αντλεί από βάθος 30 μέτρων, λειτουργεί με αυτοματισμό τροφοδοτώντας την δεξαμενή στον Άγιο Γεράσιμο, με δυνατότητα άντλησης 20μ3/ανά ώρα.
Λειτουργούσε μέχρι τον Ιούλιο του 2010.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Υπάρχει μία γεώτρηση “ΚΑΛΑΣ” που ανοίχθηκε το 1988 και αποτελείται από υποβρύχια αντλία 8 ΗΡ, αντλεί από βάθος 20 μέτρων, τροφοδοτεί απευθείας το δίκτυο, με δυνατότητα άντλησης 15μ3/ανά ώρα.
Λειτουργούσε μέχρι τον Ιούλιο του 2010.
 
Το νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Υπάρχει μια δεξαμενή στην Ράχη σε λειτουργία χωρητικότητας 150 m3, έχει σύνδεση με ΔΕΗ και δεν υπάρχει σύστημα χλωρίωσης.
Υπάρχει μια δεξαμενή στον Άγιο Γεράσιμο σε λειτουργία χωρητικότητας 90 m3, έχει σύνδεση με ΔΕΗ και δεν υπάρχει σύστημα χλωρίωσης.
Το μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται σε 35 χιλιόμετρα περίπου.
Παρατηρήσεις: Η γεώτρηση της Δ.Ε.Κορίνθου που τροφοδοτεί την Δημοτική μας Ενότητα από το 2010 μοιράζοντας την ποσότητα του νερού και στα 4 χωριά ανάλογα με τις ανάγκες, χλωριώνεται.
  1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
 
Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου
 
Οικισμός Γαλατακίου
Υπάρχουν δύο Δημοτικές γεωτρήσεις. Η μία εξ αυτών στη θέση πλησίον Νεκροταφείου και η δεύτερη στη θέση «Ζευγολατειό».
Υπάρχει μια δεξαμενή σε λειτουργία χωρητικότητας 200 m3 και δύο εκτός λειτουργίας χωρητικότητας 100 m3 και 60m3 αντίστοιχα. Οι δύο γεωτρήσεις ενώνονται με την δεξαμενή με δύο κεντρικά δίκτυα μήκους 500 μ. και 2000 μ. αντίστοιχα. Στις γεωτρήσεις υπάρχουν υποβρύχια αντλιοστάσια δυναμικότητας 10 HP έκαστο από τα οποία το ένα (γεώτρηση Νεκροταφείου) βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Δεν υπάρχει σύστημα χλωρίωσης
Το μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται σε 1 χιλιόμετρο Φ140, 5 χιλιόμετρα Φ90 και 2,5 χιλιόμετρα Φ63.
 
Oικισμός ΄Ανω Αλμυρής
Ο οικισμός υδροδοτείται από φυσική Πηγή. Υπάρχει και ένα πηγάδι το οποίο είναι ανενεργό με υποβρύχιο μοτέρ, εκτός λειτουργίας δυναμικότητας 4 HP. Μία δεξαμενή χωρητικότητας 60 m3 και κεντρικό δίκτυο από Πηγή έως δεξαμενή μήκους περίπου 500 μ.
Το μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται σε 3 χιλιόμετρα Φ63.
 
Οικισμός Νέας Αλμυρής
Ο οικισμός υδροδοτείται από γεώτρηση του οικισμού Λουτρών. Υπάρχουν τρεις δεξαμενές. Το νερό διοχετεύεται με υποβρύχιο μοτέρ στη δεξαμενή (1) και από κει με δεύτερο υποβρύχιο πηγαίνει σε δύο δεξαμενές που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο του οικισμού. Λειτουργούν ένα υποβρύχιο με χειρικίνητη λειτουργία δυναμικότητας 15 ΗP και μια επιφαμειακή κεντρόφυγα χειροκίνητη δυναμικότητας 7,5 ΗP. Το μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται σε 800 μέτρα Φ90 που τροφοδοτεί την δεξαμενή καθώς το νερό διανέμεται στις οικίες με φυσική ροή.
 
Οικισμός Ρητού
Στο Ρητό υπάρχει μια δεξαμενή σε λειτουργίας χωρητικότητας 200 m3. Mία δεξαμενή εκτός λειτουργίας χωρητικότητας 100 m3. Τρεις γεωτρήσεις εκ των οποίων η μία στη θέση «Παπαγκίκα» με υποβρύχιο μοτέρ δυναμικότητας 15ΗP, η δεύτερη στη θέση «Σέσι» με υποβρύχιο δυναμικότητας 7,5 και η τρίτη στη θέση «Πηγάδια», με υποβρύχιο μοτέρ δυναμικότητας 10 HP, το οποίο βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Υπάρχουν και δύο πηγάδια από τα οποία δουλεύει το ένα. Δύο κεντρικά δίκτυα το ένα από γεώτρηση στη δεξαμενή μήκους 2000 μ. και από γεώτρηση «Σέσι» στη δεξαμενή μήκους 1.200 μ.
Το μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται σε 4 χιλιόμετρα Φ63 και 2 χλμ.Φ90.
Σύστημα χλωρίωσης στις δεξαμενές δεν υπάρχει.
Εντός οικισμού υπάρχουν δύο οικίες οι οποίες δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης.
Ο Δήμος έχει προβεί σε διάνοιξη νέας γεώτρησης
 
Λουτρά Ωραίας Ελένης
Στον οικισμό Λουτρών υπάρχει μία γεώτρηση (πλησίον στρατοπέδου Κεχρεών) με πομώνα δυναμικότητας 25 ΗP. Υπάρχουν επίσης δύο γεωτρήσεις στη θέση «Γκράβα» Γαλατακίου με υποβρύχια μοτέρ δυναμικότητας 30HP και 20 ΗP αντίστοιχα. Δύο δεξαμενές χωρητικότητας 600m3 και 350m3 αντίστοιχα που βρίσκονται δίπλα –δίπλα στον οικισμό Λουτρών. Υπάρχουν δύο κεντρικά δίκτυα, το ένα από γεώτρηση Κεχρεών έως δεξαμενή μήκους 2 χλμ. και το άλλο από γεώτρηση Γκράβας μέχρι τη δεξαμενή μήκους 3 χλμ. Έχει επίσης εσωτερικό δίκτυο 2,5 χλμ.Φ90, 8 χλμ. Φ110, 2 χλμ. Φ160, 1 χλμ. Φ140, 3 χλμ. Φ110 και 4 χλμ. Φ63.
Δεν υπάρχει σύστημα χλωρίωσης. Από το δίκτυο Λουτρών υδρεύεται και ο οικισμός Αλμυρής.
 
Οικισμός Ντράσσας
Υπάρχει μια δεξαμενή χωρητικότητας 120 m3 στην οποία διοχετεύεται το νερό από ιδιωτική γεώτρηση (Φίλιππα).Επίσης υπάρχει μια γεώτρηση με υποβρύχιο εκτός λειτουργίας. Σύστημα χλωρίωσης δεν υπάρχει. Το κεντρικό δίκτυο από γεώτρηση έως δεξαμενή είναι περίπου 3,8 χλμ. από τα οποία τα 2,8 χλμ. με Φ90 και 1 χλμ. με Φ50. Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης υπάρχει περίπου 3.000 μέτρα από τα οποία τα 0,4 χλμ. με Φ110 και 1,5 χλμ. με Φ63 και 1,1 χλμ. Με Φ90.
Υπάρχουν τρία αντλητικά συγκροτήματα.
 
Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου
Στο Κατακάλι υπάρχουν τρεις γεωτρήσεις στη θέση «Ηλέικα» από τις οποίες οι δύο είναι σε λειτουργία και μια υδρομάστευση στη θέση «Βρυσίρα».
Υπάρχουν τρεις δεξαμενές, από τις οποίες δύο είναι σε λειτουργία και δύο αντλιοστάσια που αντλούν το νερό της γεώτρησης και της υδρομάστευσης και το στέλνουν στις δεξαμενές.
Υπάρχει κεντρικό δίκτυο 7 χλμ. περίπου Φ110.
 
Τοπική Κοινότητα Αγ.Ιωάννη
Στην περιοχή “ΣΥΚΑ” υπάρχει πηγάδι με πομώνα 20ΗΡ αντλεί από 15 μέτρα αποδίδοντας 10μ3 και λειτουργεί με ηλεκτρόδια.
Στην περιοχή “ΑΜΠΕΛΙΑ” υπάρχει πηγάδι με πομώνα 20ΗΡ αντλεί από 15 μέτρα αποδίδοντας 10μ3 και λειτουργεί με ηλεκτρόδια.
Στην περιοχή “ΑΜΠΕΛΙΑ” υπάρχει πηγάδι με πομώνα 15 ΗΡ αντλεί από 12 μέτρα αποδίδοντας 10μ3 και λειτουργεί με ηλεκτρόδια.
Στην περιοχή “ΑΜΠΕΛΙΑ” υπάρχει υποδεξαμενή με υποβρύχια αντλία 13,5 ΗΡ αποδίδοντας 15μ3 και λειτουργεί με ηλεκτρόδια.
Στην περιοχή “ΑΜΠΕΛΙΑ” υπάρχει πηγάδι με υποβρύχια αντλία 3 ΗΡ αντλεί από 12 μέτρα αποδίδοντας 6 μ3 και λειτουργεί με ηλεκτρόδια.
Υπάρχει μία κεντρική δεξαμενή χωρητικότητας 250μ3 και μια υποδεξαμενή χωριτηκότητας 20 μ3.
 
Υπάρχει κεντρικό δίκτυο 4 χλμ. περίπουΦ90.
 
Τοπική Κοινότητα Αθικίων
Στην περιοχή “ΒΟΥΚΙΝΑ1” υπάρχει γεώτρηση που αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα 40ΗΡ πομώνα που αντλεί από τα 70 μέτρα αποδίδοντας 10 μ3 ανά ώρα και λειτουργεί 16 ώρες/24ωρο.
Στην περιοχή “ΒΟΥΚΙΝΑ2” υπάρχει γεώτρηση που αποτελείται από υποβρύχια αντλία 20ΗΡ, αντλεί από τα 120 μέτρα αποδίδοντας 4 μ3 ανά ώρα και λειτουργεί 8 ώρες/24ωρο.
Στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” υπάρχει γεώτρηση που αποτελείται από υποβρύχια αντλία 40ΗΡ, αντλεί από τα 240 μέτρα αποδίδοντας 5 μ3 ανά ώρα και λειτουργεί 12 ώρες/24ωρο.
Στην περιοχή “ΜΑΤΡΑΓΚΑ” υπάρχει γεώτρηση που αποτελείται από υποβρύχια αντλία 20ΗΡ, αντλεί από τα 130 μέτρα αποδίδοντας 3 μ3 ανά ώρα και λειτουργεί 2 ώρες/24ωρο.
Στην περιοχή “ΠΙΚΕΡΙ” υπάρχει γεώτρηση που αποτελείται από υποβρύχια αντλία 20ΗΡ, αντλεί από τα 90 μέτρα αποδίδοντας 4 μ3 ανά ώρα και λειτουργεί 2 ώρες/24ωρο.
Στην περιοχή “ΚΡΟ” υπάρχει γεώτρηση που αποτελείται από υποβρύχια αντλία 10ΗΡ, αντλεί από τα 80 μέτρα αποδίδοντας 10 μ3 ανά ώρα και λειτουργεί 8 ώρες/24ωρο.
Στην περιοχή “ΛΥΚΟΤΡΟΥΠΙ” υπάρχει γεώτρηση που αποτελείται από υποβρύχια αντλία 13,5 ΗΡ, αντλεί από τα 130 μέτρα αποδίδοντας 9 μ3 ανά ώρα και λειτουργεί 16 ώρες/24ωρο.
Στην περιοχή “ΜΑΡΙΝΟΥ” υπάρχει γεώτρηση που αποτελείται από υποβρύχια αντλία 15 ΗΡ, αντλεί από τα 195 μέτρα αποδίδοντας 2 μ3 ανά ώρα και λειτουργεί 1,5 ώρες/24ωρο.
Στην περιοχή “ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ” υπάρχει πηγάδι που αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα 30ΗΡ, πομώνα που αντλεί από τα 40 μέτρα (πυρασφάλεια).
Στην περιοχή “ΑΛΑΜΑΝΟ” υπάρχει γεώτρηση που αποτελείται από υποβρύχια αντλία 15 ΗΡ, αντλεί από τα 28 μέτρα αποδίδοντας 60 μ3 ανά ώρα και λειτουργεί 6 ώρες/24ωρο.
Στην περιοχή “ΑΛΑΜΑΝΟ” υπάρχει υποδεξαμενή με υποβρύχια αντλία 13,5 ΗΡ, αντλεί από την υποδεξαμενή στέλνοντας στη συνέχεια στην κεντρική δεξαμενή.
Υπάρχει μία κεντρική δεξαμενή στα Αθίκια χωρητικότητας 600 μ3.
Υπάρχει μία παλιά δεξαμενή στα Αθίκια χωρητικότητας 120 μ3.
Υπάρχει μία δεξαμενή (ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ) χωρητικότητας 120 μ3.
Υπάρχει μία κεντρική δεξαμενή στΟ Αλαμάνο χωρητικότητας 200 μ3.
Υπάρχει μία υποδεξαμενή στο Αλαμάνο χωρητικότητας 20 μ3.
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης υπάρχει περίπου 34 χλμ. από τα οποία τα 0,4 χλμ. με Φ225 – 5,5 χλμ. με Φ160 – 3 χλμ. με Φ125 – 1 χλμ. με Φ110 – 23 χλμ. με Φ90 και 1 χλμ. με Φ75.
Υπάρχει επίσης στο Αλαμάνο εσωτερικό δίκτυο 2 χλμ. Φ90.
  1.  
  1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΙΚΟΥ
 
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΑΝΤΛΗΣΗ m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ
430 m
70 hp
32m3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, με αυτοματισμό, έχει σύνδεση με ΔΕΗ, χλωριώνεται.
2
ΠΙΟΥΖΑ
430 m
65 hp
20 m3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, με αυτοματισμό, έχει σύνδεση με ΔΕΗ, δεν χλωριώνεται.
3
ΚΟΥΤΣΟΥΡΘΙ
505 m
65 hp
20 m3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, με αυτοματισμό, έχει σύνδεση με ΔΕΗ, δεν χλωριώνεται.
 
Β) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ
 
80 m3
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
 
300 m3
ΟΧΙ
ΝΑΙ
 
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών και εξωτερικώνδικτύων 13 km.
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΦΟΥ
 
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
Δεν υπάρχει γεώτρηση, τροφοδοτείται από το Σοφικό.
 
Β) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΔΡΌΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΦΟ
 
250 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2
ΚΟΡΦΟΣ
 
1000 m3
 
ΟΧΙ
ΟΧΙ
 
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων 15 km.
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 
 
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΑΝΤΛΗΣΗ m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΕΙΜΩΝΑ
60 m
2 hp
2 μ3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, δεν χλωριώνεται
ΛΕΙΜΩΝΑ
60 m
2 hp
2 μ3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, δεν χλωριώνεται
ΛΕΙΜΩΝΑ
60 m
3 hp
4 μ3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, δεν χλωριώνεται
ΛΕΙΜΩΝΑ
60 m
2 hp
2 μ3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, δεν χλωριώνεται
ΛΕΙΜΩΝΑ
60 m
2 hp
2 μ3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, δεν χλωριώνεται
ΛΕΙΜΩΝΑ
60 m
7 hp
4 μ3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, δεν χλωριώνεται
ΛΕΙΜΩΝΑ
90 m
3 hp
2 μ3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, δεν χλωριώνεται
 
Β) ΠΗΓΑΔΙΑ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΑΝΤΛΗΣΗ m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΛΕΙΜΩΝΑ
9 m
1 ½ hp
3 μ3
Τροφοδοτεί την δεξαμενή, δεν χλωριώνεται
2
ΛΕΙΜΩΝΑ
8 m
1 hp
1 μ3
Κτηνοτροφική χρήση
3
ΛΕΙΜΩΝΑ
8 m
1 hp
1 μ3
Κτηνοτροφική χρήση
4
ΛΕΙΜΩΝΑ
8 m
1 hp
1 μ3
Κτηνοτροφική χρήση
 
Γ) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΧΩΡΙΟ
 
200 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
 
200 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3
ΧΩΡΙΟ
 
35 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4
ΧΩΡΙΟ
 
35 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5
ΧΩΡΙΟ
 
180 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
 
Δ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών δικτύων 3 km με διάμετρο Φ 32,63.
Συνολικό μήκος αγωγών εξωτερικών δικτύων 3 km με διάμετρο Φ 125.
 
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΑΝΤΛΗΣΗ
 
m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΚΑΣΤΕΛΙ
80 m
15hp
15
 
2
ΒΑΤΙΑΣ
180 m
40 hp
16
 
3
ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ
220 m
80 hp
50
 
4
ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ
80m
40 hp
40 (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ)
 
Β) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΝΙΚΗΤΑΡΑ
 
400 m3
NΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΟΧΙ
2
ΚΑΣΤΕΛΙ
 
250 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
 
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών δικτύων 32 km με διάμετρο Φ 63,90, 110 .
Συνολικό μήκος αγωγών εξωτερικών δικτύων 8 kmμε διάμετρο Φ 110, 125, 90 .
 
Δ) ΕΡΓΑ
1) Χρειάζονται αντικαταστάσεις επεκτάσεις
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΑΝΤΛΗΣΗ m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΠΛΑΤΑΝΑ
180 m
45 hp
17
 
2
ΚΡΟΨΙΔΙ
120 m
30 hp
15
 
3
ΑΛΩΝΑΚΙΑ
140 m
25 hp
30
 
4
ΛΙΟΤΡΙΒΙ
80 m
40 hp
 
45 (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ)
 
5
ΧΩΡΙΟ (ΠΗΓΑΔΙ)
5 m
2 hp
2
 
 
Β) ΠΗΓΕΣ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ m3/h
1
ΣΑΒΙΖΑ
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ
 
Β) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΑΛΩΝΑΚΙΑ
 
300 m3
NΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΝΑΙ
2
ΧΩΡΙΟ
 
50 m3
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3
ΣΑΒΙΖΑ
 
50 m3
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4
ΔΡΑΓΟΥΝΕΡΑ
30 m3ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5
ΑΛΩΝΑΚΙΑ
30 m3ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
 
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών δικτύων 30 km με διάμετρο Φ 63,90, 110, 125 .
Συνολικό μήκος αγωγών εξωτερικών δικτύων 3,2 km με διάμετρο Φ 140, 125.
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΝΙΑΣ
 
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΑΝΤΛΗΣΗ m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΠΛΑΤΑΝΑ
120 m
30 hp
8
 
2
ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ
140 m
30 hp
20
 
 
 
Β) ΠΗΓΕΣ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ m3/h
1
ΠΛΑΚΑ
5
 
Γ) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΠΑΝΩ ΚΛΕΝΙΑ
 
200 m3
NΑΙ
ΝΑΙ
 
Δ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών δικτύων 10 km με διάμετρο Φ 63,90, 110 .
Συνολικό μήκος αγωγών εξωτερικών δικτύων 9 km με διάμετρο Φ 110, 125, 90 .
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΑΛΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑ)
 
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΑΝΤΛΗΣΗ m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΚΟΤΕΤΣΙ
60 m
10 hp
5
 
 
Β) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΧΩΡΙΟ
 
100 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
 
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών δικτύων 2 km με διάμετρο Φ 63,90.
Συνολικό μήκος αγωγών εξωτερικών δικτύων 1,5 km με διάμετρο Φ 90.
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΑΛΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ)
 
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΑΝΤΛΗΣΗ m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΣΥΚΙΤΣΑ
180 m
30 hp
15
 
2
ΧΩΡΙΟ (ΠΗΓΑΔΙ)
4 m
3 hp
3
 
 
Β) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΣΥΚΙΤΣΑ
 
100 m3
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2
ΣΥΚΙΤΣΑ
 
150 m3
ΟΧΙ
ΝΑΙ
 
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών δικτύων 10 km με διάμετρο Φ 63, 75 .
Συνολικό μήκος αγωγών εξωτερικών δικτύων 5 km με διάμετρο Φ 110, 90 .
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
 
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΑΝΤΛΗΣΗ m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
 
120 m3
30 hp
20
 
 
Β) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΒΟΥΝΟ -ΧΩΡΙΟ
 
100 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
 
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών δικτύων 4 km με διάμετρο Φ 110, 75, 90, 63 .
Συνολικό μήκος αγωγών εξωτερικών δικτύων 2 km με διάμετρο Φ 110, 125 .
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
 
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΑΝΤΛΗΣΗ m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΚΛΑΡΑΚΙΑ -ΦΡΑΝΤΖΗ
 
270 m3
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ)
 
2
ΠΑΝΑΓΙΑ
 
100 m3
3 hp
ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ 10 m3 το 24ΩΡΟ
 
3
ΠΑΝΑΓΙΑ
 
85 m3
3 hp
4
ΦΡΑΝΤΖΗ
 
80 m3
3 hp
5
ΠΗΓΗ – ΦΡΑΝΤΖΗ
 
Β) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΧΩΡΙΟ
 
100 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2
ΠΑΝΑΓΙΑ
 
10 m3
ΟΧΙ
ΝΑΙ
 
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών δικτύων 2,5 km με διάμετρο Φ 75, 63 .
Συνολικό μήκος αγωγών εξωτερικών δικτύων 5 km με διάμετρο Φ 90, 63, 75 .
 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΑΛΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΨΟΥ)
 
Α) ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 
 
A/A
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΒΑΘΟΣ
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ m3/h
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΧΩΡΙΟ
 
40 m3
10 hp
5
 
 
Β) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 
 
Α/Α
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ
 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1
ΧΩΡΙΟ
 
100 m3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 10 hp
ΟΧΙ
ΝΑΙ
 
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Συνολικό μήκος αγωγών εσωτερικών δικτύων 3 km με διάμετρο Φ 75, 63,90 .
Συνολικό μήκος αγωγών εξωτερικών δικτύων 3 km με διάμετρο Φ 63.
 
Ε) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 455/2012
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος, 21/12/2012
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης