Τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού γ’τριμήνου 2012 (έσοδα-έξοδα)

 

 

            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/04.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 456/2012

 
Θέμα: 4o: «Τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού γ’ τριμήνου 2012 (έσοδα-έξοδα)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54226/30-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Μελέτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Τζαναβάρας Δημήτριος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ) 
9.       Λέκκας Πέτρος
10.    Γκερζελής Ιωάννης
11.    Καμπάς Νικόλαος (αποχώρησε στο 1ο θέμα)  
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Παππάς Αντώνης
14.    Περόγαμβρος Μιχάλης (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
15.    Φόρτης Φώτιος
16.    Οικονόμου Γεώργιος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.     Γιώτης Κων/νος
21.    Μπάκουλης Δημήτριος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.    Ζαχαριάς Σπυρίδων (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
25.    Ρούκης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής–Αντ/δρος(αποχώρησε στο 2ο ΕΗΔ)
27.    Γιάννου Νικολέττα
28.    Πούρος Γεώργιος
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
 
 
 
 
 
1.   Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
4. Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
5. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7. Καρπούζης Γρηγόριος
8. Κολοκούρης Νικόλαος
9. Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
10. Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6.Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
12.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
13.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
15.    Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
4.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
6.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
7.       Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
1.        Την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
2.        Την υπ΄ αριθμ. 49499/1-11-2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, με την οποία υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων γ΄ τριμήνου 2012.
3.        Την υπ΄ αριθμ. 343/13-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης εισηγητικής έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων γ΄ τριμήνου 2012. 
 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος. 
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η κατάσταση έχει παραμείνει η ίδια στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων, βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων. Για το λόγο αυτό δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την τριμηνιαία έκθεση.
Ο κ. Γουγάς Αλέξανδρος ανέφερε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην είσπραξη των τακτικών εσόδων και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την τριμηνιαία έκθεση.
 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των άρθρων 72, 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. :1) Γιώτη Κων/νου, 2)Μπάκουλη Δημητρίου, 3)Κωνσταντογιάννη Βασιλείου, 4)Ρούκη Βασιλείου, 5)Τόγια Σωκράτη, 6)Χριστάκη Ηλίας, 7)Κορδώσης Χρήστος, 8) Αθανασάκου Θωμά και 9) Γουγάς Αλέξανδρος
 
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων γ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Κορινθίων, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 343/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:
 
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 30-09-2012

 
ΚΩΔ.
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΠΡΫΠ/ΝΤΑ
 
ΒΕΒΑΙΩ/ΝΤΑ
 
%
 
ΕΙΣΠΡΑΧ/ΝΤΑ
 
%
 
1
 
2
 
2/1
 
3
 
3/1
 
3/2
1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
35.034.365,81
18.550.220,43
52,95
18.382.924,57
52,47
99,10
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
293.143,00
168.490,36
57,48
128.013,65
43,67
75,98
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
455.900,97
330.550,30
72,50
330.550,30
72,50
100,00
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
8.591.153,75
3.457.606,29
40,25
3.424.263,13
39,86
99,04
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.406.767,76
774.247,52
55,04
680.771,53
43,39
87,93
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
2.605.800,83
1.051.710,04
40,36
1.051.710,04
40,36
100,00
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10.757.509,60
6.571.790,57
61,09
6.571.790,57
61,09
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
10.924.089,90
6.195.825,35
56,72
6.195.825,35
56,72
100,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
19.914.834,99
2.732.286,39
13,72
2.138.740,63
10,74
78,28
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
15.000,00
4.139,10
27,59
4.139,10
27,59
100,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
329.613,96
65.695,67
19,93
65.695,67
19,93
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
12.340.947,27
1.726.161,94
13,99
1.726.161,94
13,99
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
108.773,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
7.002.500,00
910.709,21
13,01
317.163,45
4,53
34,83
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
118.000,00
25.580,47
21,68
25.580,47
21,68
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
3.555.493,00
 
859.007,72
24,16
371.621,57
10,45
43,26
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
2.645.493,00
849.563,22
32,11
368.187,07
13,92
43,34
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
910.000,00
9.444,50
1,04
3.434,50
0,38
36,37
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO Π.Ο.Ε.
1.609.492,98
10.683.492,80
663,80
281.538,22
17,49
2,64
31
ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠO ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
1.609.492,98
10.683.879,80
 
663,80
281.538,22
 
17,49
 
2,64
 
4
ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ ΥΠΕΡ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
6.539.750,00
 
2.524.570,83
 
38,60
 
2.436.186,52
 
37,25
 
96,50
 
41
ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
6.306.750,00
2.371.216,15
37,60
2.319.334,84
36,78
97,81
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
233.000,00
153.354,68
65,82
116.851,68
50,15
76,20
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
6.288.254,15
6.249.991,97
99,39
6.249.991,97
99,39
100,00
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
6.288.254,15
6.249.991,97
99,39
6.249.991,97
99,39
100,00
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
 
72.942.190,93
 
41.599.957,13
 
29.861.003,48
 
 
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 30-09-2012

 
ΚΩΔ.
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΠΡΫΠ/ΝΤΑ
 
ΔΕΣΜΕΥ/ΝΤΑ
 
%
 
ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΑ
 
%
 
ΕΝΤΑΛ/ΝΤΑ
 
ΠΛΗΡ/ΝΤΑ
 
%
 
1
 
2
 
2/1
 
3
 
3/1
 
4
 
5
 
5/1
 
5/3
6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
38.505.671,95
36.884.344,79
95,79
16.253.087,88
42,21
15.948.513,31
14.712.070,54
38,21
90,52
60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.197.072,99
10.114.005,59
99,19
5.687.557,49
55,78
5.659.880,84
5.233.519,56
51,32
92,02
61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
4.844.238,01
4.653.348,01
96,06
614.937,20
12,69
519.028,72
398.088,86
8,22
64,74
62
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4.177.170,58
3.388.617,04
81,12
482.305,63
11,55
404.792,62
349.006,63
8,36
72,36
63
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
116.000,00
116.000,00
100,00
47.081,56
40,59
47.081,56
35.081,56
30,24
74,50
64
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
1.343.690,44
959.575,62
71,41
465.492,43
34,64
384.264,28
218.869,26
16,29
47,02
65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
357.565,32
357.565,32
100,00
229.835,88
64,28
229.835,88
229.835,88
64,28
100,00
66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
2.918.610,59
2.858.610,39
97,94
539.573,01
18,49
525.670,73
520.861,10
17,85
96,53
67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
14.396.324,02
14.281.622,82
99,20
8.137.309,21
56,52
 8.128.963,21
7.677.812,22
53,33
94,35
68
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
155.000,00
155.000,00
100,00
48.995,47
31,61
48.995,47
48.995,47
31,61
100,00
7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
24.809.830,81
17.928.903,40
72,27
1.454.897,50
5,86
1.197.119,78
915.405,59
3,69
62,92
71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
4.709.797,18
2.491.797,18
52,91
489.052,13
10,38
232.015,11
99.917,22
2,12
20,43
73
ΕΡΓΑ
19.120.853,70
14.517.926,29
75,93
896.624,16
4,69
895.883,46
792.219,96
4,14
88,36
74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
979.179,93
919.179,93
93,87
69.221,21
7,07
69.221,21
23.268,41
2,38
33,61
75
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
9.495.183,29
9.305.183,29
98,00
6.609.537,94
69,61
4.904.863,05
4.725.218,15
49,76
71,49
81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
2.955.433,29
2.955.433,29
100,00
3.725.863,95
126,07
2.027.131,40
1.851.290,94
62,64
49,69
82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
6.539.750,00
6.349.750,00
97,09
2.883.673,99
44,09
2.877.731,65
2.873.927,21
43,95
99,66
85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
131.504,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
131.504,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
72.942.190,93
 
64.118.431,48
 
 
24.317.523,32
 
 
22.050.496,14
 
20.352.694,28
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
 
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012
 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
 
Α
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 
10.786.246,68
 
11.129.834,16
 
11.738.953,66
 
1,49%
 
105,4728533
1
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΕΛΗ Κ.ΛΠ.
10.783.084,30
11.129.834,16
11.738.953,66
1,49%
105,4728533
2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
0.00
0,00
40.366,73
0,00%
0
3
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.162,38
0,00
0,00
0,00%
0
 
Β
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 
7.672.231,72
 
8.655.002,49
 
9.508.309,20
 
8,97%
 
109,8591157
1
ΤΑΜΕΙΟ
3.504,69
45.750,16
29.939,89
0,00%
0,00€
2
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
7.668.727,03
8.609.252,33
9.478.369,31
9,17%
110,10€
 
Γ
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ
 
1.660.186,33
 
0,00
 
0,00
 
0,00%
0,00€
1
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00€
2
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
1.660.186,33
0,00
0,00
0,00%
0,00€
3
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00€
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
 
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012
 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
 
Α
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
 
1.939.493,82
 
1.844.674,67
 
1.797.265,09
 
-2,64%
 
97,42992213
1
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1.765.658,71
1.765.658,71
1.765.658,71
0,00%
100
2
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
173.835,11
79.015,96
31.606,38
-150,00%
40
Β
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
3.999.726,63
 
3.814.319,03
 
4.264.445,65
 
10,56%
 
111,8009694
1
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2.003.275,17
1.596.041,63
2.213.098,99
27,88%
138,6617334
3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ
98.185,59
130.255,50
66.001,56
-97,35%
50,67084307
4
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
348.631,94
324.835,91
558.242,20
41,81%
171,8535983
5
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.549.633,93
1.763.185,99
1.427.102,90
-23,55%
80,93887475
 
Γ
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 
419.183,74
 
0,00
 
0,00
 
0,00%
 
0
1
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
8.072,71
0,00
0,00
0,00%
0
2
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
411.111,03
0,00
0,00
0,00%
0
3
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
 
 

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 456/2012.
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος, 10/12/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης