Προγραμματική σύμβαση με την ΄΄Πελοπόννησος Α.Ε.»» και την δικαιούχο του προγράμματος

 
                                                                                                                                                                                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/04.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 458/2012
 
Θέμα: 6o: «Προγραμματική σύμβαση με την ΄΄Πελοπόννησος Α.Ε.»» και την δικαιούχο του προγράμματος  ‘’Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ΔΙΑΣΤΑΣΗ’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54226/30-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Μελέτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Τζαναβάρας Δημήτριος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ) 
9.       Λέκκας Πέτρος
10.    Γκερζελής Ιωάννης
11.    Καμπάς Νικόλαος (αποχώρησε στο 1ο θέμα)  
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Παππάς Αντώνης
14.    Περόγαμβρος Μιχάλης (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
15.    Φόρτης Φώτιος
16.    Οικονόμου Γεώργιος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.     Γιώτης Κων/νος
21.    Μπάκουλης Δημήτριος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.    Ζαχαριάς Σπυρίδων (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
25.    Ρούκης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής–Αντ/δρος(αποχώρησε στο 2ο ΕΗΔ)
27.    Γιάννου Νικολέττα
28.    Πούρος Γεώργιος
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
 
 
1.   Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
4. Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
5. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7. Καρπούζης Γρηγόριος
8. Κολοκούρης Νικόλαος
9. Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
10. Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6.Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου    
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
12.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
13.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
15.    Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
4.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
6.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
7.       Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ενημέρωσε τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ‘’Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» -Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας –Δήμος Κορινθίων , του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» πρέπει να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων, του Δικαιούχου του προγράμματος «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» Κοινωνική Επιχείρηση Αστική Εταιρία και του συμπράττοντα Φορέα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.», σχέδιο της οποίας σας παραθέτω και παρακαλώ για την έγκρισή της.
 
 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης  και τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
 
Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμου Κορινθίων, «Διάσταση» Κοινωνική Επιχείρηση Αστική Εταιρία, Δικαιούχο του προγράμματος και Συμπράττοντα Φορέα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «’Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» -Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας –Δήμος Κορινθίων , του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία κατ΄ άρθρο έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Επισκοπή Τεγέας σήμερα, ημέρα …………….. 2012 στις 13:00 τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:
 1.    Ο Δήμος Κορινθίων, που εδρεύειστην Κόρινθο, εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο, κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, κατόπιν της υπ΄ αριθ. ………….. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

2.         Η ΑΜΚΕ Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση Αστική Εταιρία, στο εξής Δικαιούχος, που εδρεύειστο ΚρανίδιΑργολίδας, εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Πρόεδρο/Διαχειριστή αυτής, κ. Παπαδημητρίου Ιωάννη, κατόπιν της υπ΄ αριθ. ………….. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
3.         H Αναπτυξιακή Εταιρεία των Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., στο εξής Συμπράττων Φορέας, που εδρεύει στην Επισκοπή Τεγέας, εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Κωνσταντίνο Μπιτζή, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 03080612 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
έχοντας υπόψη:
·       Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100, παρ. 4, αυτού
·       Την με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/KYA (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»
·       Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 35, αριθμ. πρωτ. 1.7632/οικ.6.1393/01-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΥΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Πελοποννήσου» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
·        Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2.10501/οικ.6.2466/25-04-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ – «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»
·       Την υπ’αριθμ. ΚΟΧ 26.1003/01/2012 ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων πενήντα (350) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης « Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
 
 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τα οποία με τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.
Σκοπός του παρόντος είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών για την υλοποίηση της πράξης κοινωφελούς χαρακτήρα με τίτλο:«ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»
 
 
Η υπηρεσία που περιγράφεται στη Σύμβαση αφορά στην σύσταση κοινής πολιτικής για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και τη μόχλευση του κοινωνικού κεφαλαίου της Πελοποννήσου σχετικά με τους τομείς προτεραιότητας του έργου.
Η τριμερής συνεργασία Δικαιούχου – Συμπράττοντος – Δήμου Κορινθίων είναι σημαίνουσα, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια, κινητοποίηση και κοινωνική διαβούλευση. Η συμμετοχή των Συμβαλλομένων , επιτρέπει την κινητοποίηση ενός ευρύτερου πλέγματος δυνάμεων και πόρων για στην επίτευξη των στόχων του και ενισχύει τη συνέργια του εγχειρήματος με άλλες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες.
 
 
ΑΡΘΡΟ 1
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Μέσα από την παραπάνω συνεργασία θα συντονιστούν οι κοινές προσπάθειες για την διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, αλλά και η ανάπτυξη συνεργασίας των τοπικών φορέων, για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και της συνέργιας στα πλαίσια της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
 Στόχος είναι αφενός να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην αγορά εργασίας και αφετέρου να θεμελιωθεί μια διαφορετική κουλτούρα αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στο σύνολο του κοινωνικού ιστού της Πελοποννήσου και ειδικότερα στο Δήμο Κορινθίων .
 
Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 
 
α)   Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει:
 
 • Την οργάνωση του αντικειμένου απασχόλησης των ωφελουμένων σε συνεργασία με τον Δικαιούχο και συγκεκριμένα στην υλοποίηση των δράσεων:
1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (1.3)
2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΔΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (3.3)
3)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (4.3)
4) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (6.3)
5) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (10.3)
6) ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (11.3)
7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
8) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (16.3)
9) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (19.3)
10) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (22.3)
11) ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (23.3)
 
 • Την διάθεση του απαιτούμενου επιβλέποντος προσωπικού και ορίζει τον/την κ. ……………. ως φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο/η για την εποπτεία των επιμέρους εργασιών.
 • Τη μεταφορά των εργαζομένων στις περιοχές παρέμβασης των δράσεων.
 • Την παροχή των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας και του αναγκαίου εξοπλισμού, στα πλαίσια της τήρησης των διατάξεων των νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζομένων» π.δ. 16/96 (ΦΕΚ 10/Α/18-1-1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας» και Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». Η τήρηση και η εφαρμογή των διατάξεων επί θεμάτων ΥΑΕ, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, αποτελεί ευθύνη των αποδεκτών της εργασίας των ωφελουμένων.
 • Την διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού, μηχανήματα και εργαλεία για την υλοποίηση των δράσεων σύμφωνα με την περιγραφή τους (σκαπτικά, σκαπανικά, ποτιστικά, εργαλεία αποκλάδωσης κ.ά.), απαραίτητα υλικά (οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρολογικό υλικό, φυτικό υλικό, σακούλες απορριμμάτων κ.ά.), εξοπλισμό (Η/Υ, πρόσβαση στο internet, θέσεις εργασίας), αναλώσιμα και μέσα ατομικής προστασίας για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων δράσεων.
 •  Την πιστοποίηση προς το Συμπράττοντα φορέα της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου της διοικητικής περιοχής του. Κάθε μήνα θα εκδίδει βεβαίωση για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου το συγκεκριμένο μήνα.
 • Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ρόλο του ως συμβαλλόμενο μέρος βάσει του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου
 • Την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης (εκτός της μισθολογικής και ασφαλιστικής) που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των ειδικών ενεργειών του προγράμματος ( Ενέργειες 1.3, 3.3, 4.3, 6.3, 10.3, 11.3, 16.3, 19.3, 22.3, 23.3)
 
 
β) Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει:
 
 • Τη διαδικασία επιλογής 115 ωφελουμένων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρ. Γ του άρθρου 3 του Μνημονίου Συνεργασίας, στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 1.5131/οικ.3.949/14.4.2011 (ΦΕΚ 613/Β) και τις παρ. 1.6 έως 1.8 της οικείας Πρόσκλησης.
 • Τη δημοσιότητα στο πλαίσιο: α) της ενημέρωσης των δυνητικά ωφελουμένων για τη δυνατότητα ένταξής τους στο πρόγραμμα και β) της ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για το πρόγραμμα.
 • Την καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους / ωφελουμένους.
 • Την οργάνωση του αντικειμένου απασχόλησης των ωφελουμένων σε συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων .
 • Ο Δικαιούχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων των νόμων βάσει του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και πιο συγκεκριμένα του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
 • Την παρακολούθηση της εργασιακής κατάστασης των ωφελουμένων έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τους δείκτες παρακολούθησης του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του εγκεκριμένου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
 • Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ρόλο του ως δικαιούχος βάσει του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου.
 
γ) Ο Συμπράττων Φορέας αναλαμβάνει:
 
 • Την ουσιαστική τριμερή συνεργασία του Δικαιούχου Φορέα, του Συμπράττοντος Φορέα και του Δήμου Κορινθίων και το συντονισμό για την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών του Προγράμματος.
 • Την έκδοση κάθε απαιτούμενης απόφασης για την υλοποίηση του προγράμματος.
 • Την πιστοποίηση προς το Δικαιούχο της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Κάθε μήνα θα εκδίδει βεβαίωση για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου το συγκεκριμένο μήνα.
 • Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ρόλο του ως συμπράττοντος φορέα βάσει του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου
 
 
ΑΡΘΡΟ 2
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο Δήμος Κορινθίων θα καταβάλλει στον Συμπράττοντα Φορέα το ποσό του ενός (1,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η αμοιβή αυτή καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Συμπράττοντα Φορέα για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης.
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3
 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΡΗΤΡΕΣ
Ρητά συμφωνείται, ότι αντισυμβατική συμπεριφορά από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών παρέχει στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη τη δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης αυτής και αξίωσης κάθε νόμιμης αποζημίωσης.
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4
 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Κάθε διαφορά των συμβαλλομένων που δεν δύναται να διευθετηθεί μεταξύ των, συμφωνείται να υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κορίνθου.
 
 
ΑΡΘΡΟ 5
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται νέα έγγραφη συμφωνία, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
Ειδικότερα, ωστόσο, ζητήματα που αφορούν ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος, η οποία μπορεί να γίνει χωρίς να αλλάζει όμως η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης, ή εξειδίκευση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στην σύμβαση αυτή αποφασίζονται με αντίστοιχες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
 
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με το νόμο και γίνεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική Σύμβαση.
 
 
ΑΡΘΡΟ 7
 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
1.       Το παρόν δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη με την υπογραφή του από τους νομίμους εκπροσώπους των μερών και τίθεται σε ισχύ με την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.
2.       Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεότερη έγγραφη και ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
 
Στο παραπάνω διάστημα θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την καλύτερη υλοποίηση και διαχείριση της πράξης.
Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν για λόγους αντικειμενικούς να τροποποιείται εν μέρει ή συνολικά με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση των οργάνων των Συμβαλλόμενων μερών.
Το Χρονοδιάγραμμα των φάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τοποθετείται ως τελευταία σελίδα αυτής.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αφού αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα κατά τα ακόλουθα:
 
 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
 
 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  
 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΗΣ
 
 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
 
 
.
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου σχετικό με το εν εξελίξει Πρόγραμμα.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 458/2012.
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος, 10/12/2012
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης