Προγραμματική σύμβαση με το ΚΤΕΛ Κορινθίας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Park-n-Ride

            
                                                                                                                                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/04.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 459/2012
 
Θέμα: 7o: «Προγραμματική σύμβαση με το ΚΤΕΛ Κορινθίας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Park-n-Ride:Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού»
    
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54226/30-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Μελέτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Τζαναβάρας Δημήτριος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ) 
9.       Λέκκας Πέτρος
10.    Γκερζελής Ιωάννης
11.    Καμπάς Νικόλαος (αποχώρησε στο 1ο θέμα)  
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Παππάς Αντώνης
14.    Περόγαμβρος Μιχάλης (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
15.    Φόρτης Φώτιος
16.    Οικονόμου Γεώργιος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.     Γιώτης Κων/νος
21.    Μπάκουλης Δημήτριος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.    Ζαχαριάς Σπυρίδων (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
25.    Ρούκης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής–Αντ/δρος(αποχώρησε στο 2ο ΕΗΔ)
27.    Γιάννου Νικολέττα
28.    Πούρος Γεώργιος
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
 
 
1.   Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
4. Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
5. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7. Καρπούζης Γρηγόριος
8. Κολοκούρης Νικόλαος
9. Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
10. Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ θέμα)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6.Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
12.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
13.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
15.    Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
4.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
6.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
7.       Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
1. την αρ. 295/14.9.2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί  υποβολής πρότασης ένταξης στο Ε.Π. ΄΄Ψηφιακή Σύγκλιση΄΄ του έργου «Park-n-Ride:Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού».    
2. την αριθμ. 433/7.9.2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής χρηματοδότησης της ανωτέρω πράξης σύμφωνα με την αρ.154.100/ΨΣ3081-Α2/28-6-2011 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. την αριθμ. 152.785/ΨΣ4476-Β/31.10.2012 Διατύπωση γνώμης για τη δημοπράτηση του υποέργου«Park-n-Ride:Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού»
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι το πρόβλημα της στάθμευσης ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι αναγκάζονται να αναζητούν για αρκετή ώρα κάθε μέρα μία διαθέσιμη θέση στάθμευσης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αναζήτησής τους, οι οδηγοί των οχημάτων δεν έχουν καμία ένδειξη για το μέρος προς το οποίο πρέπει να κατευθυνθούν προκειμένου να βρουν θέση στάθμευσης και έτσι αναγκάζονται να περιφέρονται άσκοπα, περνώντας πολλές φορές από τα ίδια σημεία. Ή κατάσταση αυτή επιβαρύνει το περιβάλλον με ρύπους και αυξάνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Δήμου.
Μέσω του παρόντος έργου, ενθαρρύνεται σημαντικά η χρήση των ΜΜΜ, αντί του ΙΧ για τις μετακινήσεις των πολιτών διότι θα μπορούν να λάβουν άμεση και επικαιροποιημένη πληροφόρηση που θα αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Γι΄ αυτό πρέπει να συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση με το ΚΤΕΛ Κορινθίας , σχέδιο της οποίας σας παραθέτω και παρακαλώ για την έγκρισή της.
 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης  και τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμου Κορινθίων και του ΚΤΕΛ Κορινθίας για το έργο  «Park-n-Ride:Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού», η οποία αναλυτικά κατ΄ άρθρον έχει ως εξής:  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Κόρινθο σήμερα ……………………και ημέρα ………………… , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
 
 1. Ο Δήμος Κορινθίων που εδρεύει στην οδό Κολιάτσου 32, στην Κόρινθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό &
 2. Το ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Δημοκρατίας 1, στην Κόρινθο και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του κ. ………………
 
Λαμβάνοντας υπόψη:
 1. Την αριθμ. 154.100/ΨΣ3081-Α2/28-6-2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο “Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού”
 2. Την αριθμ. 152.785/ΨΣ4476-Β/31.10.2012 Διατύπωση γνώμης για τη δημοπράτηση του υποέργου “Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού”
3.      Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 1. Την υπ’ αριθμ. …………………………Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων
 2. Την υπ’ αριθμ. ……………………… Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας
 
 
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
 
 
Άρθρο 1
 
Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβαση
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07.07.2010), όπως ισχύουν και περιέχει :
 
1)      Νομική Βάση και Περιεχόμενα Σύμβασης
2)      Προοίμιο
3)      Σκοπός
4)      Αντικείμενο σύμβασης
5)      Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης
6)      Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου
7)      Προϋπολογισμός –Πόροι –χρηματοδότηση
8)      Υποχρεώσεις- Δικαιώματα συμβαλλομένων
9)      Συνεργασία Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
10) Περαιτέρω Υποχρεώσεις
11) Ανωτέρα Βία
12) Επίλυση διαφορών
13) Τροποποίηση
 
 
Άρθρο 2
 
Προοίμιο
            Στη ΣΑΕ 055/8 του ΠΔΕ έχει ενταχθεί η προμήθεια με τίτλο «Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού», κωδικό 2011ΣΕ05580031 και συνολικό προϋπολογισμό 282.215,00 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 02 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση).
Επίσης η προμήθεια έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δήμου Κορινθίων στον ΚΑ 30/6142.0018, με το ποσό των 282.215,00 ευρώ.
 
 
Άρθρο 3
 
Σκοπός
 
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι ο καθορισμός των όρων και του αντικειμένου της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια υλοποίηση και κατόπιν λειτουργία της πράξης με τίτλο “Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού” και ειδικότερα η διασύνδεση του υπό ανάπτυξη συστήματος με το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων που ανήκει στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας Α.Ε.
 
Αντικείμενο της πράξης με τίτλοPark-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινούείναι η προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστημάτων διαχείρισης θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης και δημοτικών χώρων στάθμευσης, θέσεων φόρτωσης/εκφόρτωσης και θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, τηλεματικού εξοπλισμού πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις σε ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό και εφαρμογές. Το κέντρο ελέγχου θα βρίσκεται στο Δήμο Κορινθίων του οποίου οι υποδομές σε κτίρια και εξοπλισμό θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου. Ο επιπρόσθετος εξοπλισμός που θα προμηθευτεί ο Δήμος από το έργο, θα αφορά τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση των επιβατών για τους χρόνους άφιξης των οχημάτων στις στάσεις και για τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης καθώς και ο εξοπλισμός ελέγχου των εν λόγω θέσεων στάθμευσης.
 
Η πράξη περιλαμβάνει εφαρμογές και λογισμικό που θα αποτελούνται από:
 • Εφαρμογή Κέντρου Συλλογής Δεδομένων και Διασύνδεσης με Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας Α.Ε.
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πινακίδων Στάθμευσης και Έξυπνων Στάσεων
 • Ανάπτυξη webportal και πολυμεσικού οδηγού πόλης για πληροφόρηση των χρηστών για τις μεταφορές στο Δήμο. Το webportal θα υποστηρίζεται με χαρτογραφικά δεδομένα και θα ενημερώνει για την άφιξη και τους χρόνους των αστικών συγκοινωνιών, θα πληροφορεί το χρήστη για τα σημεία ενδιαφέροντος στην εγγύτητα διεύθυνσης ή στάσης ΜΜΜ. Ο χρήστης μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξεναγηθεί εικονικά στην πόλη ή στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι μέσω κινητού τηλεφώνου. 
 • Ανάπτυξη εφαρμογής αναζήτησης εγγύτερης στάσης και πληροφόρησης για άφιξη λεωφορείου μέσω κινητού τηλεφώνου. Με την εφαρμογή αυτή ο επιβάτης θα μπορεί να πληροφορηθεί για τον χρόνο άφιξης του λεωφορείου μέσω SMS ή εφαρμογής σε κινητή συσκευή (με χρήση GPRS).
 • Εξοπλισμό και λογισμικό ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης και ειδικών θέσεων (ΑΜΕΑ, φόρτωσης/εκφόρτωσης) και πολυκαναλικής ενημέρωσης οδηγών σε πραγματικό χρόνο.
 • Εξοπλισμό και λογισμικό ελέγχου διαθεσιμότητας κλειστών δημοτικών χώρων στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης οδηγών σε πραγματικό χρόνο.
 • Εξοπλισμό και λογισμικό ελέγχου παράνομης στάθμευσης σε εισόδους πεζόδρομων.
 
Ειδικότερα θα περιλαμβάνει:
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πληροφόρησης επιβατών για το χρόνο άφιξης των οχημάτων ΜΜΜ σε ηλεκτρονικές πινακίδες
Πληροφορίες χρόνου άφιξης λεωφορείου σε ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων
Διαδικτυακή πύλη
Πληροφορίες χρόνου άφιξης λεωφορείου σε στάση
Πληροφορίες συμβάντων για μεταφορές
Πληροφορία για σημεία ενδιαφέροντος
Πληροφορίες διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης
Mobile site
Πληροφορίες χρόνου άφιξης λεωφορείου σε στάση
Πληροφορίες συμβάντων για μεταφορές
Πληροφορίες διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης
Εφαρμογή SMS
Πληροφορίες χρόνου άφιξης αστικών λεωφορείων
Πληροφορίες συμβάντων για μεταφορές
Πληροφορίες διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης
Διεπαφές, πχ τύπου web service
Πληροφορίες κυκλοφοριακής κατάστασης
Πληροφορίες συμβάντων
 
Με την πράξη θα καλυφθούν ανάγκες για παροχή υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις (ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας Α.Ε., ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις) και πολίτες-επισκέπτες σε σχέση με την έξυπνη διαχείριση των μεταφορών σε τοπικό επίπεδο, υπηρεσιών από και προς τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο για ΜΜΜ, υπηρεσίες που θα είναι προσβάσιμες από τους πολίτες όπου και αν βρίσκονται και θα είναι βασισμένες σε γεωαναφερόμενα δεδομένα μεταφορών και κίνησης.
 
 
Άρθρο 4
 
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Ο Δήμος Κορινθίων σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 έχει ως αρμοδιότητα την εκτέλεση – υλοποίηση πράξεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών. Τέτοιο έργο είναι και η πράξη “Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού”.
 
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος πληροφόρησης επιβατών και πιο συγκεκριμένα ο καθορισμός των ενεργειών που απαιτούνται για τη διασύνδεση του προς υλοποίηση συστήματος, στα πλαίσια της πράξης “Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού” με το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων που ανήκει στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας Α.Ε. 
 
Άρθρο 5
 
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης
Η έναρξη ισχύος της παρούσας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η διάρκεια ισχύος της είναι μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του έργου “Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού”
            Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να τροποποιεί τα χρονικά διαστήματα των επιμέρους σταδίων των μελετών χωρίς να αλλάζει ο χρόνος περαίωσης του συνολικού αντικειμενικού της Προγραμματικής Σύμβασης.
 
 
Άρθρο 6
 
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων.
 

Άρθρο 7
 
Προϋπολογισμός –Πόροι –Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης για την υλοποίηση του αντικειμένου της πράξης “Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού”, ανέρχεται στο ποσό των 282.215,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 0558).
 
 
Άρθρο 8
 
Υποχρεώσεις –Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
 
Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ αναλαμβάνει:
 • Να σχεδιάσει ένα άρτια τεχνολογικά έργο και να φροντίσει για την ομαλή εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού στο στόλο του ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας. Ειδικότερα, η πράξη θα προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) το οποίο θα εξυπηρετείται στον Δήμο Κορινθίων. Επιπλέον, οι υπηρεσίες προς του κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου που θα προκύπτουν από το έργο θα γίνεται μέσω πολυκαναλικής διάθεσης όπου αυτό είναι δυνατόν, με έμφαση στη διάθεση των υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων συσκευών
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
 • Να συνεργάζεται με το ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 • Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
 • Να έχει στην ιδιοκτησία του όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης καθώς θα έχει και το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα.
 
Το ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αναλαμβάνει:
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που τον αφορούν προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση των δύο συστημάτων.
 
 
Άρθρο 9
 
Συνεργασία- επιτροπή Παρακολούθησης
Για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση του έργου κρίνεται απαραίτητη η συστηματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Προς τούτο μετά την υπογραφή της σύμβασης θα οριστεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου που θα συνίσταται από 2 μέλη: έναν εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων & έναν εκπρόσωπο του ΚΤΕΛ .
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσης, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
 
 
 
Άρθρο 10
 
Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που δημιουργεί καθυστερήσεις τόσο ο Δήμος Κορινθίων όσο και το ΚΤΕΛ είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν εγγράφως άμεσα ο ένας τον άλλο.
 
 
 
Άρθρο 11
 
Επίλυση διαφορών
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με το ανωτέρω τρόπο τότε θα παραπέμπεται σε διαιτησία ή σε αρμόδια δικαστική αρχή.
 
 
Άρθρο 12
 
Τροποποίηση
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 της παρούσης, απαιτείται νέα εγγραφή συμφωνία μετά την απόφαση των αρμόδιων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε έκαστος συμβαλλόμενος από ένα.
 
 
Άρθρο 13
 
Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΕΛ
 
 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
Ορίζει ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου την κα Ευδοκία Παντελέων, αναπληρούμενη από την κα Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου.
.
Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου σχετικό με το εν εξελίξει Πρόγραμμα.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 459/2012.
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος, 11/12/2012
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης