Ονομασία οδών στην περιοχή Πάτημα Εξαμιλίων

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 26./04.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 466/2012
 
 
Θέμα: 14o  ΗΔ:«Ονομασία οδών στην περιοχή Πάτημα Εξαμιλίων »
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 54226/30-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
6. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Τζαναβάρας Δημήτριος (αποχώρησε στο τέλος του 2 ΕΗΔ)
9.       Λέκκας Πέτρος
10.    Γκερζελής Ιωάννης
11.    Καμπάς Νικόλαος (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Παππάς Αντώνης
14.    Περόγαμβρος Μιχάλης (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
15.    Φόρτης Φώτιος
16.    Οικονόμου Γεώργιος
17.    Ζήμος Κων/νος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.     Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.     Γιώτης Κων/νος
21.    Μπάκουλης Δημήτριος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
24.    Ζαχαριάς Σπυρίδων (αποχώρησε στο 1ο θέμα)
25.    Ρούκης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος(αποχώρησε στο 2ο ΕΗΔ)
27.    Γιάννου Νικολέττα
28.    Πούρος Γεώργιος
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος – Γραμματέας
 
 
 
 
 
1.   Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
4. Βατουσιάδης Νικόλαος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
5. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
7. Καρπούζης Γρηγόριος
8. Κολοκούρης Νικόλαος
9. Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
10. Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε στο 1ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου 
6.Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
7.Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
12.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
13.     Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Καραβοκύρης Αναστάσιος – Τ.Κ. Σολομού
15.    Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.        Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
4.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
6.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
7.       Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. 12578/4-4-2012 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή Ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών. Με  το έγγραφο διαβιβάσαμε την υπ’ αριθ. 2/8-3-2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων προκειμένου η ανωτέρω επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά για την ονομασία των οδών στην περιοχή «ΠΑΤΗΜΑ» της Δ.Κ. Εξαμιλίων. Με την υπ’ αριθ. 1/2012 απόφαση η Επιτροπή Ονομασίας Οδών (άρθρο 8 του Ν 3463/2006), ομόφωνα συμφωνεί με τις ονομασίες στην περιοχή «Πάτημα» της Δ.Κ. Εξαμιλίων των Οδών: ΜΑΡΜΑΡΑ, ΑΪΒΑΛΗ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΠΑΔΟΚΙΑΣ, ΕΦΕΣΟΥ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΙΩΝΙΑΣ με την επισήμανση για τη σωστή εγγραφή αντί ΑΪΒΑΛΗ σε ΑΪΒΑΛΙΟΥ (Γενική) και ΚΑΠΑΔΟΚΙΑΣ σε ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (με 2 Π).  Όσον αφορά την ονομασία της οδού ως «ΠΑΤΗΜΑ» αναπέμπεται για περισσότερες διευκρινήσεις.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 1/2012 απόφαση της Επιτροπής Ονομασίας Οδών του άρθρου 8 του Ν 3463/2006  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τις ονομασίες σε υπάρχοντες δρόμους στην περιοχή «Πάτημα» της Δ.Κ. Εξαμιλίων ως εξής: οδός ΜΑΡΜΑΡΑ, οδός ΑΪΒΑΛΙΟΥ, οδός ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, οδός ΒΟΣΠΟΡΟΥ, οδός ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, οδός ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, οδός ΕΦΕΣΟΥ, οδός ΣΜΥΡΝΗΣ και οδός ΙΩΝΙΑΣ. Τα ονόματα των οδών που έχουν επιλεχθεί αναφέρονται ως ανάμνηση στις χαμένες πατρίδες.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 466/2012
 
 
Ακριβές απόσπασμα.
Κόρινθος 18/12/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης