Εκλογή 2 μελών από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή ό

 

            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 27/21.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
  Αριθμός Απόφασης 480/2012


Θέμα 2oΗΔ: «Εκλογή 2 μελών από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή  όταν συνεδριάζει ως πειθαρχικό όργανο»  

  

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 57209/17-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
 
ΑΠΟΝΤΑ
 
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
5. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
6. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
7. Γκερζελής Ιωάννης
8. Σταματάκης Μάριος 
9. Φόρτης Φώτιος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Ζήμος Κων/νος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.    Κολοκούρης Νικόλαος
15.    Καρπούζης Γρηγόριος
16.    Μπάκουλης Δημήτριος
17.    Τόγιας Σωκράτης
18.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
19.    Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
20.                 Ρούκης Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
22.    Χριστάκης Ηλίας
23.    Αθανασάκος Θωμάς
 
 
 
 
 
1.   Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4. Βατουσιάδης Νικόλαος 
5. Κεφάλας Σταύρος 
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔ)
 7. Περόγαμβρος Μιχάλης
8. Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο μέσον του  1ου ΗΔ)
 9. Κορδώσης Χρήστος 
10.Τζαναβάρας Δημήτριος 
11. Λέκκας Πέτρος
12. Καμπάς Νικόλαος 
13. Παππάς Αντώνης (προσήλθε στο  μέσον  του 1ου   ΗΔ)
14.Γιώτης Κων/νος
15.Ζαχαριάς Σπυρίδων
16.Γιάννου Νικολέττα
17.Πούρος Γεώργιος (προσήλθε στο  τέλος του 1ου ΗΔ)
18.Γουγάς Αλέξανδρος -Γραμματέας(προσήλθε στο τέλος του 7ου ΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
7.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
8.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
9.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
10.    Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
11.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
4.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
6.       Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
7.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
8.    Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
9.    Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 § 4 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 11 § 2 του Ν. 4018/2011, όπου στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο Δήμαρχος. Όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθεσή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή. Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 47472/05-12-2011 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας εκλέγουν δύο δημοτικούς συμβούλους μεταξύ των μελών τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών αυτής. Για τη διαδικασία εκλογής και το χρόνο θητείας των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές ισχύουν για τα λοιπά συλλογικά όργανα διοίκησης του Δήμου, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 
Στη συνέχεια, η μείζονα μειοψηφία πρότεινε τον κ. Ρούκη Βασίλειο και η ελάσσονα μειοψηφία τον κ. Γουγά Αλέξανδρο, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, κάλεσε το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των μελών του τους 2 υποψήφιους, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση τους. Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι υποψήφιοι θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία στο σύνολο των παρόντων συμβούλων της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για την Εκτελεστική Επιτροπή, που εκλέχθηκαν ομόφωνα, ήτοι 1) Βασίλειος Ρούκης και 2) Αλέξανδρος Γουγάς.
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξει τους δύο συμβούλους της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία.
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν είκοσι επτά (27) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
1.- Ρούκης Βασίλειος  27 ψήφους
2.- Αλέξανδρος Γουγάς 27 ψήφους
 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εκλέγει τους Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας κ.κ. Βασίλειο Ρούκη και Αλέξανδρο Γουγά, οι οποίοι θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 480/2012
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 31/12/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης