Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου για το κοινωνικό της έργο

            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 27/21.12.2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 483/2012
 
Θέμα 5oΗΔ: «Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου για το κοινωνικό της έργο»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 57209/17-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
5. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
6. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
7. Γκερζελής Ιωάννης
8. Σταματάκης Μάριος 
9. Φόρτης Φώτιος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Ζήμος Κων/νος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
14.    Κολοκούρης Νικόλαος
15.    Καρπούζης Γρηγόριος
16.    Μπάκουλης Δημήτριος
17.    Τόγιας Σωκράτης
18.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
19.    Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
20.                 Ρούκης Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
22.    Χριστάκης Ηλίας
23.    Αθανασάκος Θωμάς
 
 
 
 
 
1.   Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4. Βατουσιάδης Νικόλαος 
5. Κεφάλας Σταύρος 
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔ)
 7. Περόγαμβρος Μιχάλης
8. Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο μέσον του  1ου ΗΔ)
 9. Κορδώσης Χρήστος 
10.Τζαναβάρας Δημήτριος 
11. Λέκκας Πέτρος
12. Καμπάς Νικόλαος 
13. Παππάς Αντώνης (προσήλθε στο  μέσον  του 1ου   ΗΔ)
14.Γιώτης Κων/νος
15.Ζαχαριάς Σπυρίδων
16.Γιάννου Νικολέττα
17.Πούρος Γεώργιος (προσήλθε στο  τέλος του 1ου ΗΔ)
18.Γουγάς Αλέξανδρος -Γραμματέας(προσήλθε στο τέλος του 7ου ΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ελένης Κων/νος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
4.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
7.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
8.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
9.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
10.    Ανδρέου Ιωάννης – Δ.Κ. Κορίνθου
11.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Γιαννούλης Νικόλαος – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Χριστοδούλου Παναγιώτης – Δ.Κ. Αθικίων
3.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
4.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Παρασκευάς Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
6.       Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
7.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
8.    Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
9.    Μπάνος Αθανάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 § 1 του Ν. 3463/2006, ο Δήμος μπορεί να επιχορηγεί εκκλησιαστικούς οργανισμούς που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του. Στη συνέχεια, πρότεινε την επιχορήγηση της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου, στηρίζοντας έτσι το θεάρεστο κοινωνικό έργο της. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης μου μαστίζει την χώρα μας, η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου είναι δίπλα στους άνεργους, στους άπορους, στους άστεγους και στους ασθενείς με τις πολυάριθμες κοινωνικές της δράσεις. Παρέχει γεύματα αγάπης και στηρίζει οικονομικά πολύτεκνες οικογένειες και ενδεείς. Ιδιαίτερα αυτές τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι επιτακτική η ανάγκη στήριξης των οικονομικά αδυνάτων συμπολιτών μας. Προτείνεται, λοιπόν, η επιχορήγηση της Ιεράς Μητρόπολης με το ποσό των 20.000,00 €.
Ο κ. Ηλίας Χριστάκης μεταξύ των άλλων ανεφερε ότι η παράταξή μου θα καταψηφίσει το θέμα επειδή πιστεύει ότι θα έπρεπε η εκκλησία να προσφέρει στο Δήμο και όχι το αντίθετο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 202 § 1 του Ν. 3463/06, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.1) Ηλία Χριστάκη και 2)Θωμά Αθανασάκου)
 
Την επιχορήγηση της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου με το ποσό των 20.000,00 €, στηρίζοντας το κοινωνικό της έργο, δεδομένου ότι με τις πολυάριθμες κοινωνικές της δράσεις βοηθά τους άνεργους, τους άπορους, τους άστεγους και τους ασθενείς.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2012 με ΚΑ 00/6731.0002 και τίτλο «Προαιρετική εισφορά σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 483/2012
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 24/12/2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης

Leave a Comment