Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013 – 2014

 

                                                                                                          

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/6.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης 3/2013 

Θέμα 3ο : «Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013 – 2014»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή  καιώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 58570/28-12-2012 πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Χασικίδη,που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.        Σταυρέλης Νικόλαος
2.        Χασικίδης Χρήστος
3.        Καμπούρης Χαράλαμπος
4.        Παππάς Αντώνης
5.        Σταματάκης Μάριος
6.        Τζαναβάρας Δημήτριος
7.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
8.        Φαρμάκης Γεώργιος
9.        Μελέτης Χρήστος
10.      Κεφάλας Σταύρος
11.      Λέκκας Πέτρος
12.      Κολοκούρης Νικόλαος
13.      Χατζής Μιχάλης
14.      Γκερζελής Ιωάννης
15.      Περόγαμβρος Μιχάλης
16.      Ζήμος Κων/νος
17.      Δράκος Παναγιώτης
18.       Λαμπρινός Παναγιώτης
19.      Καμπάς Νικόλαος
20.      Οικονόμου Γεώργιος
21.      Βατουσιάδης Νικόλαος
22.      Φόρτης Φώτιος     
23.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
24.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
25.      Γιώτης Κων/νος
26.      Τόγιας Σωκράτης
27.      Μπάκουλης Δημήτριος
28.      Πούρος Γεώργιος
29.      Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.      Ρούκης Βασίλειος
31.      Γιάννου Νικολέττα
32.      Κορδώσης Χρήστος
33.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.      Χριστάκης Ηλίας
35.      Αθανασάκος Θωμάς
36.      Γουγάς Αλέξανδρος
37.      Καρπούζης Γρηγόριος
38.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
39.      Λέκκα Σοφία
 
1.   Κούτουλας Νικόλαος -Αθανάσιος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2014» ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3582/2010 στη σημερινή ειδική συνεδρίαση ανατίθενται τα καθήκοντα του ειδικού Γραμματέα στην Ευτυχία Δελή , υπάλληλο του Δήμου.
Εν συνεχεία ο Προεδρεύων ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε τον συνδυασμό της ελάσσονος μειοψηφίας να εκλέξει χωριστά μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση του.
Μετά από ψηφοφορία του συνδυασμού της ελάσσονος μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, του υποψηφίου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει με φανερή ψηφοφορία.
Παίρνοντας το λόγο ο επικεφαλής κ. Χριστάκης Ηλίας πρότεινε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Γουγά , για την υποψηφιότητα του Γραμματέα.
Αφού δεν υπήρχε άλλη πρόταση, ξεκίνησε η φανερή ψηφοφορία για την ανάδειξη του  υποψηφίου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επί τριών (3) ψηφισάντων Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού της ελάσσονος μειοψηφίας, ο κ. Αλέξανδρος Γουγάς πήρε τρείς (3) ψήφους και αναδεικνύεται υποψήφιος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας ο Προεδρεύων καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την διετία 2013-2014, υπενθυμίζοντας ότι υποψήφιος για το εν λόγω αξίωμα έχει αναδειχθεί ο κ. Αλέξανδρος Γουγάς.
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμίστηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν τριάντα εννέα (39) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Ευρέθησαν: Τριάντα εννέα [39] έγκυροι ψήφοι, Λευκά: 0 Άκυρα: 0

 

 
Ο υποψήφιος Γραμματέας κ. Αλέξανδρος Γουγάς έλαβε τριάντα εννέα (39) ψήφους και συγκέντρωσε τη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 
Εκλέγει Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013 και 2014, τον κ. Αλέξανδρο Γουγά του Φωτίου, που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα εννέα (39) ψήφων, έλαβε τριάντα εννέα (39) ψήφους.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 3/2013

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ                          

 

 

   ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ                                                

 

 
                                                                Ακριβές Απόσπασμα
                                                                 Κόρινθος 8- 1 – 2013
                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ