Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013 – 2014

 

 

                                                                                                         

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/6.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης 5/2013 

Θέμα 5ο : «Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013 – 2014»

 

 

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή  καιώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 58570/28-12-2012 πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Χασικίδη,που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.        Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.        Χασικίδης Χρήστος
3.        Καμπούρης Χαράλαμπος
4.        Παππάς Αντώνης
5.        Σταματάκης Μάριος
6.        Τζαναβάρας Δημήτριος
7.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
8.        Φαρμάκης Γεώργιος
9.        Μελέτης Χρήστος
10.      Κεφάλας Σταύρος
11.      Λέκκας Πέτρος
12.      Κολοκούρης Νικόλαος
13.      Χατζής Μιχάλης
14.      Γκερζελής Ιωάννης
15.      Περόγαμβρος Μιχάλης
16.      Ζήμος Κων/νος
17.      Δράκος Παναγιώτης
18.       Λαμπρινός Παναγιώτης
19.      Καμπάς Νικόλαος
20.      Οικονόμου Γεώργιος
21.      Βατουσιάδης Νικόλαος
22.      Φόρτης Φώτιος     
23.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
24.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
25.      Γιώτης Κων/νος
26.      Τόγιας Σωκράτης
27.      Μπάκουλης Δημήτριος
28.      Πούρος Γεώργιος
29.      Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.      Ρούκης Βασίλειος
31.      Γιάννου Νικολέττα
32.      Κορδώσης Χρήστος
33.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.      Χριστάκης Ηλίας
35.      Αθανασάκος Θωμάς
36.      Γουγάς Αλέξανδρος
37.      Καρπούζης Γρηγόριος
38.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
39.      Λέκκα Σοφία
 
1.   Κούτουλας Νικόλαος -Αθανάσιος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Νικόλαος Σταυρέλης εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013-2014» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στη σημερινή ειδική συνεδρίαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3582/2010 πρέπει να εκλεγούν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικότερα, θα εκλεγούν συνολικά πέντε (5) τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, κάλεσε το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των μελών του τους 2 υποψήφιους, ως αναπληρωματικούς συμβούλους της Οικονομικής Επιτροπής, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση τους. Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι υποψήφιοι θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.
Μετά από ψηφοφορία του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, των παραπάνω υποψηφίων, να γίνει με φανερή ψηφοφορία.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν ομόφωνα , ήτοι :1) Δημήτριος Μπάκουλης και 2) Βασίλειος Ρούκης.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.
Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό πρότεινε ως υποψήφια τακτικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής από τη πλειοψηφία τους : 1) Μάριο Σταματάκη , 2) Γεώργιο Οικονόμου και 3) Νικόλαο Καμπά.
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν Τριάντα εννέα (39) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
 
 

1.- Σταματάκης Μάριος 39 ψήφους

 

 

2.- Καμπάς Νικόλαος 39 ψήφους

 

 

3.- Οικονόμου Γεώργιος 39 ψήφους

 

 

4.- Μπάκουλης Δημήτριος 39 ψήφους

 

 

5.- Ρούκης Βασίλειος 39 ψήφους

 

 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι όλοι οι ανωτέρω εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013 και 2014.
Όμως, επειδή υπήρχε ισοψηφία μεταξύ των συμβούλων, ο Πρόεδρος προέβει σε κλήρωση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, από την οποία προέκυψε η τελική σειρά κατάταξης, ως εξής:

1.- Σταματάκης Μάριος  

2.- Οικονόμου Γεώργιος   

3.- Καμπάς Νικόλαος  

1.- Μπάκουλης Δημήτριος 

2.- Ρούκης Βασίλειος
 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εκλέγει ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013 και 2014, τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Σταματάκη Μάριο, 2) Οικονόμου Γεώργιο, 3) Καμπά Νικόλαο, εκ της πλειοψηφίας και τους 1) Μπάκουλη Δημήτριο, και 2)Ρούκη Βασίλειο  εκ της μειοψηφίας.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 5/2013

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ                          

 

 

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                                                

 

 
 
                                                               
  Ακριβές Απόσπασμα
                                                                 Κόρινθος 8- 1 – 2013
                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ