Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2013 – 2014

 

 

                                                                                                          

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 1/6.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 6/2013 

Θέμα 6ο : «Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2013 – 2014»

 


Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή  καιώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 58570/28-12-2012 πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Χασικίδη,που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.        Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.        Χασικίδης Χρήστος
3.        Καμπούρης Χαράλαμπος
4.        Παππάς Αντώνης
5.        Σταματάκης Μάριος
6.        Τζαναβάρας Δημήτριος
7.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
8.        Φαρμάκης Γεώργιος
9.        Μελέτης Χρήστος
10.      Κεφάλας Σταύρος
11.      Λέκκας Πέτρος
12.      Κολοκούρης Νικόλαος
13.      Χατζής Μιχάλης
14.      Γκερζελής Ιωάννης
15.      Περόγαμβρος Μιχάλης
16.      Ζήμος Κων/νος
17.      Δράκος Παναγιώτης
18.       Λαμπρινός Παναγιώτης
19.      Καμπάς Νικόλαος
20.      Οικονόμου Γεώργιος
21.      Βατουσιάδης Νικόλαος
22.      Φόρτης Φώτιος     
23.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
24.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
25.      Γιώτης Κων/νος
26.      Τόγιας Σωκράτης
27.      Μπάκουλης Δημήτριος
28.      Πούρος Γεώργιος
29.      Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.      Ρούκης Βασίλειος
31.      Γιάννου Νικολέττα
32.      Κορδώσης Χρήστος
33.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.      Χριστάκης Ηλίας
35.      Αθανασάκος Θωμάς
36.      Γουγάς Αλέξανδρος
37.      Καρπούζης Γρηγόριος
38.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
39.      Λέκκα Σοφία
 
1.   Κούτουλας Νικόλαος -Αθανάσιος
2.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Νικόλαος Σταυρέλης εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2013-2014» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μετά την εκλογή του Προεδρείου στη σημερινή ειδική συνεδρίαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3582/2010 πρέπει να εκλεγούν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ειδικότερα, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά μέλη εκ των οποίων τρία (3) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, κάλεσε το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των μελών του τους 3 υποψήφιους, ως τακτικούς συμβούλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση τους. Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι υποψήφιοι θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.
Μετά από ψηφοφορία του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, των παραπάνω υποψηφίων, να γίνει με φανερή ψηφοφορία.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν ομόφωνα , ήτοι :1) Θωμάς Αθανασάκος, 2) Νικολέττα Γιάννου και 3) Βασίλειος Ρούκης
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία.
Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό πρότεινε ως υποψήφια τακτικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής από τη πλειοψηφία τους : 1) Νικόλαο Βατουσιάδη, 2) Παναγιώτη Λαμπρινό, 3) Ιωάννη Γκερζελή, 4) Χρήστο Μελέτη και 5) Γεώργιο Φιλιππακόπουλο.
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν τριάντα εννέα (39) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
 
 

1.- Μελέτης Χρήστος 39 ψήφους

 

 

2.- Λαμπρινός Παναγιώτης 39 ψήφους

 

 

3.- Φιλιππακόπουλος Γεώργιος 39 ψήφους

 

 

4.- Γκερζελής Ιωάννης 39 ψήφους

 

 

5.- Βατουσιάδης Νικόλαος   39 ψήφους

 

 

6.- Ρούκης Βασίλειος 39 ψήφους

 

 

7.- Αθανασάκος Θωμάς 39 ψήφους

 

 

8.- Γιάννου Νικολέττα 39 ψήφους

 

 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι όλοι οι ανωτέρω εκλέγονται τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2013 και 2014.
Όμως, επειδή υπήρχε ισοψηφία μεταξύ των συμβούλων, ο Πρόεδρος προέβει σε κλήρωση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, από την οποία προέκυψε η τελική σειρά κατάταξης, ως εξής:
 
 

1.- Μελέτης Χρήστος 

 

 

2.- Λαμπρινός Παναγιώτης

 

 

3.- Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

 

 

4.- Βατουσιάδης Νικόλαος   

 

 

5.- Γκερζελής Ιωάννης

 

 

6.- Αθανασάκος Θωμάς 

 

 

7.- Γιάννου Νικολέττα 

 

 

8.- Ρούκης Βασίλειος

 

 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 
Εκλέγει ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2013 και 2014, τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Μελέτη Χρήστο, 2) Λαμπρινό Παναγιώτη, 3) Φιλιππακόπουλο Γεώργιο, 4) Βατουσιάδη Νικόλαο και 5) Γκερζελή Ιωάννη, εκ της πλειοψηφίας και τους 1) Αθανασάκο Θωμά, 2) Γιάννου Νικολέττα και 3) Ρούκη Βασίλειο, εκ της μειοψηφίας.
……………………………………………………………………………………………………….
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 6/2013

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ                          

 

 

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                                               

 

 
 
                                                               
        Ακριβές Απόσπασμα
                                                                 Κόρινθος 8- 1 – 2013
                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ