Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για προέλεγχο απολογιστικών στοιχείων του Δ.Κορινθίων

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 2/14.01.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 8/2013
 
 
Θέμα: 1οΗΔ: «Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για προέλεγχο απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Κορινθίων έτους 2011»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010,άρθρο 67 και το Ν. 3463/2006, άρθρο 163, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 927/10-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1. Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
6. Περόγαμβρος Μιχάλης
7. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
9. Λέκκας Πέτρος
10.    Παππάς Αντώνης
11.    Τζαναβάρας Δημήτριος 
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Καμπάς Νικόλαος 
14.    Κεφάλας Σταύρος 
15.    Βατουσιάδης Νικόλαος
16.    Οικονόμου Γεώργιος
17.    Ζήμος Κωνσταντίνος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
21.    Γιώτης Κωνσταντίνος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Μπάκουλης Δημήτριος
24.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
25.    Κορδώσης Χρήστος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντιπρόεδρος
27.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.    Γιάννου Νικολέττα
29.    Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
30.    Χριστάκης Ηλίας
31.    Αθανασάκος Θωμάς
32.    Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
1.   Γκερζελής Ιωάννης
2.   Φόρτης Φώτιος  
3.   Κολοκούρης Νικόλαος
4.   Δράκος Παναγιώτης
5.   Λέκκα Σοφία – Αντιδήμαρχος
6.   Καρπούζης Γρηγόριος
7.   Ρούκης Βασίλειος
8.   Πούρος Γεώργιος
9.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
4.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
7. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14.    Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
3.       Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
4.       Ανδρέου Ιωάννης - Δ.Κ. Κορίνθου
5.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
6.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
8.       Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
    
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για προέλεγχο απολογιστικών στοιχείων του Δήμου Κορινθίων έτους 2011» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1γ του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, τα απολογιστικά στοιχεία προελέγχονται από την Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν έρχονται προς συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση. Στη συνέχεια, παρέθεσε την υπ’ αριθμ. 1/2/11-01-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προελέγχου απολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2011.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κα. Χριστοπούλου Γαρυφαλιά καθώς και ο κ. Γεώργιος Μποζίκας, εκπρόσωπος της Διεθνούς Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3463/2006.
Κατά τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Γιώτη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι υπάρχει αδυναμία είσπραξης εσόδων και η Δημοτική Αρχή δεν παράγει έργο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό δήλωσε ότι θα καταψηφίσει τον απολογισμό.
Ο Πρόεδρος, επίσης, έδωσε το λόγο στον κ. Ηλία Χριστάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι τα έσοδα του Δήμου υστερούν σε συγκεκριμένους κωδικούς και τα έξοδα γίνονται επιλεκτικά. Εκκρεμεί η διαδικασία επικαιροποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Διαπιστώνονται προβλήματα είσπραξης των εσόδων του Δήμου και είναι φανερή η δυσκολία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό δήλωσε ότι θα καταψηφίσει τον απολογισμό.     
.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. 1/2/11-01-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση του Προέδρου  και τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3463/2006 και του άρθρου 72 § 1γ του Ν. 3852/2010
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
μειοψηφούντων   των κ.κ. 1) Κ. Γιώτη, 2) Δ. Μπάκουλη, 3) Β. Κωνσταντογιάννη, 4) Χρ. Κορδώση, 5) Ν. Γιάννου, 6) Ν. Κούτουλα, 7) Θ. Κουτσογκίλα, 8) Σ. Ζαχαριά, 9) Η. Χριστάκη, 10) Θ. Αθανασάκου και 11) Α. Γουγά
 
Εγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου Κορινθίων έτους 2011, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 1/2/11-01-2013απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παρουσιάζει έσοδα 45.053.045,08 €, έξοδα 38.801.867,62 € και χρηματικό υπόλοιπο για νέα χρήση 6.251.177,46 €.
 
.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 8/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 21-01-2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης

Leave a Comment