Έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2011 του Δήμου Κορινθίων

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 2/14.01.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 9/2013
 
Θέμα: 2oΗΔ: «Έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2011 του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και το Ν. 3463/2006, άρθρο 163, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 927/10-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1. Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
6. Περόγαμβρος Μιχάλης
7. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
9. Λέκκας Πέτρος
10.    Παππάς Αντώνης
11.    Τζαναβάρας Δημήτριος 
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Καμπάς Νικόλαος 
14.    Κεφάλας Σταύρος 
15.    Βατουσιάδης Νικόλαος
16.    Οικονόμου Γεώργιος
17.    Ζήμος Κωνσταντίνος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
21.    Γιώτης Κωνσταντίνος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Μπάκουλης Δημήτριος
24.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
25.    Κορδώσης Χρήστος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντιπρόεδρος
27.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.    Γιάννου Νικολέττα
29.    Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
30.    Χριστάκης Ηλίας
31.    Αθανασάκος Θωμάς
32.    Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
1.   Γκερζελής Ιωάννης
2.   Φόρτης Φώτιος  
3.   Κολοκούρης Νικόλαος
4.   Δράκος Παναγιώτης
5.   Λέκκα Σοφία – Αντιδήμαρχος
6.   Καρπούζης Γρηγόριος
7.   Ρούκης Βασίλειος
8.   Πούρος Γεώργιος
9.   Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατέσσερις (14) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
4.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
7. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
14.    Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
 
1.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
2.       Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
3.       Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
4.       Ανδρέου Ιωάννης - Δ.Κ. Κορίνθου
5.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
6.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
8.       Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
    
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2011 του Δήμου Κορινθίων» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι παρίστανται στην συνεδρίαση η Προϊστάμενη Διεύθυνσης οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κα Χριστοπούλου Γαρυφαλιά καθώς και ο κ. Γεώργιος Μποζίκας, εκπρόσωπος της εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3463/2006.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 3/11-01-2013 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την αναλυτική έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011 του Δήμου Κορινθίων, η οποία έγινε από την εταιρεία Διεθνή Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Κατά τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος, ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Γιώτη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι υπάρχει αδυναμία είσπραξης εσόδων και η Δημοτική Αρχή δεν παράγει έργο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το ανωτέρω θέμα.
Ο κ. Πρόεδρος επίσης, έδωσε το λόγο στον κ. Ηλία Χριστάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι τα έσοδα του Δήμου υστερούν σε συγκεκριμένους κωδικούς και τα έξοδα γίνονται επιλεκτικά. Εκκρεμεί η διαδικασία επικαιροποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Διαπιστώνονται προβλήματα είσπραξης των εσόδων του Δήμου και είναι φανερή η δυσκολία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το ανωτέρω θέμα.    
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 3/2013 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αναλυτική έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011 του Δήμου Κορινθίων και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3345/2005 και του Ν. 3463/2006
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ.: 1) Κ. Γιώτη, 2) Δ. Μπάκουλη, 3) Β. Κωνσταντογιάννη, 4) Χρ. Κορδώση, 5) Ν. Γιάννου, 6) Ν. Κούτουλα, 7) Σ. Ζαχαριά, 8)Θ.  Κουτσογκίλα 9)Η. Χριστάκη, 10) Θ. Αθανασάκου και 11) Α. Γουγά)
 
1.Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2011 του Δήμου Κορινθίων, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 9/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 21-01-2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης