Διαμαρτυρία κατοίκων Εξαμιλίων για τη διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 
Από το Πρακτικό 3/16.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 10/2013

 
 

Θέμα: 1o  ΗΔ: «Διαμαρτυρία κατοίκων Εξαμιλίων για τη διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Αγ. Θεόδωροι- ΔΕΗ Μεγαλόπολη»

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1143/11-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
6. Περόγαμβρος Μιχάλης
7.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
9. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
10.    Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο μέσον του 4ου Θέματος)
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Τζαναβάρας Δημήτριος 
14.    Σταματάκης Μάριος 
15.    Καμπάς Νικόλαος 
16.    Κεφάλας Σταύρος 
17.    Φόρτης Φώτιος
18.    Οικονόμου Γεώργιος
19.    Ζήμος Κων/νος
20.    Λαμπρινός Παναγιώτης
21.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.    Κολοκούρης Νικόλαος
23.    Γιώτης Κων/νος
24.    Μπάκουλης Δημήτριος
25.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
27.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.    Γιάννου Νικολέττα
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
1.   Γκερζελής Ιωάννης
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.  Τόγιας Σωκράτης
 5.  Καρπούζης Γρηγόριος
 6. Κορδώσης Χρήστος
7. Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
 8. Ρούκης Βασίλειος
 9. Πούρος Γεώργιος
10. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
4.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
7. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
15.- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
16.-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
17.- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
1.       Ανδρέου Ιωάννης - Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
3.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
5.       Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
    
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
             Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης «Διαμαρτυρία κατοίκων Εξαμιλίων για τη διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Αγ. Θεόδωροι- ΔΕΗ Μεγαλόπολη» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 
1.-Την αρ. 379/31-8-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίουμε την οποία δεναποδέχθηκε τη διαδρομή που χάραξε το Υπουργείο και η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον αγωγό φυσικού αερίου, όσον αφορά τη διέλευση από τα όρια του Δήμου Κορινθίων διότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις ιδιοκτησίες των κατοίκων, τόσο τις οικοπεδικές που εφάπτονται μάλιστα σχεδίων πόλης, όσο και τις αγροτικές, τις οποίες ουσιαστικά αχρηστεύει και πρότεινε στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. τη χάραξη νέας βέλτιστης διαδρομής που δεν θα θίγει βάναυσα τις περιουσίες των κατοίκων από τις διερχόμενες περιοχές και  να επανεξεταστούν οι δυνατότητες διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου, είτε παράλληλα του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Κορίνθου – Τρίπολης, είτε παράλληλα της ανενεργούς σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου –Τρίπολης, είτε μέσα από αγροτικούς, επαρχιακούς δρόμους που να μην θίγονται με κάθετες τομές ιδιοκτησίες αγροτικές ή αστικές. Επιπλέον όρισε αντιπροσωπεία του Δήμου προκειμένου να συναντηθεί με τους αρμόδιους φορείς,  ώστε να πεισθούν για την αλλαγή χάραξης της διαδρομής του αγωγού, όπως προτείνεται παραπάνω, με την οποία συμφωνεί η τοπική κοινωνία και οι φορείς της περιοχής.
2.- Την αρ. 221/8-6-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου σύμφωνα με την οποία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο με τίτλο «Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Αγ. Θεόδωροι –ΔΕΗ Μεγαλόπολης –Τροποποίηση της χάραξης σε τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας και Αργολίδας και συγκεκριμένα ενέκρινε ως ενδεδειγμένη εναλλακτική λύση χάραξης του αγωγού την τρίτη πρόταση ALT3, όπως αυτή περιγράφεται στην Συμπληρωματική Έκθεση Περιβαλλοντικών Όρων.
3.- Την με αριθμ. πρωτ. 58604/28-12-2012 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση –διαμαρτυρία των κατοίκων Εξαμιλίων Κορινθίας,  για την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί τροποποίησης της χάραξης του αγωγού φυσικού αερίου, που είχε προταθεί με τα υπ΄ αριθμ. πρωτ . 50032/22.2.2012 και 50909/23.3.2012 έγγραφα της ΔΕΣΦΑ ΑΕ με τα οποία ήταν σύμφωνοι τόσο ο Δήμος όσο και η τοπική κοινωνία των Εξαμιλίων.  Με την παρούσα ζητούν να επαναφερθεί η χάραξη της διαδρομής (ALT2), όπως αυτή είχε προταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και είχαν συμφωνήσει η ΔΕΣΦΑ ΑΕ και οι κάτοικοι των Εξαμιλίων.
Ο κ. Μελέτης Χρήστος, μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι κατά την συνάντηση της αντιπροσωπείας του Δήμου και των κατοίκων Εξαμιλίων με τους αρμόδιους του ΥΠΕΚΑ και της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και μετά από πολύωρη συζήτηση καταλήξαμε ότι η πλέον ενδεδειγμένη διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου στη περιοχή Εξαμιλίων, είναι η ALT2. Πρόσφατα μάθαμε ότι η ανωτέρω διαδρομή τροποποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και προτάθηκε η διαδρομή ALT3, χωρίς να ενημερωθεί κανένας να παρίσταται εκ των ενδιαφερομένων της περιοχής. Ούτε ο Δήμος Κορινθίων, ούτε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων ή κάποιος κάτοικος που μετείχε στη πιο πάνω συνάντηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συνέβη και άλλαξε η χάραξη του αγωγού. Πρέπει να εμμείνουμε στην απόφασή μας για την χάραξη της διαδρομής ALT2 του αγωγού φυσικού αερίου.
Ο κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι όλοι θέλουμε να περάσει ο αγωγός φυσικού αερίου από την περιοχή μας, γιατί έτσι θα συμβάλλει στην τοπική  ανάπτυξη. Με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου προτείνεται η χάραξη της διαδρομής ALT3 του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή Εξαμιλίων η οποία δημιουργεί προβλήματα τόσο στις αγροτικές εκτάσεις όσο και στις ιδιοκτησίες των κατοίκων. Προτείνω να εμμείνουμε στην απόφασή του Δήμου μας για τη διαδρομή  ALT2, όπως εξάλλου  συμφωνήσαμε στην συνάντησή μας με το Υπουργείο και τη ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
Ο κ. Χριστάκης Ηλίας μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι για την αντιμετώπιση τέτοιων έργων απαιτείται η κοινωνική συναίνεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου χωρίς να λάβει υπόψη του την αρ. 379/2011 ΑΔΣ του Δήμου μας και τις θέσεις των κατοίκων της περιοχής Εξαμιλίων που εκφράστηκαν στην συνάντηση με το Υπουργείο και την ΔΕΣΦΑ ΑΕ. και έγιναν αποδεκτές, έλαβε απόφαση με την οποία άλλαξε την διαδρομή του αγωγού.   Προτείνω να εμμείνουμε στην απόφασή μας και εφόσον δεν υπάρξει συναίνεση να καθυστερήσουμε το έργο σε ότι αφορά τη περιοχή μας με νομικές διαδικασίες.
Ο κ. Βλάσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Κ. Εξαμιλίων μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι διαφωνούμε με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, διότι δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις μας για την χάραξη της διαδρομής ALT2 του αγωγού φυσικού αερίου που είχε συμφωνηθεί στην συνάντησή μας με το Υπουργείο και τη ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Δηλώνουμε ότι θα προσπαθήσουμε και μέσω δικαστικού αγώνα να μετατραπεί η διαδρομή του αγωγού στην ALT2.
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε την διαμορφούμενη πρόταση για ψήφιση από το Σώμα, ότι αποδέχεται την διαμαρτυρία των κατοίκων Εξαμιλίων, εμμένει στην υπ΄ αριθμ. 379/31-8-2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου συμπληρώνοντας την με την πρόταση του κ. Χριστάκη, την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 221/8-6-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης του θέματος.
 
                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την από 28-12-2012 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση –διαμαρτυρία των κατοίκων Εξαμιλίων Κορινθίας,  τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, του Προέδρου της Δ.Κ. Εξαμιλίων και των κατοίκων Εξαμιλίων, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
1. Διαμαρτύρεται για την αρ. 221/31-8-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με την οποία τροποποιήθηκε η πρόταση της ΔΕΣΦΑ ΑΕ που υποβλήθηκε  με τα υπ΄ αρ πρωτ. 50032/22.2.2012 και 50909/23.3.2012 έγγραφά της, με την οποία (πρόταση) είχε συμφωνήσει τόσο ο Δήμος, όσο και η τοπική κοινωνία των Εξαμιλίων, για τη χάραξη διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Αγ. Θεόδωροι –ΔΕΗ Μεγαλόπολη, στο τμήμα  της περιοχής Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
2. Εμμένει στην υπ΄ αριθμ. 379/31-8-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία είχε προτείνει τη χάραξη νέας βέλτιστης διαδρομής που δεν θα θίγει βάναυσα τις περιουσίες των κατοίκων από τις διερχόμενες περιοχές διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου, είτε παράλληλα του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Κορίνθου – Τρίπολης, είτε παράλληλα της ανενεργούς σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου –Τρίπολης, είτε μέσα από αγροτικούς, επαρχιακούς δρόμους που να μην θίγονται με κάθετες τομές ιδιοκτησίες αγροτικές ή αστικές.
 3. Ζητά να ανακληθεί η υπ΄ αριθμ. 221/8-6-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και να μη ληφθεί υπόψη από το ΥΠΕΚΑ και τη ΔΕΣΦΑ ΑΕ και να επαναφερθεί η χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου μέσα από τις βιομηχανικές περιοχές Λουτρακίου και Κορίνθου, στην συνέχεια δια του πεδίου βολής Κορίνθου, παραλλήλως της Εθνικής Οδού έως την θέση «Μαγούλα» και από εκεί έως τη θέση «Σταθμός Εξαμιλίων», δηλαδή η διαδρομή ALT2.
4.  Σε περίπτωση υλοποίησης και εφαρμογής της διαδρομής ALT3 στην περιοχή Εξαμιλίων του Δήμου μας θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια καθυστέρησης της εκτέλεσης του έργου, ακόμα και με προσφυγή στα δικαστήρια.
 5. Ορίζει επιτροπή για τη διεκδίκηση και επαναφορά της χάραξης του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή Εξαμιλίων του Δήμου μας, σύμφωνα με την πρόταση ALT2, κάνοντας κάθε ενέργεια προς τη ΔΕΣΦΑ και ΥΠΕΚΑ, που αποτελείται από τους κατωτέρω:
  1. Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
  2. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος
  3. Βλάσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων
  4. Κολοπαστάς Δημήτριος, Δασολόγος, εκπρόσωπος κατοίκων Εξαμιλίων
.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 10/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 22/1/2013
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης