Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Park-n-Ride

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της να στέλνουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο email: a.artopoiadou@korinthos.gr, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Για τυχόν ελλείψεις στην αποστολή των ανωτέρω στοιχείων, την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Α’ μέρος (Αντικείμενο και προδιαγραφές) της Διακήρυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Β’ μέρος (Γενικοί και Ειδικοί όροι) της Διακήρυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Γ’ μέρος (Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης) της Διακήρυξης

Leave a Comment