Λήψη νέας απόφασης για το Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Λιμένος Κορίνθου

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 
Από το Πρακτικό 3/16.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 12/2013

 
 

Θέμα: 2o  ΗΔ: «Λήψη νέας απόφασης για το Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Λιμένος Κορίνθου (MastrerPlan) και τον καθορισμό νέων ορίων Χερσαίας Ζώνης»

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1143/11-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
6. Περόγαμβρος Μιχάλης
7.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
9. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
10.    Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο μέσον του 4ου Θέματος)
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Τζαναβάρας Δημήτριος 
14.    Σταματάκης Μάριος 
15.    Καμπάς Νικόλαος 
16.    Κεφάλας Σταύρος 
17.    Φόρτης Φώτιος
18.    Οικονόμου Γεώργιος
19.    Ζήμος Κων/νος
20.    Λαμπρινός Παναγιώτης
21.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.    Κολοκούρης Νικόλαος
23.    Γιώτης Κων/νος
24.    Μπάκουλης Δημήτριος
25.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
27.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.    Γιάννου Νικολέττα
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
1.   Γκερζελής Ιωάννης
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.  Τόγιας Σωκράτης
 5.  Καρπούζης Γρηγόριος
 6. Κορδώσης Χρήστος
7. Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
 8. Ρούκης Βασίλειος
 9. Πούρος Γεώργιος
10. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
4.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
7. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
15.- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
16.-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
17.- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
1.       Ανδρέου Ιωάννης - Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
3.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
5.       Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
    
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
             Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 2ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης «Λήψη νέας απόφασης για το Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Λιμένος Κορίνθου (MastrerPlan) και τον καθορισμό νέων ορίων Χερσαίας Ζώνης» έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας, κ. Παππά Αντώνιο που είπε τα εξής:
Ως γνωστόν, με πρωτοβουλία του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας, εκπονήθηκε γενικό προγραμματικό σχέδιο ανάπτυξης του λιμένα της Κορίνθου, αντίγραφο του οποίου επιδόθηκε στους επικεφαλείς όλων των παρατάξεων. Από αυτό συνάγεται ότι οι περιεχόμενες σ’ αυτό προτάσεις των μελετητών χαρακτηρίζονται από την πρόδηλη στόχευση του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου ν’ αναπτυχθεί ένας εκτεταμένος εμπορικός λιμένας υπερμεγέθους δυναμικότητας, με υποβαθμισμένη ή δευτερεύουσας σημασίας την επιβατική και τουριστική δραστηριότητα. Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για διαβούλευση του άνω σχεδίου και εκτεταμένη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς της πόλης, δεν καρποφόρησε λόγω της σπουδής του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου να το υποβάλλει στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Με το υπ’ αριθμ. 8216/118/18.10.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ζητήθηκαν από το Δήμο διευκρινίσεις επί του σχεδίου αλλά και επιπλέον η υποβολή απόψεων και προτάσεων λόγω του μεγέθους του έργου και της άμεσης σχέσης του με τον αστικό ιστό και το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Με την υπ’ αριθμ. 411/24/29.10.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:
1.  Γνωμοδοτήσαμε αρνητικά, κατ’ αρχήν, και απορρίψαμε το υποβληθέν προγραμματικό σχέδιο.
2.Εκφράσαμε την πλήρη αντίθεση του Δήμου στη δημιουργία νέου εμπορικού λιμένα, στην προτεινόμενη θέση των μπαζωμάτων του Αγ. Νικολάου, που αναπλάσσονται από το Δήμο.
3.Εκφράσαμε τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου για μετατροπή του λιμένα σε τουριστικό, με κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων.
4.Εκφράσαμε τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου για την προτεινόμενη κατασκευή μαρίνας 300 – 400 σκαφών, που αποτελεί πάγια θέση μας.
5.Εκφράσαμε τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου για την εξυπηρέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων (σημερινών)  των επιχειρήσεων του νομού και της ευρύτερης περιοχής, στον ήδη υφιστάμενο λιμένα.
6. Εκφράσαμε την αντίθεση του Δήμου στην προτεινόμενη επέκταση και δημιουργία νέας χερσαίας ζώνης λιμένα στην περιοχή της νέας παραλίας του Αγ. Νικολάου.
7.      Αντίθετα, ζητήσαμε την αφαίρεση από την υφιστάμενη χερσαία ζώνη λιμένα των χώρων που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων.
Η ανωτέρω ομόφωνη απόφασή μας απεστάλη αρμοδίως, τόσο στο Κρατικό Λιμενικό Ταμείο όσο και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου να λάβουν γνώση και εν συνεχεία να εξασφαλιστεί η κοινά αποδεκτή θέση επί του προγραμματικού σχεδίου, η οποία, περαιτέρω, θα αποτελούσε την τελική απόφαση της ΕΣΑΛ.
Στα πλαίσια εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη στο δημοτικό κατάστημα Κορίνθου υπό τον Γενικό Γραμματέα Λιμενικής Πολιτικής κ. Μουτζούρη, το Διευθυντή της ΕΣΑΛ κ. Σπανό, τον Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής κ. Γιαννακούλια, το Δήμαρχο Κορινθίων, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτήν, αποφασίστηκε ομόφωνα η εκπόνηση τροποποιητικής εναλλακτικής πρότασης στο υποβληθέν προγραμματικό σχέδιο. Οι βασικοί άξονες της πρότασης αυτής ταυτίζονται ως προς τη λογική τους με την πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν συνεχεία, ζητήθηκε από το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο να περιβάλλει την ανωτέρω κοινά αποδεκτή πρόταση με την ισχύ απόφασης της λιμενικής επιτροπής, έτσι ώστε μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να υποβληθούν από κοινού στην ΕΣΑΛ και ν’ αποτελέσουν το περιεχόμενο της απόφασής της σε σχέση με το τελικό προγραμματικό σχέδιο. Η απόφαση της λιμενικής επιτροπής κοινοποιήθηκε στο Δήμο, καθώς και στο Υπουργείο, στους βουλευτές του νομού και στην ΕΣΑΛ. Η απόφαση αυτή δεν εκφράζει τους βασικούς άξονες όπως διαμορφώθηκαν στην ανωτέρω κοινή σύσκεψη, ενώ το σκεπτικό και αιτιολογικό της εξακολουθεί να περιέχει το σκεπτικό των προτάσεων του αρχικώς υποβληθέντος προγραμματικού σχεδίου.
Ήδη, σήμερα, παρίσταται ανάγκη έκδοσης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να εξειδικεύονται οι ανωτέρω βασικοί άξονες της τελικής πρότασης, σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασής μας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνονται στην ΕΣΑΛ τ’ ακόλουθα:
Ο προγραμματικός σχεδιασμός του λιμένα της Κορίνθου θα προβλέπει έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να ικανοποιείται η τουριστική δραστηριότητα και η εν γένει εμπορική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής, με την ταυτόχρονη κατασκευή τουριστικής μαρίνας δυναμικότητας 300 – 400 θέσεων.
Ειδικότερα, τα τεχνικά έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνουν:
Ως προς το τμήμα που αφορά κρουαζιέρα:
1.                   Επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων για το ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων.
2.                   Κατάλληλη επέκταση του προσήνεμου μόλου, για την προστασία από ΒΔ και Βόρειους ανέμους των παραλιακών κρηπιδωμάτων του τουριστικού λιμένα κρουαζιερόπλοιων σε μήκος 50,00 περίπου μέτρων.
3.                   Κατασκευή κτιριακών υποδομών για την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας, συνολικής επιφάνειας 500,00 τμ.
Ως προς το τμήμα που αφορά την τουριστική μαρίνα:
1.                   Την κατασκευή σταθερού προσήνεμου μόλου – κυματοθραύστη, ο οποίος θα περιλαμβάνει από την εξωτερική του πλευρά φυσικούς ογκόλιθους και από την εσωτερική κρηπιδώματα, με τον ταυτόχρονο περιορισμό της χερσαίας ζώνης κατά μήκος της μαρίνας στο αναγκαίο πλάτος εξυπηρέτησης της λειτουργίας της, με σκοπό την υλοποίηση των σχεδιασμών μας για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.
2.                   Την αναδιάταξη των γεωμετρικών στοιχείων του έργου, με σκοπό την προστασία των κρηπιδωμάτων και της λιμενολεκάνης από τον κυματισμό.
3.                   Τη μεταφορά του κεκλιμένου επιπέδου καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών σε θέση προστατευόμενη από τους κυματισμούς.
4.                   Τη διατήρηση του αλιευτικού καταφυγίου στη σημερινή του θέση.
Ως προς την εμπορευματική δραστηριότητα:
Την κατάλληλη επέκταση των κρηπιδωμάτων του προσήνεμου μόλου, με σκοπό τη μεταφορά και αποκλειστική χρήση του για τις εμπορευματικές δραστηριότητες του λιμένα. Στον προσήνεμο μόλο θα μεταφερθούν το σύνολο των γερανών και των μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης, για φόρτωση και εκφόρτωση χύδην φορτίων, με στόχο την απομάκρυνση της αισθητικής και λειτουργικής όχλησης.
Περαιτέρω, ως προς τη χερσαία ζώνη λιμένα, προτείνεται η αφαίρεση  των χώρων, οι οποίοι δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των σημερινών λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλ’ ούτε και των προταθέντων έτσι ώστε να μην περιλαμβάνονται στο εξής στην χερσαία ζώνη λιμένος τα εξής τμήματα:
ü                  Το παραλιακό τμήμα από την οδό Κροκιδά έως τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από το λιμάνι έως την Ιερατική Σχολή και το κτίριο των γραφείων του λιμενικού ταμείου.
ü                  Όλο το πλάτος της οδού Αγ. Νικολάου από την οδό Κροκιδά έως την εκκλησία του Αγ. Νικολάου.
ü                  Ο Φλοίσβος, όπου ο σημερινός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και στο τμήμα της νοητής επέκτασης του περιφραγμένου τμήματος του λιμανιού, από την οδό Περιάνδρου έως τη νοητή επέκταση της οδού Εθνικής Αντίστασης, εξαιρούμενου του τμήματος κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας.
ü                  Ο χώρος κάτω από το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο και το κτίριο της ΔΕΗ, όπου ο Δήμος έχει κατασκευάσει χώρους στάθμευσης και ήδη έχει αναπλάσει το χώρο.
ü                  Ο χώρος του προαυλίου του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου.
Ενόψει όλων των ανωτέρω, φρονούμε ότι η εν λόγω τροποποιητική πρόταση αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη μελλοντική ανάπτυξη του λιμένα και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην έγκρισή της.
 
Οι κ.κ. Γιώτης Κων/νος και Χριστάκης Ηλίας  συμφώνησαν με την ανωτέρω πρόταση μετά την συμπλήρωσή της με τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν κατά την συζήτηση του θέματος.
 
                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
1.Εμμένουμε στην υπ΄ αριθμ. 24/411/2012 προηγούμενη απόφασή μας με την οποία γνωμοδοτήσαμε αρνητικά κατ΄ αρχήν για το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο λιμένος Κορίνθου (MastrerPlan) επειδή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της 29/19-7-2010 απόφασης της ΕΣΑΛ .
2.Προτείνουμε στην ΕΣΑΛ για τον προγραμματικό σχεδιασμό του λιμένα της Κορίνθου να προβλέπονται έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να ικανοποιούν  την τουριστική δραστηριότητα και την εν γένει εμπορική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής, με την ταυτόχρονη κατασκευή τουριστικής μαρίνας δυναμικότητας 300 – 400 θέσεων και
 
Ειδικότερα, τα τεχνικά έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων να περιλαμβάνουν:
α)Ως προς το τμήμα που αφορά κρουαζιέρα:
1.              Επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων για το ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων.
2.              Κατάλληλη επέκταση του προσήνεμου μόλου, για την προστασία από ΒΔ και Βόρειους ανέμους ων παραλιακών κρηπιδωμάτων του τουριστικού λιμένα κρουαζιερόπλοιων σε μήκος 50,00 περίπου μέτρων.
3.              Κατασκευή κτιριακών υποδομών για την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας, συνολικής επιφάνειας 500,00 τμ.
 β)Ως προς το τμήμα που αφορά την τουριστική μαρίνα:
1.              Την κατασκευή σταθερού προσήνεμου μόλου – κυματοθραύστη, ο οποίος θα περιλαμβάνει από την εξωτερική του πλευρά φυσικούς ογκόλιθους και από την εσωτερική κρηπιδώματα, με τον ταυτόχρονο περιορισμό της χερσαίας ζώνης κατά μήκος της μαρίνας στο αναγκαίο πλάτος εξυπηρέτησης της λειτουργίας της, με σκοπό την υλοποίηση των σχεδιασμών μας για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.
2.              Την αναδιάταξη των γεωμετρικών στοιχείων του έργου, με σκοπό την προστασία των κρηπιδωμάτων και της λιμενολεκάνης από τον κυματισμό.
3.              Τη μεταφορά του κεκλιμένου επιπέδου καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών σε θέση προστατευόμενη από τους κυματισμούς.
4.              Τη διατήρηση του αλιευτικού καταφυγίου στη σημερινή του θέση.
 γ)Ως προς την εμπορευματική δραστηριότητα:
Την κατάλληλη επέκταση των κρηπιδωμάτων του προσήνεμου μόλου, με σκοπό τη μεταφορά και αποκλειστική χρήση του για τις εμπορευματικές δραστηριότητες του λιμένα. Στον προσήνεμο μόλο θα μεταφερθούν το σύνολο των γερανών και των μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης, για φόρτωση και εκφόρτωση χύδην φορτίων, με στόχο την απομάκρυνση της αισθητικής και λειτουργικής όχλησης. 3.Προτείνεται, ως προς τη χερσαία ζώνη λιμένα, η αφαίρεση  των χώρων, οι οποίοι δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των σημερινών λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλ’ ούτε και των προταθέντων έτσι ώστε να μην περιλαμβάνονται στο εξής στην χερσαία ζώνη λιμένος τα εξής τμήματα:
ü                  Το παραλιακό τμήμα από την οδό Κροκιδά έως τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από το λιμάνι έως την Ιερατική Σχολή και το κτίριο των γραφείων του λιμενικού ταμείου.
ü                  Όλο το πλάτος της οδού Αγ. Νικολάου από την οδό Κροκιδά έως την εκκλησία του Αγ. Νικολάου.
ü                  Ο Φλοίσβος, όπου ο σημερινός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και στο τμήμα της νοητής επέκτασης του περιφραγμένου τμήματος του λιμανιού, από την οδό Περιάνδρου έως τη νοητή επέκταση της οδού Εθνικής Αντίστασης, εξαιρούμενου του τμήματος κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας.
ü                  Ο χώρος κάτω από το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο και το κτίριο της ΔΕΗ, όπου ο Δήμος έχει κατασκευάσει χώρους στάθμευσης και ήδη έχει αναπλάσει το χώρο.
ü                  Ο χώρος του προαυλίου του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 12/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 28/1/2013
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης