Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη εγκριθέντος προσωπικού

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 3/16.01.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 24/2013
 
Θέμα: 23oΗΔ:«Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη εγκριθέντος προσωπικού προς υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” και “Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς  όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1143/11-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
6. Περόγαμβρος Μιχάλης
7.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
9. Λέκκα Σοφία – Αντιδήμαρχος  
10.    Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο μέσον του 4ου Θέματος)
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Τζαναβάρας Δημήτριος 
14.    Σταματάκης Μάριος 
15.    Καμπάς Νικόλαος 
16.    Κεφάλας Σταύρος 
17.    Φόρτης Φώτιος
18.    Οικονόμου Γεώργιος
19.    Ζήμος Κων/νος
20.    Λαμπρινός Παναγιώτης
21.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.    Κολοκούρης Νικόλαος
23.    Γιώτης Κων/νος
24.    Μπάκουλης Δημήτριος
25.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντιπρόεδρος
27.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.    Γιάννου Νικολέττα
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
1.   Γκερζελής Ιωάννης
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.  Τόγιας Σωκράτης
 5.  Καρπούζης Γρηγόριος
 6. Κορδώσης Χρήστος
7. Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
 8. Ρούκης Βασίλειος
 9. Πούρος Γεώργιος
10. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
4.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
7. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
15.- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
16.-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
17.- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
 
 
1.       Ανδρέου Ιωάννης - Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
3.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
5.       Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
    
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1.Την υπ’ αριθμ. οικ. 28115/12.07.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, και λοιπών αναγκών», σύμφωνα με την οποία απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ α’ βαθμού για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
2.Την υπ’ αριθμ. 45/4/22.02.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για τη συμμετοχή στο έργο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» για την ενσωμάτωση της πράξης στον ετήσιο προγραμματισμό του.
3.Την υπ’ αριθμ. 194/25.01.2012 Πρόσκληση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
4.Την υπ’ αριθμ. 10642/22.03.2012 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων για την πρόθεση υλοποίησης με ίδια μέσα «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης» της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013».
5.Την υπ’ αριθμ. 1517/15.05.2012 απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδ. ΟΠΣ 376269 του ειδικού στόχου 3.2. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», για τον άξονα προτεραιότητας 07, με τον κωδικό πράξης 376269, τον κωδικό ΣΑΕ 455/8, τον κωδικό πράξης ΣΑΕ 2012ΣΕ45580025 και τον κωδικό δικαιούχου Δήμου Κορινθίων 40128139.
6.Την υπ’ αριθμ. 14/254/27.06.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας στις 8 περιφέρειες σύγκλισης – του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», για τον άξονα προτεραιότητας 07.
7.Το υπ’ αριθμ. 1998/10.07.2012 έγγραφο ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων για την προέγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
8.Την υπ’ αριθμ. 16/280/19.07.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων περί «Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2012» με την οποία αποφασίστηκε η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (12) μηνών (τύπου ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 2190/94, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι και τη λήξη του έργου), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ως εξής:
– μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
– μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων
– μία (1) θέση ΠΕ Νομικής
– μία (1) Θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων
9.Το υπ’ αριθμ. 48068/21.12.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο μας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει, εγκρίθηκε για το Δήμο Κορινθίων, η απασχόληση δεκαέξι (16) ατόμων, για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» και «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» / ΕΣΠΑ 2007 – 2013, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει των αιτηθεισών προς έγκριση συμβάσεων, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2012.
10. Την ανάγκη καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και των Νομικών Προσώπων από το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2012.
 
 
Εισηγούμαστε:
 
Τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας / ΕΣΠΑ 2007-1013», με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης για την υλοποίηση του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ως εξής :
 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΘΕΣΕΙΣ
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
15/6041
15/6054
ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
18.538,46€ τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές, κατ’ έτος.
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
15/6041
15/6054
ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
18.538,46€ τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές, κατ’ έτος.
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
15/6041
15/6054
ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
18.538,46€ τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές, κατ’ έτος.
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
15/6041
15/6054
ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
18.538,46€ τακτικές αποδοχές  και εργοδοτικές εισφορές, κατ’ έτος.
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθ. 16/98/2012 απόφασή του το Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» αποφάσισε για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και για την εξυπηρέτηση των πολιτών την ανανέωση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των δεκατριών (13) ατόμων (5 άτομα ειδικότητας ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, 5 άτομα ειδικότητας ΔΕ8 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 3 άτομα ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού) για επιπλέον έντεκα μήνες, σχολικής περιόδου 2012-2013, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2012 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Ακολούθως, με την αριθ. 1/1/2013 απόφασή του ενέκρινε τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την ανανέωση των ανωτέρω συμβάσεων ως εξής:
 
 
α/α
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5
Από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης και για ένα (1) έτος.
2.
ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5
Από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης και για ένα (1) έτος.
3.
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3
Από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης και για ένα (1) έτος.
 
ΣΥΝΟΛΟ
13
 
 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει, εγκρίθηκε για το Δήμο Κορινθίων η απασχόληση δεκαέξι (16) ατόμων, εκ των οποίων τα δεκατρία (13) άτομα αφορούν το Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» και πρόκειται για ανανεώσεις των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την αριθ. 16/98/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. και τα υπόλοιπα τρία (3) για το Δήμο. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/10/24340/24-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι Νομικοί Σύμβουλοι και οι Δικηγόροι που προσλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα δεν προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ ή με διαδικασία ελεγχόμενη από το ΑΣΕΠ, δεν είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί και δεν υπηρετούν με σύμβαση εργασίας αλλά έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου. Συνεπώς, από τις ανωτέρω εισηγούμενες τέσσερις ειδικότητες για το Δήμο αφαιρείται η ειδικότητα ΠΕ Νομικής.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει, την εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και την αριθ. 1/1/2013 απόφαση του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων», μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Κορινθίων, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας / ΕΣΠΑ 2007-1013», με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης για την υλοποίηση του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ως εξής :
 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΘΕΣΕΙΣ
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
15/6041
15/6054
ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
18.538,46€ τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές, κατ’ έτος.
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
15/6041
15/6054
ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
18.538,46€ τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές, κατ’ έτος.
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
15/6041
15/6054
ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
18.538,46€ τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές, κατ’ έτος.
 
 
Β. Τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την ανανέωση των συμβάσεων δεκατριών (13) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών, άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων», οι οποίες ανανεώνονται από την ημερομηνία λήξης των προηγουμένων συμβάσεων και για ένα (1) ακόμη έτος, για την εύρυθμη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από το Νομικό Πρόσωπο, ως εξής:
 
 
α/α
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5
Από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης και για ένα (1) έτος.
2.
ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5
Από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης και για ένα (1) έτος.
3.
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3
Από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης και για ένα (1) έτος.
 
ΣΥΝΟΛΟ
13
 
 
 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 24/2013.
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 24-01-2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης