Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών και Ιερέων

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 
Από το Πρακτικό 3/16.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 33/2013

 
 

Θέμα: 33o  ΗΔ: «Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών και Ιερέων»

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1143/11-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιδ/ρχος
6. Περόγαμβρος Μιχάλης
7.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
8. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
9. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
10.    Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο μέσον του 4ου Θέματος)
11.    Παππάς Αντώνης
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Τζαναβάρας Δημήτριος 
14.    Σταματάκης Μάριος 
15.    Καμπάς Νικόλαος 
16.    Κεφάλας Σταύρος 
17.    Φόρτης Φώτιος
18.    Οικονόμου Γεώργιος
19.    Ζήμος Κων/νος
20.    Λαμπρινός Παναγιώτης
21.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.    Κολοκούρης Νικόλαος
23.    Γιώτης Κων/νος
24.    Μπάκουλης Δημήτριος
25.    Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
26.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
27.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.    Γιάννου Νικολέττα
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
31.    Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
1.   Γκερζελής Ιωάννης
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.  Τόγιας Σωκράτης
 5.  Καρπούζης Γρηγόριος
 6. Κορδώσης Χρήστος
7. Κούτουλας Νικόλαος – Αθανάσιος
 8. Ρούκης Βασίλειος
 9. Πούρος Γεώργιος
10. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
4.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
7. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
8.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
9.Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
10.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
11.    Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
15.- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
16.-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
17.- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
 
 
1.       Ανδρέου Ιωάννης - Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
3.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
5.       Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
    
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διοργανώσει εκδήλωση για να τιμήσει τους Εκπαιδευτικούς και Ιερείς την 30-01-2013 στην αίθουσα «Γεώργιος Σάμιος» του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου.
Στη συνέχεια ο κ. ενημέρωσε ότι πρέπει να τιμήσουμε τους Εκπαιδευτικούς και τους Ιερείς, που συμβάλλουν ουσιαστικά στο να διαμορφώνεται μια σωστή κοινωνία με την έννοια ότι ουσιαστικά πλάθουν ψυχές. Επίσης, οτιδήποτε είναι αυτό, που σηματοδοτεί και χαράσσει το κοινωνικό γίγνεσθαι πρέπει να το φωτίζουμε και να το τιμάμε. Και είναι χρέος μας να τους ενθαρρύνουμε, αν θέλετε, να δώσουν ακόμη περισσότερο ουσιαστικό έργο, απ’ αυτό που ήδη προσφέρουν, οι δάσκαλοι και ο κλήρος. Προτείνω λοιπόν να εγκρίνετε δαπάνη ποσού 4.500,00 € για την ανωτέρω εκδήλωση, για να καλυφθούν οι δαπάνες για:
1.        Αφεψήματα, καφέδες, νερά, αναψυκτικά
2.        Εκτύπωση προσκλήσεων & παπύρων
3.        Προμήθεια πλακετών και χάραξη αυτών
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

(Μειοψηφούντων των κ.κ.: 1)Γιάννου Νικολέτας, 2)Χριστάκη Ηλία, 3)Αθανασάκου Θωμά και 4)Γουγά Αλέξανδρου)

 
Τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί την 30-01-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα «Γεώργιος Σάμιος» του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου προς τιμήν των Εκπαιδευτικών και του Κλήρου, κόστους 4.500,00 € σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3α του Ν. 3463/06. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για:
1.        Αφεψήματα, καφέδες, νερά, αναψυκτικά
2.        Εκτύπωση προσκλήσεων & παπύρων
3.        Προμήθεια πλακετών και χάραξη αυτών
Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» του υπό σύνταξη Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2013.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 33/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 18/1/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης


 

Leave a Comment