Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Γραμμή Μεταφοράς 400kw ΚΥΤ

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
 
Από το Πρακτικό 4/29.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 46/2013
 
 
 
Θέμα: 1o  ΗΔ: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Γραμμή Μεταφοράς 400kw ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Κορίνθου΄΄»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
 
ΑΠΟΝΤΑ
 
1.       Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2.        Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5.         Περόγαμβρος Μιχάλης
6.       Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7.        Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8.         Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
9.       Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος)
10.   Παππάς Αντώνης
11.   Γκερζελής Ιωάννης
12.   Σταματάκης Μάριος 
13.   Κεφάλας Σταύρος 
14.   Φόρτης Φώτιος
15.   Οικονόμου Γεώργιος
16.   Ζήμος Κων/νος
17.   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.   Λαμπρινός Παναγιώτης
19.   Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.   Κολοκούρης Νικόλαος
21.   Γιώτης Κων/νος
22.   Τόγιας Σωκράτης
23.   Μπάκουλης Δημήτριος
24.   Καρπούζης Γρηγόριος
25.   Κορδώσης Χρήστος
26.    Ρούκης Βασίλειος
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
28.   .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.   Χριστάκης Ηλίας
30.   Αθανασάκος Θωμάς
 
  
1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Βατουσιάδης Νικόλαος 
 3. Καμπάς Νικόλαος
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο  2ο ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντ/ρχος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.      Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.      Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.   Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.      Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Χασικίδη, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε–κύριε Δήμαρχε– κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έφθασε στις υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων η ανακοίνωση της Μ.Π.Ε. του έργου «Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.)400KV ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» για να εκφράσει ο Δήμος Κορινθίων τις απόψεις του.
Διαβάζοντας την Μ.Π.Ε. αισθάνθηκα μια ΄΄ ΕΚΠΛΗΞΗ΄΄ γιατί μέσα σ’ αυτή τη μεγάλη σε όγκο μελέτη υπήρχε σαν υποσημείωση και η κατασκευή του γνωστού Κ.Υ.Τ. Κορίνθου (Κ.Υ.Τ. Αθικίων θα το ονόμαζα εγώ). Αυτό το περίφημο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης που έχει μπει στη ζωή των κατοίκων των Αθικίων και της ευρύτερης περιοχής από το 2004 και εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (με διαφορετική θέση, διαφορετικά οικόπεδα αλλά ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΚΑ)
Διαβάζοντας με προσοχή την μελέτη δεν εντόπισα πουθενά ν’ αναφέρονται οι ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του πρώην Δήμου Σαρωνικού (97/6-7-2004 και 75/23-5-2005)
Οι ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων (11/16-5-2011 και 25/28-12-2011), η ομόφωνη απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης του πρώην Δήμου Σαρωνικού 31-8-2004, οι ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις των όμορων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, οι ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις όλων των συλλόγων, φορέων της ευρύτερης περιοχής, ενώ τους είναι γνωστά όλα αυτά, αυτοί επανέρχονται για μια ακόμα φορά μη λαμβάνοντας υπόψη τίποτααπό ταπαραπάνω όπως έχουν υποχρέωση από τη κείμενη νομοθεσία.
Δεν μπαίνουν καν στο κόπο να ρωτήσουν τον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων εάν έχει άποψη για το συγκεκριμένο θέμα, εάν έχει θεσμοθετημένες περιοχές που μπορούν να δεχθούν αυτή την επένδυση, την εγκατάσταση, δεν διαβουλεύονται όπως έχουν υποχρέωση (από τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με τους αρμόδιους φορείς.
Δεν λαμβάνουν υπόψη τους τι προβλέπει ο Σ.Χ.Ο.Α.Π. του τέως Δήμου Σαρωνικού για την συγκεκριμένη περιοχή αλλά και των όμορων πρώην Δήμων .
Και το σπουδαιότερο στην παρούσα μελέτη δεν αναφέρεται με σαφήνεια η ακριβής θέση που θα κατασκευασθεί το ΚΥΤ στο Δήμο Κορινθίων (αναφέρει επί λέξη ότι το ΚΥΤ   Κορίνθου που βρίσκεται στην ΔΕ Σαρωνικού του Δ. Κορινθίων) σελ. 6, την κατασκευή του ΚΥΤ Κορίνθου συνολικού εμβαδού 75 στρεμμάτων, σελ. 30, σελ. 119 σελ. 121 και στην σελ. 126 αναφέρει ΄΄Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε.΄΄ ως κύριος του Συστήματος έχει εντοπίσει κατάλληλο γήπεδο για την ανάπτυξη ΚΥΤ κλειστού τύπου (GIS) στην περιοχή, ποιο είναι αυτό το γήπεδο ?
 
Πιθανόν να είναι αυτό που αναφερόταν στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΚΥΤ Κορίνθου 400 / 150 KV και ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011) και είχε ομόφωνα απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων. Το γήπεδο του ΚΥΤ βρίσκεται σε απόσταση ~ 300 mανατολικά του οδικού άξονα Κορίνθου – Νεμέα και ~ 1.400 m νοτιοδυτικά του οικισμού Αλαμάνου. Η έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το ΚΥΤ Κορίνθου έχει εμβαδόν 74.376,18 τ.μ. και θα προσκτηθεί από την ΔΕΗ είτε με απευθείας αγορά από τους ιδιοκτήτες είτε με την αναγκαστική απαλλοτρίωση.
 
Δηλαδή έτσι αποφάσισαν, αυτό θα κάνουν ανεξάρτητα από την βούληση της Τοπ. Αυτοδιοίκησης, των φορέων, της Λαϊκής Συνέλευσης, αλλά και των ιδιοκτητών.
Άρα το θέμα που τίθεται είναι μεγάλο, βαθιά πολιτικό και αυτοδιοικητικό.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχει να κάνει με την ίδια την υπόσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη θέση της στην Ελληνική διακυβέρνηση . Πως θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτόνομη με ελευθερία επιλογών ή υποβαθμισμένη, δεκανίκι πολυεθνικών ή τοπικών επιχειρήσεων. Πως θέλουμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης να λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εργαλείο εξασφάλισης περιβάλλοντος για διαφόρου οφέλους  επενδύσεων ή ως ένας σοβαρός θεσμός που θα μπορεί να έχει, καθοριστικό έλεγχο της ανεξέλεγκτης δράσης των επιχειρήσεων στο όνομα των πολυσυζητημένων «επενδύσεων».
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ρόλο και μάλιστα σπουδαίο στον 21ο αιώνα και δεν θα αναχθούμε τον επιχειρούμενο υποβιβασμό της σ΄ απλό θεατή σ΄ ένα θέατρο προειλημμένων και τετελεσμένων.
Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους αλλά και όλους του λόγους που εκφράσθηκαν στις ομόφωνες αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, προτείνω την κάθετη αντίθεση στη εγκατάσταση «ΚΥΤ» (Κέντρου Υπερυψηλής τάσης)  στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του ΓΚΑ. Καλούμε την ΔΕΗ και την «Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.» να επανεξετάσουν τη θέση για το «ΚΥΤ»  (Κέντρου Υπερυψηλής τάσης) και να έρθουν σ’ επαφή με τον Δήμο Κορινθίων  και τις αρμόδιες υπηρεσίες για εξεύρεση λύσης.
Να ενημερωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι Βουλευτές του Νομού για παρέμβαση στα αρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, κλπ), προσφυγή αν χρειαστεί στα αρμόδια δικαστήρια στο ΣτΕ για ακύρωση απόφασης που αφορά εγκατάσταση, χωροθέτηση «ΚΥΤ» (Κέντρου Υπερυψηλής τάσης).  
Ο κ. Γιώτης Κων/νος μεταξύ των άλλων ανέφερε: Θεωρώ ότι με τις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράστηκαν οι αρνητικές θέσεις μας τόσο για την κατασκευή νέου κέντρου υπερυψηλής τάσης GIS κλειστού τύπου 400/150kv/Κορίνθου στη θέση Γκα Δ.Κ. Αθικίων από τη ΔΕΗ όσο και για την ΜΠΕ του έργου «ΚΥΤ Κορίνθου και γραμμές μεταφοράς για την Ηλεκτρική Διασύνδεση» αυτού. Είναι περιττό σήμερα να επανέρχεται το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Χριστάκης Ηλίας μεταξύ των άλλων ανέφερε: Πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα, το οποίο θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.  Η μελέτη των έργων είναι ψευδεπίγραφη γιατί περιλαμβάνει ως δεδομένο την κατασκευή «ΚΥΤ» 400kv σε συγκεκριμένη θέση (ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΘΙΚΙΩΝ), έκταση που συγκλίνουν και οι γραμμές μεταφοράς, χωρίς να αναφέρεται σε αυτό το θέμα αναλυτικά όπως έχει υποχρέωση και να περιγράφει για την κατασκευή «ΚΥΤ» παραμέτρους, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τρόπους αντιμετώπισής τους.
Επίσης η ανακοίνωση αναφέρει παραπλανητικά 400kw και όχι 400kv με αποτέλεσμα να μην δίνεται από το κοινό και τους φορείς η απαιτούμενη προσοχή. Επιπροσθέτως υπάρχουν μελέτες καθηγητών Πανεπιστημίων που περιγράφουν και αναδεικνύουν, ευθεία σχέση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι γραμμές μεταφοράς και το ΚΥΤ με την αύξηση της παιδικής λευχαιμίας, την αύξηση εμφάνισης κινδύνου καρκίνου και επίδραση στην μελατονίνη του ανθρώπου που αφορά την μεμβράνη των ανθρώπινων κυττάρων, θέμα στο οποίο ουδόλως αναφέρεται η μελέτη αν και έχει υποχρέωση. 
Το ΣΧΟΑΠ του πρώην Δήμου Σαρωνικού ρητά απαγορεύει τη χρήση γης για την κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα την εγκατάσταση ΚΥΤ στην συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος μετά από δύο λαϊκές συνελεύσεις στα Αθίκια με ομόφωνες αποφάσεις είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει τοπική συναίνεση από την Τοπική Κοινωνία.
Ο κ. Λέκκας Πέτρος μεταξύ των άλλων ανέφερε:«Όπως είναι γνωστό  η ΔΕΗ/ΔΝΕΜ πρόκειται να κατασκευάσει κέντρο υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ) GIS Κλειστού Τύπου 400/150kv σε περιοχή του Δήμου Κορίνθου. Και συγκεκριμένα στη Δημ. Κοινότητα Αθικιων . στη θέση ‘ ΓΚΑ ‘
Από την τεχνική έκθεση που έχει υποβληθεί στο Δήμο μας, προκύπτει ότι επεκτείνεται το σύστημα 400kv προς την Πελοπόννησο και προτείνονται κατασκευή νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στην Κόρινθο (ΚΥΤ Κορίνθου) και η σύνδεση του με τα δίκτυα των 400kv και 150kv του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Το εν λόγω ΚΥΤ θα εξασφαλίζει την τροφοδότηση της Πελοποννήσου λόγω της επικείμενης μείωσης της διαθεσιμότητας παραγωγής στην Μεγαλόπολη.
Άρα η ευρύτερη περιοχή της Δ.Κ. Αθικιων θα γεμίσει από εργοστάσια παραγωγής Ηλεκτρικού ρεύματος, όχι μόνο από φωτοβολταικούς σταθμούς, αλλά και από εργοστάσια καύσης απορριμμάτων κ.λ.π..
Με την υπ΄ αριθμ. 190/16-5-20121 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του στην εγκατάσταση ΚΥΤ σε περιοχή της γεωγραφικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Αθικιων για του λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτήν καθώς και με την 560/28-12-2011 γνωμοδότησε αρνητικά για την ΜΠΕ του έργου «ΚΥΤ του έργου και Γραμμές Μεταφοράς για την Ηλεκτρική Διασύνδεση αυτού» για του λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτήν.
Σ’ ότι αφορά το σημερινό θέμα για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου ‘ Γραμμή Μεταφοράς 400 KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου , πρέπει να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά πάνω απ’ όλα διότι αναφέρεται το έργο στην ύπαρξη του ΚΥΤ Κορίνθου, που για την κατασκευή του στην περιοχή «ΓΚΑ « της Δ.Κ. Αθικιων του Δ. Κορινθίων υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και από τα δημοτικά Συμβούλια του Δ. Κορινθίων και του πρ. Δ. Σαρωνικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, όπως αναφέρονται παραπάνω.
Είναι γνωστό ότι τα καλώδια υψηλής τάσης προκαλούν καρκινογόνα αέρια. Προκαλούν μεγάλη ηχορύπανση, δημιουργούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με άμεσο και σοβαρούς κίνδύνους στη υγεία των ανθρώπων, αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιές, καταστρέφουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Επίσης η κατασκευή της παραπάνω νέας ΓΜ 400 KV KΚουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου θα περνά από τις περιοχές του Δήμου μας, Ξυλοκέριζα , Εξαμίλια. Αλαμάνο, Σολομό. Επίσης οι ανάλογες ΓΜ 400KV   από Πάτρα – ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα δημιουργούν ανάλογα προβλήματα στις περιοχές Άσσου-Λεχαιου, Αρχαίας Κορίνθου κλπ.
Είναι γνωστό ότι θα κατασκευαστούν και νέες ΓΜ 400kV από το ΚΥΤ Κορίνθου [ περιοχή ΓΚΑ   ΔΚ Αθικίων – ΚΥΤ Μεγαλόπολης , που θα περνούν από τις περιοχές των ΤΚ Χιλιομοδίου, Αγ. Βασιλείου , από τα Δερβενάκια κλπ
Η κατασκευή της νέας ΓΜ 400 KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Κορίνθου που θα γνωμοδοτήσουμε σήμερα. Θα γίνει παράλληλα με την υφιστάμενη ΓΜ 150 KV , που δεν θα καταργηθεί.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω που ανέφερα, η κατασκευή των ΓΜ 400 KV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Κορίνθου συνδέεται άμεσα με την κατασκευή του ΚΥΤ Κορίνθου στη θέση ΓΚΑ της ΔΚ Αθικιων του Δ. Κορίνθιων και τα δυο αυτά έργα είναι καταστροφικά για τις αναφερθείσες παραπάνω περιοχές του Δήμου μας, με άμεσες επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και προς τούτο πρέπει το Δ. Σ. του Δήμου μας να γνωμοδοτήσει αρνητικά για την ΜΠΕ του εν λόγω έργου.
Η κα Ρεκλείτη Μαρία Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων εξέφρασε την αντίθεση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και των κατοίκων, φορέων της περιοχής για την κατασκευή «ΚΥΤ» καθώς και για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Γραμμή Μεταφοράς 400kw ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Κορίνθου» και οι λόγοι είναι αυτοί όπως αναφέρονται στην αριθμ. 1/2013 απόφαση.
Ο κ. Δράκος Χρήστος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου εξέφρασε την αντίθεση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και των κατοίκων, φορέων της περιοχής για την κατασκευή «ΚΥΤ» και οι λόγοι είναι αυτοί όπως αναφέρονται στην αριθμ. 1/2013 απόφαση.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις τοποθετήσεις των συμβούλων, το έγγραφο αριθμ. 74497/1561/2012 της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις αποφάσεις  της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων και Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου,  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
( και με τις ψήφους των Προέδρων της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων και της Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου)
 
 
Γνωμοδοτεί αρνητικά για την εν λόγω Μ.Π.Ε.  «Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400KV ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»   για τους εξής λόγους:
1.      Δημιουργεί επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, τόσο η κατασκευή «ΚΥΤ» όσο και οι γραμμές  μεταφοράς δικτύων, πυλώνων και αγωγών.
2.      Η συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης του «ΚΥΤ» και σύγκλισης των γραμμών ανήκει σε περιοχή με έντονη γεωργική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία. Επίσης θα δημιουργήσει αλλαγές στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, θα προκαλεί θορύβους, θα αλλάξει την φυσική κατάσταση της περιοχής.
3.      Είναι πολύ κοντά στον Εθνικό δρόμο Κορίνθου – Άργους στον οποίο διακινούνται καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, με επιβαίνοντες χιλιάδες ανθρώπων, επίσης είναι  πλησίον και ανάμεσα στους οικισμούς Αλαμάνου – Σολομού – Αθικίων – Χιλιομοδίου σε απόσταση μικρότερη των 1000μ. και θα δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων κατά την εκτέλεση εργασιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
4.      Θα δημιουργήσει αλλαγές στη χρήση γης και στους φυσικούς πόρους της περιοχής.
5.      Η μελέτη δεν αναφέρεται αναλυτικά και δεν περιγράφει παραμέτρους, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τρόπους αντιμετώπισης από την κατασκευή του  «ΚΥΤ» και των γραμμών μεταφοράς.
6.      Η ανακοίνωση αναφέρεται σε 400kw και όχι 400kv με αποτέλεσμα να παραπλανάται το κοινό και οι φορείς και να μην δίνουν την πρέπουσα σημασία.
7.      Δεν αναφέρονται και δεν εξετάζονται επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και των καλλιεργειών από την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στη δημιουργία καρκινογενέσεων.
8.      Το προτεινόμενο έργο είναι μεγάλο και με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην καλλιεργήσιμη γη, στην υγεία των ανθρώπων, στην τοπική οικονομία.
9.      Στο ΣΧΟΟΑΠ  του τέως Δήμου Σαρωνικού απαγορεύεται με ρητή αναφορά η δημιουργία και εγκατάσταση τέτοιων μονάδων. Η θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΘΙΚΙΩΝ» έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή αγροτικών καλλιεργειών και οικιστικών δράσεων. Άρα σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, όταν κάτι παρόμοιο δεν προβλέπεται ρητά από τις χρήσεις γης, δεν μπορεί να εγκατασταθεί.
Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Βουλευτές του Νομού για παρέμβαση στα αρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, κλπ).
Να προσφύγει αν χρειαστεί στα αρμόδια δικαστήρια, στο ΣτΕ για ακύρωση απόφασης που αφορά εγκατάσταση, χωροθέτηση «ΚΥΤ» (Κέντρου Υπερυψηλής τάσης) και γραμμών μεταφοράς. 
.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 46/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 30/1/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης
 
 
 
 
 

Leave a Comment