Υποβολή πρότασης ένταξης του Δήμου στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, κωδ. Πρόσκλησης 55

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/29.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 48/2013 

 

Θέμα: 3o  ΗΔ: «Υποβολή πρότασης ένταξης του Δήμου στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, κωδ. Πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας»

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
 
                         ΠΑΡΟΝΤΑ
 
                                ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2.Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4. Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5.Περόγαμβρος Μιχάλης
6. Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7.Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
9. Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος ΗΔ)
10.    Παππάς Αντώνης
11.    Γκερζελής Ιωάννης
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Κεφάλας Σταύρος 
14.    Φόρτης Φώτιος
15.    Οικονόμου Γεώργιος
16.    Ζήμος Κων/νος
17.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.    Κολοκούρης Νικόλαος
21.    Γιώτης Κων/νος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Μπάκουλης Δημήτριος
24.    Καρπούζης Γρηγόριος
25.    Κορδώσης Χρήστος
26.     Ρούκης Βασίλειος
27.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
28.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
 
1.   Τζαναβάρας Δημήτριος
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
 3. Καμπάς Νικόλαος
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος(προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντ/ρχος(προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.      Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.      Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.   Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12. Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13. Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14. Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15.Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16. Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
17. Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.      Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2.31716/οικ.6.7591/30-11-2012 κωδ. 55 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καλεί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για να υποβάλουν προτάσεις πράξεων που θα αφορούν στην υλοποίηση σχεδίων δράσης με σκοπό τη δημιουργία νέων ή και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».
 Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία «Δομών για την άμεση καταπολέμηση της φτώχειας» και ως δυνητικός δικαιούχος με το αριθμ. πρωτ. 5483/28-1-2013 έγγραφό του  καλεί το Δήμο να συμμετάσχει ως συμπράττων φορέας στο αναπτυξιακό κοινωνικό σχήμα «ΑΝΘΡΩΠΙΑ»  για την δημιουργία των παρακάτω δομών:
1. Κοινωνικό Φαρμακείο
2. Κοινωνικό Παντοπωλείο
3. Κέντρο Διημέρευσης
4. Κοινωνικό Υπνωτήριο
5. Δομή παροχής συσσιτίου
6. Τράπεζα Χρόνου
7. Γραφείο Διαμεσολάβησης
8. Δημοτικός Λαχανόκηπος
Οι παραπάνω δομές, θα υλοποιηθούν σε χώρους που θα παραχωρηθούν προς χρήση στην κοινωνική σύμπραξη για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Για τις ανάγκες των παραπάνω δομών ο δικαιούχος φορέας θα προσλάβει 40 πολίτες των Δήμων της περιοχής υλοποίησης. Στη κοινωνική σύμπραξη θα συμμετάσχει ως συμπράττων φορέας και ο Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων. Οι ανωτέρω δράσεις θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Τέλος, ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την συναίνεσή του για το πιο πάνω θέμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. πρωτ. 2.31716/οικ.6.7591/30-11-2012 κωδ. 55 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το αριθμ. πρωτ. 5483/28-1-2013 έγγραφο του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, ως συμπράττων φορέας στο αναπτυξιακό  κοινωνικό σχήμα «ΑΝΘΡΩΠΙΑ» του δυνητικού δικαιούχου Ομίλου για την Uneso Νομού Πειραιώς και Νήσων, για την υλοποίηση σχεδίων δράσης με σκοπό τη δημιουργία δομών για την άμεση καταπολέμηση της φτώχειας, στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με την αριθμ. 2.31716/οικ.6.7591/30-11-2012 κωδ. 55 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται,  καθώς και το μνημόνιο συνεργασίας, για τη συμμετοχή του Δήμου στο ανωτέρω πρόγραμμα.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 48/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 31/1/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης