Συμμετοχή του Δ Κορινθίων στο Πρόγραμμα της Περ/ρειας Πελ/σου που αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 4/29.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 49/2013
 
 
Θέμα: 4o  ΗΔ: «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης οδοφωτισμού με χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού Jessica» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Περόγαμβρος Μιχάλης
6.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
9.Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος ΗΔ)
10.    Παππάς Αντώνης
11.    Γκερζελής Ιωάννης
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Κεφάλας Σταύρος 
14.    Φόρτης Φώτιος
15.    Οικονόμου Γεώργιος
16.    Ζήμος Κων/νος
17.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.    Κολοκούρης Νικόλαος
21.    Γιώτης Κων/νος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Μπάκουλης Δημήτριος
24.    Καρπούζης Γρηγόριος
25.    Κορδώσης Χρήστος
26.     Ρούκης Βασίλειος
27.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
28.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
 
  
1.   Τζαναβάρας Δημήτριος
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
 3. Καμπάς Νικόλαος
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντ/ρχος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 126/15-1-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου καλούνται οι  Δήμοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης οδοφωτισμού με χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού Jessica. 
Ο χρηματικός μηχανισμός JESSICA είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αφορά την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Μέσω του μηχανισμού, 28 εκ € προβλέπεται να επενδυθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέχρι τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει την υλοποίηση μιας ενιαίας παρέμβασης για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού επιλεγμένων αστικών κέντρων της Περιφέρειας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες (εξοικονόμηση χρημάτων με ταυτόχρονη περιβαλλοντική αναβάθμιση). Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των επιλεγμένων Δήμων.
Τέλος , ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την συναίνεσή του για το πιο πάνω θέμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το αριθμ. πρωτ. 126/15-1-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Την υποβολή αιτήματος συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο Πρόγραμμα επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης οδοφωτισμού στη πόλη της Κορίνθου με χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού JESSICA.
2. Την σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας του Δήμου Κορινθίων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης οδοφωτισμού στη πόλη της Κορίνθου με χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού JESSICA.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται, καθώς και τη σχετική προγραμματική συμφωνία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 49/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 31/1/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης
 

Leave a Comment