Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 4/29.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 50/2013 

 

Θέμα: 5o  ΗΔ: «Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για τη διετία 2013-2014»

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.       Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2.        Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5.         Περόγαμβρος Μιχάλης
6.       Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7.        Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8.         Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
9.       Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος ΗΔ)
10.   Παππάς Αντώνης
11.   Γκερζελής Ιωάννης
12.   Σταματάκης Μάριος 
13.   Κεφάλας Σταύρος 
14.   Φόρτης Φώτιος
15.   Οικονόμου Γεώργιος
16.   Ζήμος Κων/νος
17.   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.   Λαμπρινός Παναγιώτης
19.   Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.   Κολοκούρης Νικόλαος
21.   Γιώτης Κων/νος
22.   Τόγιας Σωκράτης
23.   Μπάκουλης Δημήτριος
24.   Καρπούζης Γρηγόριος
25.   Κορδώσης Χρήστος
26.    Ρούκης Βασίλειος
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
28.   .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.   Χριστάκης Ηλίας
30.   Αθανασάκος Θωμάς
 
  
1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Βατουσιάδης Νικόλαος 
 3. Καμπάς Νικόλαος
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντ/ρχος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.      Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.      Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.   Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.      Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄΄ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με το 286/3.4.82 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/29.4.1982) συστάθηκε Δημοτική Επιχείρηση «ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Με την υπ΄ αριθμ. 3506/21.3.2003 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως έγκριση της 61/2003 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνέχεια προηγούμενων τροποποιήσεων , τροποποιήθηκε η συστατική πράξη σε ότι αφορά τη διοίκηση του νομικού προσώπου.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, αλλά και τις διατάξεις του ν. 1069/80, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα , το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2013-2014, το οποίο θα αποτελείται από 11 τακτικά και 11 αναπληρωματικά μέλη εκ των οποίων το 1/3 τουλάχιστον πρέπει να είναι γυναίκες.
Επίσης τουλάχιστον δύο (2) εξ αυτών πρέπει να είναι δημοτικοί σύμβουλοι , εκ των οποίων ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση και ένας είναι εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
Τέλος πρέπει να οριστούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως τακτικά μέλη του Δ/κού Σ/λίου του εν λόγω Ν.Π. τους κ.κ. 1)Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο, 2) Δημήτριο Τζαναβάρα, 3) Γεωργία Μαλατέστα, 4) Φώτη Τζαναβάρα, 5) Μαρία Κούκου, 6) Παναγιώτη Γκουργιώτη, 7) Κων/νο Παρτσινέβελο, 8) Σοφία Λέκκα, 9) Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. και 10) Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. 1) Νικόλαο Σταυρέλη, 2) Χαράλαμπο Καμπούρη, 3) Μαρία Ρεκλείτη, 4) Γεώργιο Ντόντο, 5) Θωμαίς Βάσσου 6) Λεωνίδα Σκούρτη, 7) Μαρία Μαρινού, 8) Σοφία Τσίλη, 9) Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. και 10) Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Εκ μέρους της μειοψηφίας προτάθηκε ο κ. Δημήτριος Μπάκουλης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον κ.  Ρούκη Βασίλειο.
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία τις ανωτέρω προτάσεις, που ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π., καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Αντιπρόεδρο, δεδομένου ότι αφού συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. ο Δήμαρχος, αυτοδίκαια είναι και ο Πρόεδρός του. Μετά την ίδια πιο πάνω διαδικασία και ψηφοφορία
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΥΔΡΕΥΣΗ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ορίζεται ο κ. Δημήτριος Τζαναβάρας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 255 Ν. 3463/2006 και του Ν. 1069/80, το αριθμ. 4/2013 έγγραφο του ΤΕΕ και αριθμ. 521/2013 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑΚ
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Α.- Ορίζει τα (11) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:
1) Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων-Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον κ. Νικόλαο Σταυρέλη Δημοτικό  Σύμβουλο,
2) Δημήτριος Τζαναβάρας- Αντιπρόεδρος, Δημοτικός  Σύμβουλος αναπληρούμενος από τον κ. Χαράλαμπο Καμπούρη, Δημοτικό  Σύμβουλο.
3) Γεωργία Μαλατέστα, δημότισσα αναπληρούμενη από την Μαρία Ρεκλείτη δημότισσα επίσης.
4) Φώτης Τζαναβάρας, δημότης αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Ντόντο, δημότη επίσης.
5) Μαρία Κούκου, δημότισσα αναπληρούμενη από την Θωμαίς Βάσσου δημότισσα επίσης.
6) Παναγιώτης Γκουργιώτης, δημότης αναπληρούμενος από τον Λεωνίδα Σκούρτη, δημότη επίσης.
 7) Κων/νος Παρτσινέβελος, δημότης αναπληρούμενος από την Μαρία Μαρινού, δημότισσα επίσης.
 8) Σοφία Λέκκα,  δημότισσα αναπληρούμενη από την Σοφία Τσίλη δημότισσα επίσης.
9) Μπάκουλης Δημήτριος, Δημοτικός  Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Βασίλειο Ρούκη, Δημοτικό Σύμβουλο.
10) Κων/νος Τερζόπουλος,  Αρχιτέκτονας Μηχανικός εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. αναπληρούμενος από τον Ηλία Θεοδωρακόπουλο Πολιτικό Μηχανικό  και
11) Μιχαήλ Βεντούρης εκπρόσωπος των εργαζομένων αναπληρούμενος από τον Νικόλαο Μάρκελλο.
 
Β.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και ισχύει για τη διετία 2013-2014.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 50/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 30/1/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης
 


 

Leave a Comment