Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων» (ΔΑΕΚ)

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 4/29.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 51/2013
 
 
Θέμα: 6o  ΗΔ: «Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων» (ΔΑΕΚ) για τη διετία 2013-2014»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.       Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2.        Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5.         Περόγαμβρος Μιχάλης
6.       Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7.        Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8.         Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
 
9.       Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος ΗΔ)
 
10.   Παππάς Αντώνης
11.   Γκερζελής Ιωάννης
12.   Σταματάκης Μάριος 
13.   Κεφάλας Σταύρος 
14.   Φόρτης Φώτιος
15.   Οικονόμου Γεώργιος
16.   Ζήμος Κων/νος
17.   Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.   Λαμπρινός Παναγιώτης
19.   Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.   Κολοκούρης Νικόλαος
21.   Γιώτης Κων/νος
22.   Τόγιας Σωκράτης
23.   Μπάκουλης Δημήτριος
24.   Καρπούζης Γρηγόριος
25.   Κορδώσης Χρήστος
26.    Ρούκης Βασίλειος
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
28.   .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.   Χριστάκης Ηλίας
30.   Αθανασάκος Θωμάς
 
  
1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Βατουσιάδης Νικόλαος 
 3. Καμπάς Νικόλαος
 
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο του 2ο ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος(προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντ/ρχος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.      Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.      Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8.       Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.   Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.      Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.       Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων» (ΔΑΕΚ) για τη διετία 2013-2014» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με την υπ’ αριθμ. 224/23-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.Α.Α.Π.», από την «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», σε μία νέα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο Δ.Α.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 7801/1-8-2011).  
Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους  ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266  του ν. 3463/2006 όπως ισχύουν.
Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων  διοικείται από εντεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους , εκ των οποίων ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία, δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Ανώνυμης Εταιρείας από την πλειοψηφία τους κ.κ.: 1) Φόρτη Φώτιο δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Σταυρέλη Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο, 2) Οικονόμου Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο, ως Αντιπρόεδρο,  αναπληρούμενο από τον Παππά Αντώνιο δημοτικό σύμβουλο και τους κ.κ.:
Παππά Παύλο δημότη, αναπληρούμενο από τον Γκουργιώτη Παναγιώτη δημότη, Αργυρόπουλο Κων/νο δημότη, αναπληρούμενο από τον Φλεβάρη Δημήτριο δημότη, Τσίλη Σοφία δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Δράκο Μιχαήλ δημότη, Ντόντο Γεώργιο, δημότη, αναπληρούμενο από την Κορδώση Τζένη, Τσίτουρα Δημήτριο, δημότη, αναπληρούμενο από την Βαμβακίδου Μάχη δημότισσα, Καμπά Νικόλαο, δημότη αναπληρούμενο από την Διαμαντίδη Μαργαρίτα δημότισσα,  Κορδώση Χρήστο, δημότη, αναπληρούμενο από τον Κωνστανταράκη Δημήτριο, δημότη, Κωνσταντέλλο Ιωάννη εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου, αναπληρούμενο από τον κ. Σαμοϊλη Χρύσανθο, εκπρόσωπο επίσης του Εργατικού Κέντρου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει ένα (1) μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας.
 Ο κ. Γιώτης Κων/νος πρότεινε τον κ. Καρπούζη Γρηγόριο τακτικό μέλος και τον κ. Κούτουλα Νικόλαο-Αθανάσιο αναπληρωματικό μέλος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το από 23.1.2013 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κορίνθου και τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει τα έντεκα (11) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων με τον διακριτικό τίτλο ΔΑΕΚ ως εξής:
·        Φόρτης Φώτιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Σταυρέλη Νικόλαο,  Δημοτικό Σύμβουλο.
·        Οικονόμου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Παππά Αντώνιο, Δημοτικό Σύμβουλο
·        Παππάς Παύλος,  δημότης , αναπληρούμενος από τον Γκουργιώτη Παναγιώτη, δημότη.
·        Αργυρόπουλος Κων/νος, δημότης, αναπληρούμενος από τον Φλεβάρη Δημήτριο, δημότη.
·        Τσίλη Σοφία, δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Δράκο Μιχαήλ, δημότη.
·        Ντόντος Γεώργιος , δημότης, αναπληρούμενος από την Κορδώση Τζένη, δημότισσα.
·        Τσίτουρας Δημήτριος, δημότης, αναπληρούμενος από την Βαμβακίδου Μάχη, δημότισσα
·        Καμπάς Νικόλαος, δημότης, αναπληρούμενος από την Διαμαντίδη Μαργαρίτα, δημότισσα
·        Κορδώσης Χρήστος, δημότης, αναπληρούμενος από τον Κωνστανταράκη Δημήτριο, δημότη
·        Κωνσταντέλλος Ιωάννης, εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου, αναπληρούμενος από τον Σαμοϊλη Χρύσανθο, εκπρόσωπο Εργατικού Κέντρου
·        Καρπούζης Γρηγόριος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Κούτουλα Νικόλαο-Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο
 
     Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και ισχύει για τη διετία 2013-2014.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 51/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 4/2/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης

Leave a Comment