Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων

 

            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 4/29.1.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 52/2013

 
Θέμα: 7o  ΗΔ: «Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων για την διετία 2013-2014» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4962/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών. Με την ίδια, επίσης, πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη, δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
1.Σταυρέλης Νικόλαος – Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος-Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος-Αντ/ρχος
4.Καμπούρης Χαράλαμπος-Αντιδήμαρχος
5. Περόγαμβρος Μιχάλης
6.Χατζής Μιχάλης-Αντιδήμαρχος
7. Φαρμάκης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
8. Λέκκα Σοφία – Αντιδ/ρχος
9.Λέκκας Πέτρος (αποχώρησε στο τέλος του 2ου Θέματος ΗΔ)
10.    Παππάς Αντώνης
11.    Γκερζελής Ιωάννης
12.    Σταματάκης Μάριος 
13.    Κεφάλας Σταύρος 
14.    Φόρτης Φώτιος
15.    Οικονόμου Γεώργιος
16.    Ζήμος Κων/νος
17.    Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.    Λαμπρινός Παναγιώτης
19.    Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.    Κολοκούρης Νικόλαος
21.    Γιώτης Κων/νος
22.    Τόγιας Σωκράτης
23.    Μπάκουλης Δημήτριος
24.    Καρπούζης Γρηγόριος
25.    Κορδώσης Χρήστος
26.     Ρούκης Βασίλειος
27.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής– Αντ/δρος
28.    .Ζαχαριάς Σπυρίδων
29.    Χριστάκης Ηλίας
30.    Αθανασάκος Θωμάς
 
  
1.   Τζαναβάρας Δημήτριος
2.   Βατουσιάδης Νικόλαος 
 3. Καμπάς Νικόλαος
 4.  Δράκος Παναγιώτης (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
 5.  Γιάννου Νικολέττα
 6.  Κούτουλας Νικόλαος –Αθανάσιος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 7.  Πούρος Γεώργιος
 8.  Γουγάς Αλέξανδρος (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔ)
 9.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
10. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔ)
11. Μελέτης Χρήστος – Αντ/ρχος (προσήλθε στο 2ο ΕΗΔ)
 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ανδρέου Ιωάννης –Δ.Κ. Κορίνθου
2.Βλάσης Αλέξανδρος -Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.Ρεκλείτη Μαρία – Δ.Κ. Αθικίων
5.Στέφης Αναστάσιος –Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.Καρσιώτης Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
8. Αποστολόπουλος Απόστολος – Δ.Κ. Άσσου  
9.Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
10.    Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου   
11.    Γκούμας Γεώργιος – Κόρφου 
12- Δράκος Χρήστος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13- Κορδώση Ευγενία – Τ.Κ. Κλένιας
14- Μπαλάφας Δημήτριος – Τ.Κ. Στεφανίου 
15-Καψάσκης Παναγιώτης Τ.Κ. Περιγιαλίου
16- Γεώργαρης Άγγελος – Τ.Κ. Γαλατακίου
Γιαννούλης Νικόλαος –Τ.Κ. Κουταλά
1.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
2.        Ρούκης Βασίλειος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.       Καραβοκύρης Αναστάσιος –Τ.Κ. Σολομού
4.       Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 5.   Παρασκευάς Παναγιώτης –Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου
 
    
 οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1191/9-6-2011 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
 Το Δημοτικό συμβούλιο ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει. Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη,ως εξής:
   Έξι (6) δημοτικούς σύμβουλους εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
    Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

-   Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
-  Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2013- 2014.  

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου από την πλειοψηφία τους κ.κ.: Χριστοδουλόπουλο Χρήστο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Γκερζελή Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο, Λέκκα Σοφία δημοτική σύμβουλο αναπληρούμενη από τον κ. Χατζή Μιχαήλ δημοτικό σύμβουλο, Δράκο Παναγιώτη δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Χασικίδη Χρήστο δημοτικό σύμβουλο, Κεφάλα Σταύρο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Περόγαμβρο Μιχαήλ δημοτικό σύμβουλο και τους κ.κ.:
– Σκούρτη Λεωνίδα δημότη, αναπληρούμενο από τον Τζαναβάρα Φώτιο δημότη
– Γεώργαρη – Μικρού Αθανασία δημότισσα, αναπληρούμενη από την Διαμαντίδη Μαργαρίτα δημότισσα.
– Ξύδη Κωνσταντίναδημότισσα, αναπληρούμενη από την Κούκου Μαρίαδημότισσα.
– Ραντίτσα Κων/νο δημότη, αναπληρούμενο από τον Μπονάτσο Βλάσσιο δημότη.
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο (2) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
 Από την μειοψηφία ο κ. Γιώτης πρότεινε τους κ.κ. Κορδώση Χρήστο και Γλυνιαδάκη Αθανασία. ως τακτικά μέλη και τους κ.κ. Μπάκουλη Δημήτριο και Σαρίδη Μαρία ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.
Έγινε ψηφοφορία επί συνόλου δέκα τριών (13) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας και ομόφωνα ψηφίστηκαν οι κ.κ. Κορδώσης Χρήστος και Γλυνιαδάκη Αθανασία ως τακτικά μέλη και οι κ.κ. Μπάκουλης Δημήτριος και Σαρίδη Μαρία ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα ως υποψήφια μέλη της Σχολικής Επιτροπής από τη μειοψηφία.
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου συμπληρωμένη με την πρόταση της μειοψηφίας, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Επί τριάντα τεσσάρων (34) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων ψήφισαν τριάντα τέσσερις (34).
Ομόφωνα ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προτάθηκε από το Δήμαρχο και τη μειοψηφία.
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος και Αντιπρόεδρος η κα Λέκκα Σοφία.
.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, το άρθρο 240 του Ν. 3463/06 όπως ισχύει, το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 και την αριθ. 99/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Τον ορισμό των παρακάτω δέκα τριών (13) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:
 
1.        Χριστοδουλόπουλο Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωματικό τον Γκερζελή Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο.
2.        Λέκκα Σοφία δημοτική σύμβουλο αναπληρούμενη από τον κ. Χατζή Μιχαήλ δημοτικό σύμβουλο.
3.        Δράκο Παναγιώτη δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Χασικίδη Χρήστο δημοτικό σύμβουλο.
4.        Κεφάλα Σταύρο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Περόγαμβρο Μιχαήλ.
5.        Κορδώση Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Μπάκουλη Δημήτριο δημοτικό σύμβουλο.
  1. Γλυνιαδάκη Αθανασία δημότισσα, αναπληρούμενη από την Σαρίδη Μαρία δημότισσα.

 

  1. Ξύδη Κωνσταντίνα δημότισσα αναπληρούμενη από την Κούκου Μαρία δημότισσα
 
  1. Σκούρτη Λεωνίδα δημότη, αναπληρούμενο από τον Τζαναβάρα Φώτιο δημότη
 
  1. Γεώργαρη – Μικρού Αθανασία δημότισσα, αναπληρούμενη από την Διαμαντίδη Μαργαρίτα δημότισσα.
 
  1. Ραντίτσα Κων/νο δημότη, αναπληρούμενο από τον Μπονάτσο Βλάσσιο δημότη
 
 
11.     Αντωνίου Αλέξανδρο Διευθυντή 2ου Δημοτικού Σχολείου, αναπληρούμενο από τον Σίμο Παναγιώτη  Διευθυντή του
                Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής.
12.     Ασημακόπουλο Κων/νο Διευθυντή του 8ου Δημοτικού Σχολείου αναπληρούμενο από την Βανικιώτη Δήμητρα 
           Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου.
13.     Γουγά Γεώργιο εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου αναπληρούμενο από την κα 
            Κριτσώνη Αικατερίνη εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου.        

 

Β. Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Χριστοδουλόπουλος Χρήστος,Αντιπρόεδρος ορίζεται η Λέκκα Σοφία.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.
 Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου   και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.
 Δ.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για τη διετία 2013- 2014
.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 52/2013
 
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 1/2/2013
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Νικόλαος Σταυρέλης